Concursuri angajari posturi vacante

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEȚUL CLUJ

Nr. 10089  din 24.03.2023                                                                                     

  

 

A N U N Ț
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS în data de 19.04.2023 ora 10.00  

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante

de muncitor I la Formația întreținere, curățenie căi publice

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

                              - studii gimnaziale

                 - vechime în muncă : minim 9 ani

     - permis de conducere categoria B

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarele de concurs se depun la (adresa):

 Dej, str.1 Mai, nr.2, Birou resurse umane, tel. 0264/211790,  persoană de contact Olar Ioana, email: olar.ioana@dej.ro

Termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare: până în 07.04.2023, ora 15.30, la sediul instituției

 Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada  10.04.2023-11.04.2023,          ,
    b) proba scrisă în data de   19.04.2023 ora 10.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    c) proba practică în data    21.04.2023 ora 11.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minim de 50 puncte.

Bibliografie:

1.ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (extras)

PARTEA a VI-a    - TITLUL I     ART. 368,

                            - TITLUL III - CAPITOLUL I - ART. 538 - ART. 542,

                                              -  CAPITOLUL V- ART.558 - ART.559 ,

2. OUG 195/2002 republicata privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare,

Tematică: Bibliografia se va studia integral.

                                                                   

                                                               

  P R I M A R,

Morar Costan

 

 

Formular inscriere

 

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

Nr. 9953 din 23.03.2023                                                                            

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   EXAMEN de promovare in clasă a funcționarilor publici

în data de  07.04.2023, ora 10.00           

 

 

In conformitate cu prevederile art.618 alin. (23) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a HG nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.1932/2009,

Primăria Municipiului Dej organizează examen de promovare în clasă a următoarelor funcții publice:

Compartiment secretariat, comunicare :

 Referent , cls. III, grad profesional superior  - după promovare  -  Consilier, cls I, grad profesional asistent,

Serviciul poliția locală:

 Polițist local, cls. III, grad profesional superior - după promovare - Polițist local, cls I, grad profesional asistent.

Condițiile de desfășurare ale examenului:

Examenul de promovare se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 480 alin. (2) si (3) din OUG nr. 57/2019

Condiții specifice: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 481 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

  b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Etapele desfășurării concursului :

a) Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 5 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea concursului;

b) Verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate de conducătorul instituției publice cu maxim 5 zile înainte de data organizării concursului;

      c) Proba scrisă va avea loc la data de  07.04.2023 , orele 10:00  la sediul institutiei, str. 1 Mai nr.2 Dej;

      d) Interviul se va desfășura în maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;         

 

   Dosarul  de examen trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 145 din HG nr. 611/2008:

    a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

    b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

    c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

 

  BIBLIOGRAFIE:

Pentru Compartiment secretariat, comunicare:

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, actualizată;

6.Legea nr. 554/2004  Legea contenciosului administrativ, actualizată.

 

Pentru Serviciul Poliția Locală:

 

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea Poliției locale nr.155/2010, republicată și actualizată;

3.Regulament-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale aprobat prin H.G.nr.1332/2010;

4.Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției sau la telefon 0264211790 (int.135), persoană de contact:  Olar Ioana – consilier Birou Resurse umane.

 

Primar,

Morar Costan

 

 

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEȚUL CLUJ

Nr. 3085 din  30.01.2023                                                                                        

A N U N Ț
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS în data de 22.02.2023, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante

de 1 post muncitor I și 4 posturi muncitor IV la Formația întreținere, curățenie căi publice

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condițiile specifice de ocupare a posturilor sunt:

Muncitor  I :        - studii gimnaziale

               - vechime în muncă : minim 9 ani

  - permis de conducere categoria B

Muncitor  IV :     - studii gimnaziale

               - vechime în muncă : minim 6 luni

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarele de concurs se depun la (adresa):

 Dej, str.1 Mai, nr.2, Birou resurse umane, tel. 0264/211790,  persoana de contact Olar Ioana, email: ioana.olar@dej.ro

Termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare: până în 10.02.2023, ora 15.30, la sediul instituției.

 Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada  13.02.2022 - 14.02.2022,
    b) proba scrisă în data de 22.02.2023 ora 10.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2, pentru postul de muncitor I de la Formația întreținere, curățenie căi publice.

    c) proba practică în data de 24.02.2023 ora 11, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minim de 50 puncte.

