Organizare

 1. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată

 3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare

 4. Legea nr. 53 privind Codul muncii

 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

 6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţie publică

 7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

 9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

102    PRIMAR
109    RECUPERARI CREANTE  
110    DIRECTOR  TEHNIC  (212750)
111    OFICIU PREFECTURAL (211811)
112    ASISTENTA SOCIALA
113    IMPOZITE SI TAXE Pop Alex.
114    IMPOZITE TAXE PERS JURIDICE
115    CASIERIE
116    CFP   (211782)
117    SUAT
118    CONTABILITATE SADP
119    POARTA
120    SERVICIUL TEHNIC
121    PATRIMONIU
122    SECRETARIAT (211140)
123    PROGRAME (214742)
124    ASISTENTA SOCIALA
125    SEF SUAT
126    FAX (223260 sau 212388)
127    AUTORITATE TUTELARA
128    ACHIZIȚII PUBLICE ȘI ȘEF SERVICIUL TEHNIC
129    CIC
130    OFICIUL JURIDIC (214728)
131    COPIATOR
132    BIROUL AGRICOL
133    SECRETAR (211151)
134    MEDIU
135    RESURSE UMANE
136    SUAT
137    CONTABILITATE(212036)
138    VICEPRIMAR  (216217) 
140    REL.  INTERNAT.  (212488)
141    STAREA CIVILA
142    APARARE CIVILA (211125)
143    AUDIT
144    CONSILIER PRIMAR (211379)
145    CORP CONTROL
146    ARHIVA
147    INFORMATICA
148    SALA SED SUAT
149    TEHNIC
150    ADMINISTRATIV (212578)    
152    ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR
153    SEF COMPARTIMENT AGRICOL
154    CENTRALA
155    SECRETARIAT 
156    POLITIA COMUNITARA
157    DISPECERAT POL COMUNITARA 
158    SEF POL COMUNITARA
159    CONSULTANTA AGRICOLA
160    TRANSPORTURI
161    SEF EV.POPULATIEI
162    BIROU EV. POPULATIEI
163    PRIMAR


Informatii        - 1931

Muzeul municipal    – 212525
Casa de Cultură    - 212003
Centrul Social      - 211798 
Centrul de Zi     - 212117 (Laviniu) 
SADP        - 212746; 214332
Ev. Populaţiei     - 216140
Sala de Sport        - 214437
Biblioteca        - 211070
Piaţa            - 213760
Salubritate        - 215307
Sere            - 212073
Cresa            - 220204

Poliția locală

Ca serviciu public specializat, subordonat nemijlocit Primarului, are ca sarcini prioritare asigurarea ordinii şi liniştii publice pe întreg teritoriul municipiului Dej, creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat.

Activitatea se desfăşoară pe baza Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Consiliului local Dej. Şeful Serviciului Poliţiei comunitare face parte de drept din Comisia locală de ordine publică.

 

Atribuţii:

- asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului local Dej;

- asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite , conform planurilor de pază şi ordine publică;

- asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei sau a altor persoane cu funcţii din instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

- participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie din municipiul Dej;

- asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale privitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului

- participă la asigurarea măsurilor de ordine , cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural - artistice şi sportive organizate în municipiul Dej

- intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora

- acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă etc. la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente

- controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi măsurile ce trebuie luate, în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii 

- comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice

- însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice

- verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal

- sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi şi executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute

- poate asigura, contracost, paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări servicii, încheiate între Poliţia comunitară şi beneficiarii serviciilor prestate.

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege şi dispoziţii ale Primarului.

 

 

Staţia de reciclare

 

”Staţia regională pentru colectarea, reciclarea şi refolosirea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări”  a fost implementată printr-un program Phare (/2004/016-772.04.01.04.01.01 „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”), beneficiind de un buget total de 1.024.600 Euro din care 914.600 contribuţie Phare şi 110.000 euro contribuţie locală. De asemenea, în cadrul Stației de reciclare funcționează și ” Platformă zonală de compostare a deşeurilor organice”. Proiectul ” Platformă zonală de compostare a deşeurilor organice” a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare /2004/016-772.04.01.04.01.01 „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”, beneficiind de un buget total de 906.342,85 Euro din care 786.342,85 contribuţie Phare şi 120.000 euro contribuţie locală.
Prin proiectul propus s-a intenţionat să se creeze şi operaţionalizeze o parte a infrastructurii absolut necesare pentru realizarea colectării selective a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări în zonă. 
Proiectul se adresează populaţiei din municipiul Dej, comunelor învecinate precum şi oraşelor şi comunelor din Nordul Transilvaniei.
 

Ce se înţelege prin deşeuri de construcţii?

Sub termenul de “deşeuri de construcţie şi demolări” sunt cuprinse toate materialele produse sau

utilizate în cadrul lucrărilor de demolare sau alte munci de construcţii.

 

Ce se poate recicla?

 • materiale din pietriş;

 • lucrari de zidărie;

 • beton, ciment, cărămizi,

 • mortar, ipsos

 • resturi de materiale de constructii,

 • moloz.

Ce se recuperează?

Deşeurile de construcţii reprezintă o mare parte din deşeurilor de aglomerări.

 

Contact

Str. Sălciilor F.N.

 

Documente