Strategia de dezvoltare

Aria de acoperire a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este Municipiul Dej și Zona Urbana Funcțională; astfel analizele și modelul de transport au fost realizate la nivelul zonei de influență a municipiului.

Proiectele investiţionale şi masurile operationale și organizatorice sunt propuse atat la nivelul UAT Dej, cat și la nivelul Zonei Urbane Funcționale.

Dej în anul 2030 va fi un important nod la rețeaua națională și europeană prin traseul Drumului Expres – Someș Expres, care realizează legătura centru - nord-vest, între Autostrada Transilvania și Satu Mare/Halmeu. În același timp, la nivel regional va constitui un pol de conexiune între celelalte județe ale Regiunii Nord-Vestice, fiind un punct de intersecție pe axa est-vest și nord-sud. În același timp, la nivel național, Municipiul Dej  și zona sa de influență  va deveni un important centru de producție și logistică, fiind ușor accesibilă atât pentru forța de muncă cât și pentru investitori.

Valorificarea acestei oportunități și a acestui avantaj competitiv teritorial se va putea realiza doar printr-o dezvoltare integrată a sistemului de transport la nivelul zonei funcționale urbane, care să asigure în mod eficient mobilitatea locuitorilor   către și dinspre Dej și creșterea accesibilității la nivelul zonei metropolitane dar și în interiorul orașului.

Ținând cont de aceste considerente, în elaborarea PMUD Dej s-au analizat datele relevante la nivelul Zonei de influență, care include pe lângă UAT Dej și unitățile administrative: Chiuiești, Cășeiu, Câțcău, Vad, Bobâlna, Jichișu de Jos,  Mica, Cuzdrioara, conform raportului realizat de Banca Mondială „Metodologie privind dezvoltarea și gestionarea serviciilor la nivel metropolitan / zonă urbană funcțională”.

Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul. La nivel strategic, PMUD urmărește îndeplinirea viziunii și obiectivului general prin convergenta a cinci obiective strategice.

Planul de mobilitate are ca fundament o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și a mobilității în Municipiul Dej și cuprinde toate tipurile și formele de transport: public și privat, pasageri și marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau staționare.

Planul cuprinde, de asemenea, o evaluare a costurilor și a beneficiilor transportului, incluzându-le și pe cele ce nu pot fi cu ușurință măsurate sau evaluate−  cum sunt cele referitoare la emisiile de noxe sau impactul asupra calității aerului, soluții propuse urmărind obținerea unui impact maxim al resurselor utilizate.

Elaborarea și implementarea planului de mobilitate urbană trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitatea publică ale comunității locale în domeniul mobilității și transportului urban, deplasarea fără a fi expuși la riscuri personale majore, îmbunătățirea continuă a mobilității și calității vieții cetățenilor.

Se pune un accent sporit pe transportul durabil, abordând obiective sociale, de mediu și economice, precum și obiective în domeniul integrării și al siguranței.

 

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Dej

HCL nr 83 din 28-07-2022

 

În elaborarea „Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Dej” s-au avut în vedere avantajele competitive ale zonei, de modul în care aceste avantaje pot fi valorificate în actualul context regional, naţional şi european. În acest sens, s-a urmărit integrarea actiunilor locale de dezvoltare în cadrul politicilor nationale si regionale de dezvoltare, precum si in politicile de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene.

Prin aceasta se urmărește ca municipiul Dej să devină:

- o zonă urbană competitivă, dinamica, un oras deschis şi primitor pentru idei noi, pentru un nou mod de viată, o comunitate care sa beneficieze de un înalt grad de accesibilitate si mobilitate;

- o economie dinamică, diversificată şi competitivă, cu o comunitate care sa beneficieze de un grad înalt de prosperitate, in care fiecare cetatean sa aiba posibilitatea de afirmare si dezvoltare;

- o zonă cu un mediu sănătos și o remarcabilă calitate a vieţii, în condiții de eficiență și respect al valorilor de mediu;

- un loc care, îşi respectă istoria, cultura şi patrimoniul;

- un loc in care fiecare cetatean sa beneficieze de servicii publice eficiente si de înaltă calitate.