 

Bibliografie:

MUNCITOR I – FORMAȚIA ÎNTREȚINERE, CURĂȚENIE  CĂI PUBLICE:

1.ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (extras)

PARTEA A VI-a - TITLUL I ART. 368,

TITLUL III - CAPITOLUL I - ARTA. 538 - ART. 542,

                                               - CAPITOLUL V- ART.558 - ART.559 ,

2. OUG 195/2002 republicata privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare,

Tematică: Bibliografia se va studia integral.

                                                                   

                                                                                                                                                                                 P R I M A R,

Morar Costan

 

 

 

Formular inscriere

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale

 

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

Nr.16809 din 21.06.2022                                                                                        

  

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 14.07.2022, ora 0900,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante

de inspector debutant la Formația administrare și întreținere drumuri, asistent medical veterinar la Formația animale fără stăpân, 2 posturi muncitor I și un post muncitor III la Formația întreținere zone verzi și cimitire, un post muncitor I și 2 posturi muncitor IV la Formația întreținere, curățenie căi publice și un post muncitor III la Serviciul de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire  

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.3 din Anexa la H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
            f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a posturilor sunt:

Inspector debutant: - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență   sau echivalentă     în domeniul științelor inginerești, specializarea Căi ferate, drumuri și poduri,

                                   - vechime în specialitatea studiilor : nu este necesară

Asistent medical veterinar: -  studii postliceale (tehnician veterinar)

                                               -  permis conducere categoria B

                                               -  vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

Muncitor  I :    - studii gimnaziale

           - vechime în muncă : minim 9 an

            - carnet de conducere categoria B,C,CE pentru postul de muncitor I  de la  Formația întreținere, curățenie căi publice

Muncitor III:    - studii gimnaziale

            - vechime în muncă : minim 3 ani

Muncitor  IV :  - studii gimnaziale

           - vechime în muncă : minim 6 luni

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15.30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

   g) curriculum vitae.

 

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

   Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada  05.07.2022 - 06.07.2022,
    b) proba scrisă în data de 14.07.2022 ora 9.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2, pentru posturile de inspector debutant, asistent medical veterinar și muncitor I de la Formația întreținere, curățenie căi publice.

    c) proba practică în data de 14.07.2022 ora 10, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 Bibliografie:

 INSPECTOR DEBUTANT - Formația administrare și întreținere drumuri

1.ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(extras)

PARTEA a VI-a - TITLUL I    - ART. 365- ART. 368,

                              TITLUL III - CAPITOLUL I - ART. 538 - ART. 542,

                                                    CAPITOLUL III – ART.549- ART.553,

                                                    CAPITOLUL V- ART.558 - ART.559 ,

PARTEA a VII-a - TITLUL I, II, III, IV – ART.563 - ART.579.

2. Legea 10/1995 – Privind calitatea in construcții cu modificările și completările ulterioare.

3.Ordinul M.I  -  M.T. nr.1112/411/2000 – Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituirea restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

4.Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor – NE 033/2014, cap.6-7

Normative departamentale:

547 – normativ pentru prevenirea defecțiunilor la îmbrăcăminte rutiere moderne, tehnologii pentru remediere - anexa 1,2,3

605  - normativ privind mixturile asfaltice turnate la cald,cap.4

ASISTENT MEDICAL VETERINAR - Formația animale fără stăpân

1.ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(extras)

PARTEA a VI-a - TITLUL I    - ART. 365- ART. 368,

                              TITLUL III - CAPITOLUL I - ART. 538 - ART. 542,

                                                    CAPITOLUL III – ART.549- ART.553,

                                                    CAPITOLUL V- ART.558 - ART.559 ,

PARTEA a VII-a - TITLUL I, II, III, IV – ART.563 - ART.579.

2. Legea  nr. 258/2013 privind modificarea O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările ulterioare,

3.Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr.1 din 2014

4.Ghidul pentru eutanasierea animalelor, HOTARAREA Nr.19/01.07.2011,

5.Hotărârea nr. 24 din 03.12.2011 – Lista Bolilor incurabile

MUNCITOR I – FORMAȚIA ÎNTREȚINERE, CURĂȚENIE  CĂI PUBLICE:

1.ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(extras)

PARTEA a VI-a - TITLUL I    - ART. 365- ART. 368,

                              TITLUL III - CAPITOLUL I - ART. 538 - ART. 542,

                                                    CAPITOLUL III – ART.549- ART.553,

                                                    CAPITOLUL V- ART.558 - ART.559 ,

PARTEA a VII-a - TITLUL I, II, III, IV – ART.563 - ART.579

2.O.U.G. 195/2002 republicata privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completările ulterioare,

Tematică: Bibliografia se va studia integral.

