Anunțuri

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  15 decembrie   2021, ora 1200

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședință a Primăriei Municipiului Dej cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind  acordarea titlului de Cetățean de Onoare post – mortem al Municipiului Dej, domnului UNGURAȘ IULIU – VASILE.

2. Proiect de hotărâre pentru ratificarea unor clauze ale Actului adițional Nr. 1 din data de 12 noiembrie 2021 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj – Lotul Nr. 3, înregistrat sub Nr. 776 din data de 2 decembrie 2020.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat, care expiră pe parcursul anului 2022.

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Instituțional (P.S.I.) al Municipiului Dej, pentru perioada de programare 2022 – 2025, elaborat în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacității administrative prin adoptarea de instrumente ale planificării strategice pentru buna gestiune financiară a proceselor dezvoltării locale în Municipiul Dej” cod SIPOCA 774/MySMIS2014 135879.

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Municipiul Dej, Străzile Fericirii, Zorilor, Păcii înscris în C.F. Nr. 54249.

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire Hală cu funcțiuni comerciale, împrejmuire, amenajare teren, branșamente utilități desființare construcție în Municipiul Dej, Strada Vâlcele Nr. 14.

  8. Proiect de hotărâre al Serviciului buget contabilitate  privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej .

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale întocmită de către Comisia mixta constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Dej nr. 72 din 19.07.2012, completata cu HCL nr.73 din 15.07.2021

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 9 decembrie  2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Proiectul INTESPO Înregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare
Proiectul INTESPO Înregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

În perioada 2017- 2021, se derulează la nivel naţional proiectul INTESPO- Înregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, care vizează identificarea tinerilor Neets (tineri cu vârste între 16-24 ani care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare și care nu au reușit să se integreze pe piața muncii) și înregistrarea acestora în Evidențele Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.


Informații necesare se găsesc accesând link-urile:
Acte somer neindemnizat
Anexa 8 la Regulament DCP

Declaratie

Declaratie ANAF

Declaratie apt de munca

Formular de inregistrare INTESPO

 

Anunț licitație parcări decembrie 2021
Anunț licitație parcări decembrie 2021

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii publice în Zonă Urbană Marginalizată din municipiul Dej
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii publice în Zonă Urbană Marginalizată din municipiul Dej

Ziua Națională a României va fi sărbătorită miercuri la Dej
Ziua Națională a României va fi sărbătorită miercuri la Dej

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Garnizoana Dej organizează miercuri, 1 Decembrie, manifestări dedicate ZILEI NAŢIONALE a ROMÂNIEI.

Activităţile care se vor desfășura ținând cont de  măsurile și reglementările în vigoare în contextul pandemiei de COVID-19 vor debuta în jurul orei 13:00 prin slujbă religioasă și  depunere de coroane la bustul Cardinalului Iuliu Hossu din cartierul 1 Mai.

Evenimentul continuă de la ora 13:30  în Piaţa Bobâlna unde se va intona Imnul Național, va avea loc o slujba religioasa, va susține alocuțiune primarul municipiului Dej, vor avea loc depuneri de coroane și defilarea Gărzii de Onoare.

Pentru buna desfășurare a evenimentului circulația în piața Bobâlna va fi închisă începând cu data de 30 noiembrie, ora 23:00, până la finalul activităților dedicate zilei de 1 Decembrie.

Conducătorii auto care au traseu prin zona centrală sunt rugați să utilizeze trasee adiacente acesteia și să nu parcheze autoturismele în zona restricționată.

De asemenea cu prilejul Zilei Naționale a României Muzeul Municipal Dej organizează o expoziție on-line intitulată: ,,ANUL 1918 în ISTORIA ROMÂNILOR”. Expoziția cuprinde documente, fotografii și obiecte inedite.

Un document inedit în cadrul expoziției îl reprezintă REZOLUȚIA UNIRII, votată de cei 1228 de delegați aleși, cuprinzând hotărârea de unire a Transilvaniei cu România dar şi o serie de principii şi deziderate pentru viaţa social-politică, un adevărat proiect de Constituție al României Mari.

Anunț privind proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL DEJ”
Anunț privind proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL DEJ”

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  26  noiembrie  2021, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești Nr. 9, Bl F 2, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan cel Mare Nr. 1 – 2, Bl. B 1, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”, (Ap. 29).

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan cel Mare Nr. 1 – 2, Bl. B 1, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”, (Ap. 30).

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Înfrățirii  Nr. 5, Bl. B 7, parter, Ap. 39, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”.

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada 22 Decembrie 1989  Nr. 6/A, parter, (Ap. 1), pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”.

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 5 la Contractul de concesiune Nr. 41 din data de 1 august 1999.

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Constantin Dobrogeanu Gherea Nr. 8.

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Podgorenilor Nr. 19.

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire Locuință P + E în Municipiul Dej, Strada Iazului Nr. 22/D.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de Carte funciară a imobilului Parc Municipal.

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a unor bunuri mobile către Inspectoratul pentru Situații de urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj, Detașamentul de Pompieri Cluj.

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea modului de folosință a imobilului – teren în suprafață de 22.553 m.p. și a bunurilor rezultate ca urmare a lucrărilor executate la Depozitul neconform de deșeuri urbane Dej – închis, din cadrul obiectivului de investiții ”Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Cluj – Dej” din proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor  în Județul Cluj” conform Anexei.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilelor, conform Anexei.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul III al anului 2021.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Dej, în anul școlar 2021-2022.

18. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 19 noiembrie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest anunță demararea unui nou proiect
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest anunță demararea unui nou proiect

Întocmire PUZ în vederea Construirii unei clădiri cu destinația creșă în municipiul Dej, strada Fericirii, nr.2, județul Cluj
Întocmire PUZ în vederea Construirii unei clădiri cu destinația creșă în municipiul Dej, strada Fericirii, nr.2, județul Cluj

Distribuire lapte praf
Distribuire lapte praf

Primăria Municipiului Dej informează că începând cu data de 11.11.2021 se reia distribuirea gratuită a laptelui praf copiilor  care nu beneficiază de lapte matern, în  cadrul intervenției ,,Profilaxia distrofiei la copiii  cu vârsta cuprinsă între 0-12 luniprevăzută în cadrul Programului Național de sănătate a femeii și copilului.

Laptele praf, formulă pentru sugari, se acordă pe bază de prescripție (rețetă) medicală pentru luna în curs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001 și în baza Ordinului Ministrului Sănătății și al Ministrului administrației și internelor nr. 267/1253/2006.

Formulele de lapte praf ce se vor furniza sunt MILUPA MILUMIL 1 NEW – formulă de început 0-6 luni și MILUPA MILUMIL 2 NEW – formulă de continuare 6-12 luni, ambalate în cutii de 0,600 gr.

Distribuirea  laptelui   praf  se   va  realiza de luni  până  vineri între orele 9:00 – 11:00 la Cantina de Ajutor Social, situată în Piața Agroalimentară Centrală.

 

Dezbatere publică in data de 22.11.2021
Dezbatere publică in data de 22.11.2021

Dezbatere publică in data de 15.11.2021
Dezbatere publică in data de 15.11.2021

Se deschide partea interioară a Parcului Balnear Toroc cu noi facilități pentru tratament și relaxare
Se deschide partea interioară a Parcului Balnear Toroc cu noi facilități pentru tratament și relaxare

Primăria Municipiului Dej anunță deschiderea Parcului Balnear Toroc la interior, începând cu data de 8 noiembrie.

Din dorința de a oferi posibilitatea accesului la o zonă cu microclimat salin benefic afecțiunilor respiratorii, reumatologice sau altor afecțiuni, în interiorul pavilionului central a fost realizat un sector salin, care oferă următoarele facilități:

  • Băi sărate încălzite în bazin, inclusiv relaxare prin plutire în apă hipersalină
  • Băi sărate încălzite în cele 4 căzi situate la demisol.
  • Plajă de sare încălzită cu o suprafață de 15 mp
  • Saună umedă
  • Microclimat salin cu reîmprospătarea permanentă a aerului și recuperarea de căldură.

Pentru a respecta prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.130 din 22 octombrie 2021, în baza de agrement se vor respecta următoarele măsuri:

  • Accesul în interiorul pavilionului se va permite fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, respectiv 25 de persoane.
  • Intrarea se va putea face doar pe baza unei programări anterioare.
  • Accesul se va realiza în serii de câte 2 ore și alternativ prin cele 2 vestiare ale pavilionului, pentru a putea a se putea interveni la dezinfectarea spațiilor.
  • Accesul este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

Tarife de intrare în acest sezon care permit utilizarea tuturor facilităților sectorului salin:

- Copiii cu vârstă de până la 10 ani, însoțiți de adulți, beneficiază de gratuitate

- Adulți și copii peste 10 ani- 25 lei/2 ore

- Abonament- 200 lei / lună/15 intrări/ 2 ore

 

 Baza de agrement va fi deschisă zilnic de luni până duminică în intervalul orar10:00-18:00.

        Accesul se poate face prin programare, fie direct la recepția parcului balnear, fie prin programare la telefon 0731497833.

         Primăria Municipiului Dej recomandă consultarea unui medic specialist în cazul persoanelor care prezintă anumite afecțiuni, iar tratamentul salin ar duce la agravarea afecțiunilor.

         Administrația locală solicită tuturor celor care vor trece pragul Parcului Balnear Toroc să respecte măsurile și regulile de conduită stabilite și afișate în incinta bazei și cele transmise de către personalul bazei de agrement.

 

Avertizare meteorologică COD GALBEN, intensificări ale vântului și ploi
Avertizare meteorologică COD GALBEN, intensificări ale vântului și ploi

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 04 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 23
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții

      În intervalul menționat, în zona Carpaților Meridionali și Occidentali vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 60...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 90...100 km/h.
      Intensificări ale vântului vor fi și în Banat și Crișana, cu rafale de 55...70 km/h.

      Notă: intensificări temporare ale vântului vor fi local în nordul, centrul și estul țării, cu viteze de 45...55 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 04 noiembrie, ora 18 – 06 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului și hărții

      În intervalul menționat, în vestul și nord-vestul țării va ploua, iar cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și pe arii restrânse 30...40 l/mp.

Construirea unei clădiri cu destinația creșă în municipiul Dej, strada Fericirii, nr.2, județul Cluj
Construirea unei clădiri cu destinația creșă în municipiul Dej, strada Fericirii, nr.2, județul Cluj