Analiza situației actuale și a nevoilor de dezvoltare a municipiului Dej a reliefat o serie de necesităţi care trebuie abordate cu prioritate în perioada următoare:

- Reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de transport urban;

- Reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de utilitati (iluminat public, reteaua de apa si canal, reteaua termica, etc) ;

- Cresterea atractivitatii mediului economic;

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de învățământ școlar și a facilităților educaționale (săli de sport, spații de joacă etc.) ;

- Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de invatamant prescolar (crese, gradinite, afterschool);

- Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a finanţării unităţilor medicale locale;

- Dezvoltarea unor servicii sociale care să răspundă cerinţelor populaţiei, adresate în special catre grupurile vulnerabile, comunitatiloer marginalizate si persoanele defavorizate;

- Restaurarea, conservarea şi protecţia monumentelor istorice, mai ales a celor care necesită operaţiuni de salvare;

- Reabilitarea/dezvoltarea de zone verzi si de agrement.

Actiunile orientative pentru perioada de implementare 2021-2027 se circumscriu atingerii obiectivelor specifice identificate pentru SIDU.

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Dej

HCL nr 59 din 31-05-2022

Elaborat pentru perioada 2022 - 2025

Prezentul document, intitulat „Planul Strategic Instituțional (PSI) al Municipiului Dej”, este elaborat în cadrul contractului cu finanțare nerambursabilă ”Consolidarea capacității administrative prin adoptarea de instrumente ale planificării strategice pentru buna gestiune financiară a proceselor dezvoltării locale în Municipiul Dej”, cod SMIS 135879.
Planul Strategic Instituțional contribuie la atingerea obiectivului general trasat în cadrul Strategiei pentru consolidarea capacității administrației publice (SCAP 2014-2020), respectiv a Obiectivului general II: Implementarea unui management performant în administrația publică, Obiectivul specific II.1, care vizează creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, prin introducerea abordării de politici publice în procesul decizional de la nivelul APL.
Elaborarea prezentului document este efectuată în conformitate cu prevederile legislației cadru în vigoare, respectând structura propusă în Ghidul pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală (2018) 1.
Conform legislației în vigoare, Planul Strategic Instituțional reprezintă un document de management și de programare bugetară internă a unei instituții, pe termen mediu (de regulă, 4 ani). Concret, prezentul Plan Strategic Instituțional reprezintă documentul de management și de programare bugetară internă a Primăriei Municipiului Dej, elaborat pentru perioada 2022-2025.
Prin prezentul document, se urmărește crearea cadrului strategic pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate și indicatori, planul oferind o imagine clară a politicilor, angajamentelor și a măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul Primăriei Municipiului Dej.

Plan Strategic Institutional al Municipiului Dej

HCL nr 148 din 15-12-2021

Primăria Dej derulează în prezent activitățile necesare actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Dej.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un un plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașe și împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate a vieții.

În scopul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Dej a fost întocmit un chestionar care conține 28 întrebări.

Chestionarul ( care este anonim) poate fi completat accesând următorul link: https://forms.gle/tQHWMrasiGaLQfWB8

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIUL DEJ 2014 – 2020

 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Dej, actualizată conform Ghidurilor Solicitantului 2014 - 2020.

 

 

PMUD MUNICIPIUL DEJ - FINAL

Prezentul plan de mobilitate urbana durabila acopera zona urbana formata din Municipiul DEJ si se refera la perioada 2016-2030.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a propunerilor (măsuri și proiecte) fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislatiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. Mentionam ca acest document reprezinta prima varianta a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă DEJ. Etapa urmatoare, respectiv demararea procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului, in baza HG nr. 1078/2004, incluzand informarea si consultarea publicului, va avea ca rezultat varianta finala a acestui document.

De asemenea, se recomanda actualizarea periodica a PMUD si a modelului de transport aferent, cel putin o data la 5 ani sau mai des, in functie de evolutiile viitoare in zona urbana a municipiului DEJ.

Documentul a fost elaborat de FIP Consulting SRL – www.fipconsulting.ro

Planul de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Dej.

Strategia de eficiență energetică a Municipiului Dej, județul Cluj, pentru perioada 2014-2020

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta Serviciul Programe, Integrare, Dezoltare la adresa de e-mail Serviciul.Programe@dej.ro