                                                                   

                                                                  PRIMAR,

                                                                       Morar Costan

Rezultate selectie dosare asistent medical veterinar

Rrezultate selectie dosare muncitor III la Serviciul de administrare Parc balnear Toroc piete cimitire parcari

Rezultat selecție dosare muncitor I și III la Formația întreținere zone verzi și cimitire

Rezultate proba scrisa asistent medical veterinar

Rezultate proba concurs muncitor I si III Formatia zone Verzi

Rezultate interviu asistent medical veterinar

Rrezultate proba practica muncitor III la Serviciul de administrare Parc balnear Toroc piete cimitire parcari

Rezultate interviu muncitor III la Serviciul de administrare Parc balnear Toroc piete cimitire parcari

Rezultate finale asistent medical veterinar

Rezultate finale concurs muncitor III la Serviciul de administrare Parc balnear Toroc piete cimitire parcari

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

Nr.13761 din 18.05.2022                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                  A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 14.06.2022, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă determinată de 4 luni a funcțiilor contractuale vacante

de muncitori calificați IV la Serviciul de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire, parcări - 3 posturi contractuale vacante, din care: un post cu atribuții de ajutor lucrător comercial, un post cu atribuții de lăcătuș mecanic și un  post cu atribuții de salvator ștrand

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
            f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

            - studii gimnaziale;

            - vechime în muncă: minim 6 luni,

iar pentru postul cu atribuții de salvator ștrand, și atestat de salvamar.

         

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane,  și vor conține următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 18.05.2022- 31.05.2022;

    b) proba practică în data de 14.06.2022 ora 10, la sediu, str. 1 Mai nr.2;

    c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Atribuțiile posturilor:

Muncitor IV cu atribuiții de ajutor lucrător comercial:

 • Sprijină activitatea lucrătorului comercial la punctul de alimentație publică.
 • Aprovizionează cu marfă vitrinele frigorifice și raportează lucrătorului despre marfa introdusă în vitrine;
 • Răspunde permanent de curățenia și igiena de la punctul alimentar
 • Răspunde permanent de curățenia și igiena terasei de deservire a clienților
 • Asigură degajarea zonei de lucru în ceea ce privește deșeurile alimentare și nealimentare.
 • Pregătește produsele pentru expunere pe linia de vânzare și se asigură de păstrarea igienei acestora.
 • Păstrează curățenia la locul de munca.
 • Răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta și în legătura cu munca a cauzat pagube materiale societății.
 • Respectă cu strictețe procedurile de lucru
 • Are obligația să raporteze în scris conducerii direct și în timp util orice nereguli pe care le observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricăruia angajat al instituției, indiferent de funcția pe care o deține, dacă din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii instituției.

Muncitor IV cu atribuiții de lăcătuș mecanic:

 • Asigură întreținerea periodică a pompelor și motoarelor care deservesc sistemul de întreținere a apei de îmbaiere
 • Face periodic, de câte ori e necesar, activitatea de spălare și curățire a filtrelor
 • Răspunde de conservarea pe timpul iernii a tuturor pompelor și dispozitivelor care se folosesc la întreținerea apei de îmbaiere.
 • Supraveghează și acționează pentru menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de furnizare apă, canal, energie electrică.

Muncitor IV cu atribuții de salvator ștrand

 • Să nu lase spre lansare nici un client până ce clientul anterior nu a degajat zona de aterizare.

( minim 5 metri de la gura toboganului)

 • Toți clienții să aibă înălțimea de minim 120 cm.
 • Să aibă obligatoriu slip sau costum de îmbaiere fără accesorii metalice
 • Să nu aibă la el obiecte care ar putea provoca răniri ( lanțuri, bijuterii )
 • Să nu permită lansarea pe tobogan în alte poziții decât cele acceptate: pe spate cu picioarele înainte pentru toboganul tubular si cel tip freefall, iar pentru cel multislide  pe spate cu picioarele înainte sau in șezut.
 • Să nu permită lansarea pe tobogan cu colac sau vesta de salvare.
 • Să nu părăsească postul doar după solicitarea unui înlocuitor sau în caz de forță majoră: acordare de prim ajutor, caz de salvare imediata. Părăsirea postului (cu excepția cazului de forță majora) fără asigurarea unui înlocuitor va fi considerata abatere grava de serviciu si sancționată ca atare.
 • Să verifice dacă toți clienții au achitată taxa de intrare și taxa de folosire a toboganelor.
 • În tipul perioadei de oprire tehnologice a toboganelor și în pauze va lua măsuri ca nici un client să nu ajungă pe platforma toboganelor sau pe acestea.

Atribuții secundare  (lăcătuș mecanic și salvator ștrand)

 • Participă efectiv la activitatea de curățire, aspirare și igienizare a piscinelor a toboganelor acvatice, a spațiilor adiacente acestora.
 • Participă la activitatea de curățire a plajei de resturi lăsate de clienți precum si la curățirea și igienizarea șezlongurilor
 • Răspunde de modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si a altor materiale si mijloace fixe puse la dispoziție
 • Respectă prevederile regulamentului intern a procedurilor de lucru
 • Respectă și pune în aplicare regulamentul de organizare si funcționare a Bazei de agrement Toroc
 • Se implică pentru îmbunătățirea permanenta a calității sale profesionale
 • Adoptă un comportament care sa nu prejudicieze imaginea Parcului balnear Toroc
 • Respectă normele de igiena și protecția muncii , PSI, 
 • Se implica în rezolvarea situaților de criza care îi afectează serviciu
 • Poartă echipamentul adecvat și asigură curățenia la locul de muncă
 • Are un comportament civilizat față de șefii ierarhici și față de colegi.
 • Îndeplinește alte dispoziții primate de la șefii ierarhici în limitele de competență specifice postului precum și în limitele legii.

                                                                                                                                                                    P R I M A R,

Morar Costan

 

 

 

PV selectie dosare

PV proba practica, interviu, rez. finale

ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 7518 din 15.03.2022                                                                                      

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 30.03.2022, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă determinată a  unei funcții  publice de execuție de inspector, clasa I , grad profesional asistent în cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului

           Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 30 martie 2022, ora 10. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; 

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor;

- vechime în specialitatea studiilor minim un an.

- raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă.

Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 15.03.2022-22.03.2022 la sediul Primăriei.            

municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Olar Ioana Elena , consilier, tel.026421790, email:ioana.olar@dej.ro

        

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    f) cazierul judiciar (aceste poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    g) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

          Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5.LEGEA nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea 7/1996 republicată- legea cadastrului și a publicității imobiliare;

7.Ordinul 700/2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

Atribuțiile postului:      

                                               |

      1.   coordonează activitatea de cadastru

 1. răspunde de construirea băncii de date cadastrale privind municipiul, redactată şi arhivată sub formă de înregistrări pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor şi asigură actualizarea ei.
 2. corespondenţă cu societatile comerciale sau cu cetăţenii la sesizările şi reclamaţiile acestora
 3. se deplasează în teren la reclamaţiile înregistrate la S.U.A.T, în probleme de cadastru şi propune soluţioanarea acestora
 4. participă şi colaborează la marcarea pe teren prin borne a hotarelor unităţii administrativ teritoriale
 5. participă la marcarea pe teren prin borne a limitei intravilanului municipiului Dej
 6. verifică măsurătorile pentru realizarea şi actualizarea planurilor cadastrale
 7. verifică documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991 ( stabilirea patrimoniului ) si alealtor legi de retrocedare in intravilanul municipiului Dej
 8. verifică documentaţiile tehnice de actualizare date si parcelare solicitate de către Primărie , scoate extrase CF la solicitarea serviciilor din cadrul primariei si conducerii.
 9. GESTIONEAZA PROCESUL EMITERII CERTIFICATELOR DE URBANISM CU PRIVIRE LA PARCELARI SI AL CERTIFICATELOR DE ATESTARE A CONSTRUCTIILOR
 10. INTOCMESTE REFERATELE SI PROIECTELE DE HOTARARI PENTRU PARCELARI SI COMASARI DE TERENURI SI COLABOREAZA CU INSPECTORUL RESPONSABIL CU CONCESIONARI, VANZARI SI SCHIMBURI DE TEREN LA INTOCMIREA REFERATELOR SI PROIECTELE DE HOTARARE

      12. însuşirea  şi aplicarea actelor normative specifice

      13. raspunde de arhivarea actelor intocmite

      14. respecta normele de protectia muncii

Formular Inscriere

PV selectie dosare

PV proba scrisa

PV interviu

PV REZULTATE FINALE

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 1478  din 17.01.2022                                                                                     

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează   CONCURS în data de 10.02.2022, ora 1000,în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantede îngrijitor, treapta profesională I în cadrul

Serviciului Administrativ

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.3 din Anexa la H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
            f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

- studii gimnaziale;

- vechime în muncă: minim 3 ani.

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15.30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

   g) curriculum vitae.

 

NOTĂ: 

    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

   Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada  01.02.2022 - 02.02.2022,
    b) proba scrisă în data de 10.02.2022 ora 10, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    c) proba practică în data de 14.02.2022 ora 10, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților- data și ora se vor stabili ulterior.

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  (extras)

           PARTEA a VI-a - TITLUL I    - ART. 365- ART. 368,

                                      TITLUL III - CAPITOLUL I - ART. 538 - ART. 543,

                                                     CAPITOLUL III - ART.549 - ART.553,

                                                     CAPITOLUL IV - ART.554 - ART.556,

                                                     CAPITOLUL V- ART.558 - ART.559 ,

         PARTEA a VII-a - TITLUL I, II, III, IV – ART.563 - ART.579.

        Tematică: Bibliografia se va studia integral.

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

 

Atribuțiile postului:

- efectuarea curățeniei și menținerea acesteia în sectorul pe care îl are repartizat de către șeful de serviciu;

- execută alte dispoziții primite din partea șefului serviciului administrativ;

- respectă toate prevederile din Regulamentul de ordine interioară a primăriei precum și normele de protecție a muncii PSI.

 

PV selectie dosare

PV rezultate probe concurs

PV rezultate finale

                                                                                                                     

JUDEȚUL CLUJ

Nr.28615 din 22.10.2021                                                                                     

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS de recrutare în data de 22.11.2021, ora 1100,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere de șef serviciu în cadrul Serviciului prestații sociale, autoritate tutelară

Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 22 noiembrie 2021, ora 11. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

   - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate, economie sau management, finanțe, contabilitate,

  - studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

  - minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

  - cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

   

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 22.10.2021-10.11.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Olar Ioana Elena , consilier, tel.026421790, email: ioana.olar@dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

    g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    i) cazierul judiciar (aceste poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

        

  BIBLIOGRAFIE:

1.Constituția României, republicată,

2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

Atribuții:

 • conduce, controlează și îndrumă activitatea Serviciului Prestații Sociale, Autoritate Tutelară;
 • elaborează rapoartele privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări la cererea superiorului ierarhic;
 • răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 • evaluează annual performanțele profesionale individuale și elaborează fișa postului pentru angajații din subordine;
 • colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 • întocmește proiecte de hotărâri, referate, potrivit competențelor;
 • face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli necesar desfășurării activității; întocmește note de fundamentare și urmărește încadrarea în prevederile bugetare pentru anul în curs
 • asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați;
 • asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare, altele;
 • participa la inventarierea anuală a patrimoniului instituției în cadrul comisiei în care este numit;
 • întocmește, împreună cu membrii comisiei pentru repartizarea locuințelor, listei de priorități;
 • organizează acțiuni de colectare de ajutoare materiale pentru familiile sinistrate ca urmare a unor calamități naturale;
 • asigura aprovizionarea cu cantitatea necesară de lapte praf care se acordă potrivit Legii de către Direcția de Sănătate Publică Cluj, copiilor cu vârstă de până la un an;
 •  îndeplinești orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare precum și cele dispuse de conducerea primăriei și șefii ierarhici;
 • respecta prevederile din Regulamentul de ordine interioară a primăriei precum și normele de protecție a muncii PSI.

 

 

                                                                                                                                                                                  P R I M A R,

Morar Costan

 

Formular inscriere

Pv selectie dosare

Anunt rez proba scrisa

rez. interviu

rezultate finale

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 28611 din 22.10.2021                                                                                    

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 23.11.2021, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a  două funcții  publice de execuție de consilier, clasa I , grad profesional debutant în cadrul Serviciului tehnic, Compartiment investiții

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 23 noiembrie 2021, ora 1000. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; 

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea:

                        - construcții civile, industriale și agricole;

- căi ferate, drumuri și poduri;

- inginerie civilă;

- inginerie urbană și dezvoltare regională;

- inginerie și management în construcții.

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

- raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă.

 

            Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 22.10.2021-10.11.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Pop Carmen Adina , consilier, tel.026421790, email:adina.pop@dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    f) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    g) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. LEGEA nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.LEGEA nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.LEGEA nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

8.HOTĂRÂREA nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

 

Atribuțiile postului

Formular de înscriere

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviului

Rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 27209/ 664 din 08.10.2021                                                                                        

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 02.11.2021, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni a postului contractual vacant

de muncitor calificat IV la Serviciul de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire, parcări

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

- studii gimnaziale;

- calificare: lacatus mecanic;

- vechime în muncă: minim 6 luni.

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 22.10.2021- 23.10.2021;
    b) proba scrisă în data de 02.11.2021 ora 10, la sediu, str. 1 Mai nr.2,

și

        proba practică în data de 03.11.2021 ora 13, la sediu, str. 1 Mai nr.2;

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(EXTRAS):

PARTEA a VI-a-    TITLUL I-    ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538-    ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

 

 

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

 

Pv selectie dosare

Pv rezultate concurs

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.  23730 din 03.09.2021                                                                                   

 

A N U N Ţ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ,

scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie în cadrul Compartimentului de Asistență medicală din unitățile de învățământ.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici

dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.

455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Pentru documentele solicitate în copie candidații trebuie să prezinte și actele originale, care vor fi verificate pentru conformitate de către personalul Biroului RU, desemnat pentru înscrierea candidaților la concurs.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postate pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2, sau la tel.: 0264.211.790, int. 135 – Biroul RUSPM.

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 22728 din 25.08.2021                                                                                    

 

ANUN Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 27.09.2021, ora 10 00 ,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a   două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului tehnic, Compartiment investiții

            Proba scrisă va avea loc sediul instituțional în data de 27 septembrie 2021, ora 10. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la datele susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

           Condiții generale de ocupare a posturilor sunt cele mai importante la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic care necesită exerciții funcționale publice. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condiții legale; 

           f) îndeplinește condiții de studii și vechime în specialitate prezentate de lege pentru ocuparea funcțiilor publice;

           g) îndeplinește condiții specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcțiilor publice;

           h) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exerciții . funcții publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitate în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitiv, în condiții legale;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător la Securitatea sau colaboratorul acesteia, în condițiile prezentate de legislația specifică.

Condiții specifice:

 

- studii universitare de licență absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungime durată, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializare construcții civile, industriale și agricole,

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedit cu diplomă / certificat,

- raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă.

            Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 25.08.2021-13.09.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Pop Carmen Adina, consilier, tel.0264211790, email: adina.pop @ dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde articolele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611 / 2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la HG nr.611 / 2008, modificat (se trebuie de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginilor de internet a instituției www.primariadej.ro )

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate complementară, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie la candidat (acesta trebuie să conțină în clar, număr, dată, numele emitentului și calitatea acestuia, în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    f) cazierul judiciar (acestea pot fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de dată și acum organizație interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de număr );

    g) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricilor corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător la Securitatea sau colaboratorul la acesteia, în condițiile prezentei legislației specifice.

 

            Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă însoțit de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizați.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituția României, republicată;

2.Titlul I si II ale părților la VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57 / 2019, cu modificări și completări ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată, cu modificări și completări ulterioare;

5. LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea în construcții , republicată, cu modificări și completări ulterioare;

6. LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice , cu modificări și completări ulterioare;

7. HOTĂRÂREA nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , cu modificări și completări ulterioare;

9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificări și completări ulterioare;

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

PRIMAR,

Morar Costan

Atributii post

Formular de inscriere

Anunt selectie dosare

Anunt rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 22354 din 20.08.2021                                                                                    

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 20.09.2021, ora 1100,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției  publice de conducere de șef serviciu în cadrul Serviciului prestații sociale, autoritate tutelară

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 20 septembrie 2021, ora 11. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; 

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate, economie sau management, finanțe, contabilitate,

- studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă,

- minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

            Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 20.08.2021-08.09.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Olar Ioana Elena , consilier, tel.0264211790, email: ioana.olar@dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

    g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    i) cazierul judiciar (aceste poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituţia României, republicată,

2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

Atribuţii:

 • conduce, controlează şi îndrumă activitatea Serviciului Prestații Sociale, Autoritate Tutelară;
 • elaborează rapoartele privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări la cererea superiorului ierarhic;
 • răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 • evaluează anual performanţele profesionale individuale şi elaborează fişa postului pentru angajatii din subordine
 • colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare
 • întocmeşte proiecte de hotărâri, referate, potrivit competenţelor
 • face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar desfaşurării activităţii, întocmeste note de fundamentare şi urmărăreste încadrarea în prevederile bugetare pentru anul în curs
 • asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţi;
 • asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare, altele.
 • participa la inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei în cadrul comisiei în care este numit
 • întocmeste, împreună cu membrii comisiei pentru repartizarea locuinţelor, listei de priorităţi
 • organizeaza acţiuni de colectare de ajutoare materiale pentru familiile sinistrate ca urmare a unor calamităţi naturale.
 • asigura aprovizionarea cu cantitatea necesară de lapte praf care se acordă potrivit Legii de către Direcţia de Sănătate Publică Cluj, copiilor cu vârstă de până la un an.
 • îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare precum şi cele dispuse de conducerea primăriei şi şefii ierarhici.
 • respecta prevederile din Regulamentul de ordine interioară a primăriei precum şi normele de protecţie a muncii PSI

Formular de inscriere

anunt selectie dosare

anunt proba scrisa

anunt rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDETUL CLUJ

Nr.20081 / 511 din 26.07.2021                                                                                       

 

ANUN Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2

CONCURS în data de 19.08.2021, ora 10 00 ,

în vederea ocupării unui post contractual vacant

de infirmieră și asistent medical în cadrul Serviciului Creșa Săptămânală

Pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a posturilor vacante sau temporare vacante din cadrul unui post contractual de promovare in grad sau trepte
profesionale imediat superioare unui personal contractual din sectorul bugetar din fonduri publice: a) sunt state membre ale Uniunii Europene sau un stat cu studii economice europene si de stat in Romania;
b) limba română, scris și vorbitul;
c) sunt cele mai bine reglementate;
d) sunt în 2018;
e) sunt o stare de sanatate a postului pentru ingrijire, pe baza de baza adeverinței medicale eliberate de medicament de familie sau de sanatate abilitate;
f) sa se insele de studii si, dupa caz, de vechime sau altele specifice postului de concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unor contra-oameni, contra statului ori contra, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de îngrijire a justiției, de fals ori a faptelor de corupție sau a uneia dintre cele mai bune, care ar face -o incompatibilă cu viața, cu o grijă în îngrijirea unui loc de muncă.

Cerinte:

- pentru postul de infirmier :

- studii gimnaziale;

- vechime în muncă: minim 3 ani;

- curs de calificare cu Certificat de calificare profesional recunoscut de MMFPSPV si MS

- pentru postul de asistent medical :

- studii postliceale,

-vechime in munca si in specialitate: minim 2 ani

 

 

DOSARE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile, de luni până vineri orele 8-15,30 , sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, muncă, și vor fi necesare documente:
a) cerere de înscriere la concursuri sau organizare publică;

b) copia actului de identitate sau a documentelor de îngrijire a documentelor, potrivit legilor, după caz;

c) copiile documentelor care ingrijesc si sa se ocupa de servicii de ingrijire a copiilor, ar fi si copiile documentelor de ingrijire a copiilor;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, ingrijitoarea adeverinței in munca, in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau cazierul judiciar pe propria răspundere nu se află în stare de incompatibilitate;

f) adeverință medicală de îngrijire a sănătății, cu mai multe de 6 luni înainte de derularea concursului de către medicul de familie al candidatului sau de sănătate;

    g) curriculum vitae.

NOTĂ:
Adeverința care are grijă de starea de sănătate, în clar, numărul, datele, numele și calitatea, în cazul stabilității standard a Ministerului Sănătății.

In cazul documentului de la lit. e), care se pronunță asupra dosarelor, care se ocupă de o serie de dosare, sunt obligate la un dosar complet de concurs cu originalul judiciarului, cel mai târziu până la datele de sondare a unui concurs.

Actele la lit.b) - d) vor fi prezentate si in original in original.

3 etape succesive , după cum se spune:

a) în perioada 10.08.2021- 11.08.2021;
b) proba scrisă în data de 19.08.2021 ora 10, sediul instituțional, str. 1 Mai nr.2;

c) sa se desfiincieze, sa testeze, sa testeze si sa testeze, sa stabilizeze ulterior.

Se pot prezenta la etapa cea mai potrivita; proba interviului poate fi folosita doar pentru cei care se indreapaca sa se amestece la proba scrisa cu un punctaj de minim 50 puncte.

 

Bibliografie: 

 

Pt. postul de infirmieră :

 1. Codul etic si de integritate al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Dej;
 2. Programul național de pregătire a infirmierelor - Ordinul Medicilor Generaliști, moașelor și al medicilor din România, Editura Alma Mater, 2012:

Suplimentar:

- (pag.140-142)

- Dezinfecția (pag.142-148)

- (pag.149-153)

- Pag.158-159

- (pag.162-163)

- (pag.164-165);

- (pag. 62-72)

- (pag.115-121)

 

Pt. postul de asistent medical:

1.Codul etic si de integritate al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Dej;

2.Copil în diferite perioade de dezvoltare, conform manualului "Teste pentru asistență medicală", autori Viorel Gherghina, Marcel Timofte, Gheorghe Nicolae.

3. Manual de medicină internă pentru cadru medii, Autor-Corneliu Borundel, Editura All (nouă).

4. Tehnici de evaluare și evaluare a asistenței medicale, coordonator Lucreția Titirică Editura Cartea Românească.

5. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind organizarea profesiei de asistent medical generalist, o profesie de moașă și o profesie de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Medicilor Generaliști, Moașelor și Medicilor Din România cu completări ulterioare.

6. HG1252 / 2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și organizare a unei creșe și a unei alte idei de educație timpurie înainte de preșcolară cu modificări și completări ulterioare.

 

 

Tematica –pentru postul de asistent medical

 1. Urgențe medicale chirurgicale de Lucreția Titirică

     1. Urgențe aparat respirator

     2.Urgențe în pediatrie

     3. Traumatisme

     4.Intoxicații acute

     5. Urgențe ORL 

 

     II. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistență medicală; Ghid de nursing de Lucreția Titirică

         Ediția VMR 2008

  

 1. Administrarea medicamentelor
 2. Procesul de nursing.

 

 

 

PRIMAR,

Morar Costan

 

Rezultate selectie dosare

proba scrisa AS.Med

Proba scrisa Infirmiera

Interviu Infirmiera

Interviu Asistenta medicala

Proces verbal rezultate finale Infirmiera si asistenta medicala

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                 

Nr.17274 / 452 din 25.06.2021                                                                                          

 

 

ANUN Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 21.07.2021, ora 10 00 ,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

de muncitor calificat I (cu atribuții de casier-încasator) în cadrul

Formației Administrare și Întreținere Baze Sportive, Bazin Înot

Condiții generale ce trebuie să îndeplinească pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant complementar funcționale contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparțin Spațiului Economic European și domiciliului în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) are o stare de sănătate complementare posturilor pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicament de familie sau de unități sanitare abilitate;
            f) îndeplinește condiții de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de ocupare a postului sunt:

         - minim studii gimnaziale;

          - vechime în muncă: minim 9 ani.  

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30 , sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecție muncii, și vor conține informații documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresat conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care au atestat nivelul studiilor și ale altor acte care au atestat unele specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinesc condițiile specifice;
5. copia carnetului de muncă , conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă , în meserie și / sau în specialitatea studiilor;
6. Cazierul judiciar;
7 .
8 . alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă zona de sănătate conține, în clar, numărul, datele, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard de stabilitate la Ministerul Sănătății.
    Actele arată la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive , după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 12.07.2021- 13.07.2021;
    b) proba scrisă în data de 21.07.2021 ora 10, sediul Bazei sportive, str. N. Titulescu nr.16A,

si

        proba practică în data de 23.07.2021 ora 10, sediul Bazei sportive, str. N. Titulescu nr.16A

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților, date și acum se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și probă practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(în plus)

PARTEA a VI-a- TITLUL I- ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538- ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

 

 

 1. Legea nr.22 / 1969 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspundere în legătura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice

 

 

PRIMAR,

Morar Costan

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs