Concursuri angajari posturi vacante

                                                                                                                     

JUDEȚUL CLUJ

Nr.28615 din 22.10.2021                                                                                     

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS de recrutare în data de 22.11.2021, ora 1100,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere de șef serviciu în cadrul Serviciului prestații sociale, autoritate tutelară

Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 22 noiembrie 2021, ora 11. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

   - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate, economie sau management, finanțe, contabilitate,

  - studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

  - minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

  - cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

   

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 22.10.2021-10.11.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Olar Ioana Elena , consilier, tel.026421790, email: ioana.olar@dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

    g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    i) cazierul judiciar (aceste poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

        

  BIBLIOGRAFIE:

1.Constituția României, republicată,

2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

Atribuții:

 • conduce, controlează și îndrumă activitatea Serviciului Prestații Sociale, Autoritate Tutelară;
 • elaborează rapoartele privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări la cererea superiorului ierarhic;
 • răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 • evaluează annual performanțele profesionale individuale și elaborează fișa postului pentru angajații din subordine;
 • colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 • întocmește proiecte de hotărâri, referate, potrivit competențelor;
 • face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli necesar desfășurării activității; întocmește note de fundamentare și urmărește încadrarea în prevederile bugetare pentru anul în curs
 • asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați;
 • asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare, altele;
 • participa la inventarierea anuală a patrimoniului instituției în cadrul comisiei în care este numit;
 • întocmește, împreună cu membrii comisiei pentru repartizarea locuințelor, listei de priorități;
 • organizează acțiuni de colectare de ajutoare materiale pentru familiile sinistrate ca urmare a unor calamități naturale;
 • asigura aprovizionarea cu cantitatea necesară de lapte praf care se acordă potrivit Legii de către Direcția de Sănătate Publică Cluj, copiilor cu vârstă de până la un an;
 •  îndeplinești orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare precum și cele dispuse de conducerea primăriei și șefii ierarhici;
 • respecta prevederile din Regulamentul de ordine interioară a primăriei precum și normele de protecție a muncii PSI.

 

 

                                                                                                                                                                                  P R I M A R,

Morar Costan

 

Formular inscriere

Pv selectie dosare

Anunt rez proba scrisa

rez. interviu

rezultate finale

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 28611 din 22.10.2021                                                                                    

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 23.11.2021, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a  două funcții  publice de execuție de consilier, clasa I , grad profesional debutant în cadrul Serviciului tehnic, Compartiment investiții

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 23 noiembrie 2021, ora 1000. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; 

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea:

                        - construcții civile, industriale și agricole;

- căi ferate, drumuri și poduri;

- inginerie civilă;

- inginerie urbană și dezvoltare regională;

- inginerie și management în construcții.

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

- raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă.

 

            Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 22.10.2021-10.11.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Pop Carmen Adina , consilier, tel.026421790, email:adina.pop@dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    f) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    g) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. LEGEA nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.LEGEA nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.LEGEA nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

8.HOTĂRÂREA nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

 

Atribuțiile postului

Formular de înscriere

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviului

Rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 27209/ 664 din 08.10.2021                                                                                        

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 02.11.2021, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni a postului contractual vacant

de muncitor calificat IV la Serviciul de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire, parcări

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

- studii gimnaziale;

- calificare: lacatus mecanic;

- vechime în muncă: minim 6 luni.

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 22.10.2021- 23.10.2021;
    b) proba scrisă în data de 02.11.2021 ora 10, la sediu, str. 1 Mai nr.2,

și

        proba practică în data de 03.11.2021 ora 13, la sediu, str. 1 Mai nr.2;

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(EXTRAS):

PARTEA a VI-a-    TITLUL I-    ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538-    ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

 

 

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

 

Pv selectie dosare

Pv rezultate concurs

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.  23730 din 03.09.2021                                                                                   

 

A N U N Ţ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ,

scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie în cadrul Compartimentului de Asistență medicală din unitățile de învățământ.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici

dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.

455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Pentru documentele solicitate în copie candidații trebuie să prezinte și actele originale, care vor fi verificate pentru conformitate de către personalul Biroului RU, desemnat pentru înscrierea candidaților la concurs.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postate pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2, sau la tel.: 0264.211.790, int. 135 – Biroul RUSPM.

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 22728 din 25.08.2021                                                                                    

 

ANUN Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 27.09.2021, ora 10 00 ,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a   două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului tehnic, Compartiment investiții

            Proba scrisă va avea loc sediul instituțional în data de 27 septembrie 2021, ora 10. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la datele susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore / zi, 40 ore / săptămână.

           Condiții generale de ocupare a posturilor sunt cele mai importante la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic care necesită exerciții funcționale publice. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condiții legale; 

           f) îndeplinește condiții de studii și vechime în specialitate prezentate de lege pentru ocuparea funcțiilor publice;

           g) îndeplinește condiții specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcțiilor publice;

           h) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exerciții . funcții publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitate în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitiv, în condiții legale;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător la Securitatea sau colaboratorul acesteia, în condițiile prezentate de legislația specifică.

Condiții specifice:

 

- studii universitare de licență absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungime durată, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializare construcții civile, industriale și agricole,

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedit cu diplomă / certificat,

- raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă.

            Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 25.08.2021-13.09.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Pop Carmen Adina, consilier, tel.0264211790, email: adina.pop @ dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde articolele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611 / 2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la HG nr.611 / 2008, modificat (se trebuie de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginilor de internet a instituției www.primariadej.ro )

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate complementară, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie la candidat (acesta trebuie să conțină în clar, număr, dată, numele emitentului și calitatea acestuia, în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    f) cazierul judiciar (acestea pot fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de dată și acum organizație interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de număr );

    g) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricilor corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător la Securitatea sau colaboratorul la acesteia, în condițiile prezentei legislației specifice.

 

            Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă însoțit de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizați.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituția României, republicată;

2.Titlul I si II ale părților la VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57 / 2019, cu modificări și completări ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată, cu modificări și completări ulterioare;

5. LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea în construcții , republicată, cu modificări și completări ulterioare;

6. LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice , cu modificări și completări ulterioare;

7. HOTĂRÂREA nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , cu modificări și completări ulterioare;

9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificări și completări ulterioare;

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

PRIMAR,

Morar Costan

Atributii post

Formular de inscriere

Anunt selectie dosare

Anunt rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 22354 din 20.08.2021                                                                                    

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 20.09.2021, ora 1100,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției  publice de conducere de șef serviciu în cadrul Serviciului prestații sociale, autoritate tutelară

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 20 septembrie 2021, ora 11. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; 

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate, economie sau management, finanțe, contabilitate,

- studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă,

- minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

            Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 20.08.2021-08.09.2021 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Olar Ioana Elena , consilier, tel.0264211790, email: ioana.olar@dej.ro

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

    g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    i) cazierul judiciar (aceste poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituţia României, republicată,

2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

Atribuţii:

 • conduce, controlează şi îndrumă activitatea Serviciului Prestații Sociale, Autoritate Tutelară;
 • elaborează rapoartele privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări la cererea superiorului ierarhic;
 • răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 • evaluează anual performanţele profesionale individuale şi elaborează fişa postului pentru angajatii din subordine
 • colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare
 • întocmeşte proiecte de hotărâri, referate, potrivit competenţelor
 • face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar desfaşurării activităţii, întocmeste note de fundamentare şi urmărăreste încadrarea în prevederile bugetare pentru anul în curs
 • asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţi;
 • asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 • propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare, altele.
 • participa la inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei în cadrul comisiei în care este numit
 • întocmeste, împreună cu membrii comisiei pentru repartizarea locuinţelor, listei de priorităţi
 • organizeaza acţiuni de colectare de ajutoare materiale pentru familiile sinistrate ca urmare a unor calamităţi naturale.
 • asigura aprovizionarea cu cantitatea necesară de lapte praf care se acordă potrivit Legii de către Direcţia de Sănătate Publică Cluj, copiilor cu vârstă de până la un an.
 • îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare precum şi cele dispuse de conducerea primăriei şi şefii ierarhici.
 • respecta prevederile din Regulamentul de ordine interioară a primăriei precum şi normele de protecţie a muncii PSI

Formular de inscriere

anunt selectie dosare

anunt proba scrisa

anunt rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDETUL CLUJ

Nr.20081 / 511 din 26.07.2021                                                                                       

 

ANUN Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2

CONCURS în data de 19.08.2021, ora 10 00 ,

în vederea ocupării unui post contractual vacant

de infirmieră și asistent medical în cadrul Serviciului Creșa Săptămânală

Pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a posturilor vacante sau temporare vacante din cadrul unui post contractual de promovare in grad sau trepte
profesionale imediat superioare unui personal contractual din sectorul bugetar din fonduri publice: a) sunt state membre ale Uniunii Europene sau un stat cu studii economice europene si de stat in Romania;
b) limba română, scris și vorbitul;
c) sunt cele mai bine reglementate;
d) sunt în 2018;
e) sunt o stare de sanatate a postului pentru ingrijire, pe baza de baza adeverinței medicale eliberate de medicament de familie sau de sanatate abilitate;
f) sa se insele de studii si, dupa caz, de vechime sau altele specifice postului de concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unor contra-oameni, contra statului ori contra, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de îngrijire a justiției, de fals ori a faptelor de corupție sau a uneia dintre cele mai bune, care ar face -o incompatibilă cu viața, cu o grijă în îngrijirea unui loc de muncă.

Cerinte:

- pentru postul de infirmier :

- studii gimnaziale;

- vechime în muncă: minim 3 ani;

- curs de calificare cu Certificat de calificare profesional recunoscut de MMFPSPV si MS

- pentru postul de asistent medical :

- studii postliceale,

-vechime in munca si in specialitate: minim 2 ani

 

 

DOSARE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile, de luni până vineri orele 8-15,30 , sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, muncă, și vor fi necesare documente:
a) cerere de înscriere la concursuri sau organizare publică;

b) copia actului de identitate sau a documentelor de îngrijire a documentelor, potrivit legilor, după caz;

c) copiile documentelor care ingrijesc si sa se ocupa de servicii de ingrijire a copiilor, ar fi si copiile documentelor de ingrijire a copiilor;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, ingrijitoarea adeverinței in munca, in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau cazierul judiciar pe propria răspundere nu se află în stare de incompatibilitate;

f) adeverință medicală de îngrijire a sănătății, cu mai multe de 6 luni înainte de derularea concursului de către medicul de familie al candidatului sau de sănătate;

    g) curriculum vitae.

NOTĂ:
Adeverința care are grijă de starea de sănătate, în clar, numărul, datele, numele și calitatea, în cazul stabilității standard a Ministerului Sănătății.

In cazul documentului de la lit. e), care se pronunță asupra dosarelor, care se ocupă de o serie de dosare, sunt obligate la un dosar complet de concurs cu originalul judiciarului, cel mai târziu până la datele de sondare a unui concurs.

Actele la lit.b) - d) vor fi prezentate si in original in original.

3 etape succesive , după cum se spune:

a) în perioada 10.08.2021- 11.08.2021;
b) proba scrisă în data de 19.08.2021 ora 10, sediul instituțional, str. 1 Mai nr.2;

c) sa se desfiincieze, sa testeze, sa testeze si sa testeze, sa stabilizeze ulterior.

Se pot prezenta la etapa cea mai potrivita; proba interviului poate fi folosita doar pentru cei care se indreapaca sa se amestece la proba scrisa cu un punctaj de minim 50 puncte.

 

Bibliografie: 

 

Pt. postul de infirmieră :

 1. Codul etic si de integritate al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Dej;
 2. Programul național de pregătire a infirmierelor - Ordinul Medicilor Generaliști, moașelor și al medicilor din România, Editura Alma Mater, 2012:

Suplimentar:

- (pag.140-142)

- Dezinfecția (pag.142-148)

- (pag.149-153)

- Pag.158-159

- (pag.162-163)

- (pag.164-165);

- (pag. 62-72)

- (pag.115-121)

 

Pt. postul de asistent medical:

1.Codul etic si de integritate al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Dej;

2.Copil în diferite perioade de dezvoltare, conform manualului "Teste pentru asistență medicală", autori Viorel Gherghina, Marcel Timofte, Gheorghe Nicolae.

3. Manual de medicină internă pentru cadru medii, Autor-Corneliu Borundel, Editura All (nouă).

4. Tehnici de evaluare și evaluare a asistenței medicale, coordonator Lucreția Titirică Editura Cartea Românească.

5. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind organizarea profesiei de asistent medical generalist, o profesie de moașă și o profesie de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Medicilor Generaliști, Moașelor și Medicilor Din România cu completări ulterioare.

6. HG1252 / 2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și organizare a unei creșe și a unei alte idei de educație timpurie înainte de preșcolară cu modificări și completări ulterioare.

 

 

Tematica –pentru postul de asistent medical

 1. Urgențe medicale chirurgicale de Lucreția Titirică

     1. Urgențe aparat respirator

     2.Urgențe în pediatrie

     3. Traumatisme

     4.Intoxicații acute

     5. Urgențe ORL 

 

     II. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistență medicală; Ghid de nursing de Lucreția Titirică

         Ediția VMR 2008

  

 1. Administrarea medicamentelor
 2. Procesul de nursing.

 

 

 

PRIMAR,

Morar Costan

 

Rezultate selectie dosare

proba scrisa AS.Med

Proba scrisa Infirmiera

Interviu Infirmiera

Interviu Asistenta medicala

Proces verbal rezultate finale Infirmiera si asistenta medicala

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDETUL CLUJ

Nr. 18738/488  din  12.07.2021                                                                                       

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2

CONCURS in data de 5 august 2021, ora 1000,

în cazul ocupării unui post contractual vacant

din cadrul Administrației Publice Publice

Pentru ocuparea postului vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante
din cadrul postului vacant de promovare in grad sau trepte profesionale imediat superioare contractului personal din sectorul bugetar al fondurilor publice: a) sunt state membre ale Uniunii Europene sau un stat cu functii europene si din Romania;
b) limba română, scrisul și vorbitul;
c) sunt cele mai bune;
d) sunt în anul 2018;
e) sunt o stare de sanatate a postului pentru sanatate, pe baza de baza adeverinței medicale, a medicilor de familie sau a medicilor de familie;
f) sa se insele de studii si, dupa caz, de vechime sau altele specifice postului de concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unor contradicții, contra statului ori contra, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care se ocupă de justiție, de fals ori de fapte de corupție sau de o față cu care se confruntă, care ar putea face-o incompatibilitate servicii cu serviciile, cu care se confruntă cu o situație dificilă.

În ceea ce privește cerintele posturilor sunt:

-1 post inspector debutant – Drumuri Formație:

- studii universitare de bază în domeniul inginerești, specializarea Căi ferate, Drumuri și Poduri;

             - fără vechime.

 - 4 posturi I –Formația Mecanizare:

             - vechime în muncă: minim 9 ani;

             - studii medii;

             - permis de conducere categoriile B,C,E;

 - 8 posturi - Formația În zona de asistență turistică și cimitir- minim studii gimnaziale, din :

- 1 post M I

- vechime in munca: minim 9 ani

- 2 posturi M II

            vechime în muncă: minim 6 ani.

- 3 posturi M III

- vechime in munca: minim 3 ani

- 2 posturi M IV

            - vechime în muncă: minim 6 luni

- 2018 M IV- Formația, publicului larg

- gimnaziale minime;

            - vechime în muncă: minim 6 luni

            - Permis de conducere categoria B,

- 1 post mii - – Animale fără stăpân,

             - minim studii gimnaziale

- vechime in munca: minim 6 ani

 - 1 post asistent/medic veterinar – Animale fără stăpân,

                        - vechime în muncă: minim 1 an;

                        - Studii medii;

- Curs de medicină veterinară;

- Calculator de operare

            - Permis de conducere categoria B,  

toate posturile sunt posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata.

 

DOSARE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la eveniment, de luni pana vineri la orele 8-15,30, la sediul Primaria municipiului Dej
, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, munca, si vor fi documente: a) cerere de finantare la concurs;

b) copia actului de identitate sau a documentelor de identitate, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care ingrijesc si sa ingrijesc alte acte, sa se ocupe de serviciile speciale, si de copii;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverințele de muncă, în copie;

e) cazierul judiciar sau cazierul judiciar pe propria răspundere de 100.000.000 euro;

f) adeverință medicală de sănătate, cu mai mult de 6 luni înainte de concurs pentru medicul de familie al candidatului sau de sănătate;

    g) curriculum vitae.

NOTĂ:
În mod clar, în mod clar, în data, în starea de sănătate.

În cazul documentului de la Alin. 1. lit. e), în cazul în care se va judeca în mod complet.

A se aprinde.b) - d) vor fi prezentate si in original in conformitate cu normele de calitate ale copiilor.

3 etape succesive, dupa cum se spune:

a) în perioada 27.07.2021- 28.07.2021;
b) proba scrisă în data de 05.08.2021 ora 10, la sediul instituției, str. 1 Mai nr.2;

c) probatoriul din data de 06.08.2021 ora10, la sediul primăriei, str. 1 Mai nr.2;

d) sa stabilizeze, sa stabilizeze ulterior.

Se pot prezenta la etapa cea mai potrivita; proba interviului poate fi folosita doar de cei care se afla la proba scrisa, proba cu un punctaj de minim 50 puncte.

 

Bibliografie:

Pentru drumuri : proba scrisa si interviu,

 • O.U.G. 57/2019 din 3iulie 2019 privind Codul Administrativ, cap. VIII, art.195 - 200, art.240, aVI a, art. I- art. 365- art. 368, cap. III, capac. Eu, art.538-542, cap. III, cap.IV ,capac. V art. 558-559;
 • Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor – NE 033/2014,cap.6-7

 

 

 • Acte normative:
 • 547 – normativ pentru prevenirea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne, tehnologii pentru remediere - anexa 1,2,3
 • 605 - normativul mixturi asfaltice la cald,cap.4
 • Ordinul M.I - M.T. nr.1112/411/2000 – Norme de inchidere a circulatiei si restrictii de circulatie in zona drumului public si/sau pentru circulatia drumului
 • Legea 10/1995 – Calitatea in constructii, cu modificari si completarile ulterioare.

 

Pentru mecanizare: proba scrisa, probatoriu(verificarea abilitatilor specifice postului) si interviu.

 • O.U.G. 57/2019 din 3iulie 2019 privind Codul Administrativ, cap. VIII, art.195 - 200, art.240, aVI a ; art. 365- art. 368, III, cap. I, art.538-542, Cap.III, cap.IV , cap. V art. 558-559;

- O.U.G. 195/2002 privind transportul public,

      cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Pentru zona-verde: proba practica(activitati specifice intretinerii verzi) si interviu.

 

Pentru maturat stradal: probatoriu(activ specific pentru publicul larg) si interviu.

 

Pentru animalele fara stăpân:

 •  Pt. postul de muncitor: proba practica(activeaza specificul animalelor fara a se mai putea) si interviu.
 • Pentru postul de tehnician veterinar: proba scrisa si interviu.
 • O.U.G. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cap. VIII, art.195 - 200, art.240, aVI a ; art. 365- art. 368,III, cap. I, art.538-542, Cap.III, cap.IV ,cap. V, art. 558-559;
 • O.U.G. 155/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 155/2001
 • Ordinul A.N.S.V.S.A. nr.1 din 2014
 • Ghidul pentru eutanasierea animalelor, Hotararea Nr.19/01.07.2011,
 • Hotărârea nr. 24 din 03.12.2011 – Lista Boli incurabile.

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

pv selectie dosar soferi

pv selectie muncitori

pv proba scrisa soferi

pv proba practica soferi

pv interviu soferi

pv rezultate final soferi

pv rezultate finale muncitori

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDETUL CLUJ

Nr.17638/454 din 30.06.2021                                                                                          

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2

CONCURS in data de 26.07.2021, ora 1000,

în cazul ocupării unui post contractual vacant

de infirmieră și deșteagă în cadrul Serviciului Creșa Săptămânală

Pentru ocuparea postului vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante
din cadrul postului contractual de promovare in grad sau trepte profesionale imediat superioare contractului personal din sectorul bugetar al fondurilor publice: a) sunt state membre ale Uniunii Europene sau un stat cu functii europene si din Romania;
b) limba română, scrisul și vorbitul;
c) sunt cele mai bune;
d) sunt în anul 2018;
e) sunt o stare de sanatate a postului pentru sanatate, pe baza de baza adeverinței medicale, a medicilor de familie sau a medicilor de familie abilitați;
f) sa se insele de studii si, dupa caz, de vechime sau altele specifice postului de concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unor contradicții, contra statului ori contra, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care se ocupă de justiție, de fals ori a faptelor de corupție sau de o față cu care se confruntă, care ar putea face-o incompatibil cu serviciile, cu grijă se confruntă cu o situație dificilă.

În ceea ce privește ce-i desărăzmăț, posturile sunt:

- studii gimnaziale;

- vechime în muncă: minim 3 ani;

Și,

pentru postul de infirmiera:- Curs de calificare cu Certificat de calificare profesionala recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. si M.S.

DOSARE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la eveniment, de luni până vineri la orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej
, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, muncă, și vor fi documente: a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau a documentelor de identitate, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care ingrijesc si sa ingrijesc alte acte, sa se ocupe de serviciile speciale, precum si de copii;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverințele de muncă, în specialitate, în copie;

e) cazierul judiciar sau cazierul judiciar pe propria răspundere de 100.000.000 euro;

f) adeverință medicală de sănătate, cu mai mult de 6 luni înainte de concurs de către medicul de familie al candidatului sau de sănătate;

    g) curriculum vitae.

NOTĂ:
Îngrijirea adeverințelor se acordă în mod clar, în mod clar, în date, în funcție de starea de sănătate.

În cazul documentului de la Alin. (1) lit. e), în cazul în care se va judeca în mod complet.

    A se aprinde.b) - d) vor fi prezentate si in original in conformitate cu normele de calitate ale copiilor.

3 etape succesive, dupa cum se spune:

a) în perioada 15.07.2021- 16.07.2021;
b) proba scrisă în data de 26.07.2021 ora 10, la sediul instituției, str. 1 Mai nr.2;

c) sa stabilizeze, sa stabilizeze ulterior.

Se pot prezenta la etapa cea mai potrivita; proba interviului poate fi folosita doar pentru cei care se indreapaca sa se amestece la proba scrisa cu un punctaj de minim 50 puncte.

 

Bibliografie:  - pt. postul de îngrijitor:

1. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 în Codul administrativ

(în plus)

PARTEA a VI-a-    TITLUL I-    ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538-    ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

2. Programul național de pregătire a infirmierelor – Ordinul Medicilor Generaliști, Moașele și Medicii din România, Editura Alma Mater, 2012:

superfluu:

-Pag.140-142)

- Dezinfecția (pag.142-148)

- Pag.158-159

- (pag.162-163)

- (pag.164-165);

 

Pt. postul de infirmieră:

 1. Codul etic si de integritate al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Dej;
 2. Programul național de pregătire a infirmierelor – Ordinul Medicilor Generaliști, moașele și medicii din România, Editura Alma Mater, 2012:

superfluu:

- (pag.140-142)

- Dezinfecția (pag.142-148)

- (pag.149-153)

- Pag.158-159

- (pag.162-163)

- (pag.164-165);

- (pag. 62-72)

- (pag.115-121)

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

PVcresa

pv rez scrisa

pv rez interviu

pv rez final

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                 

Nr.17274 / 452 din 25.06.2021                                                                                          

 

 

ANUN Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 21.07.2021, ora 10 00 ,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

de muncitor calificat I (cu atribuții de casier-încasator) în cadrul

Formației Administrare și Întreținere Baze Sportive, Bazin Înot

Condiții generale ce trebuie să îndeplinească pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant complementar funcționale contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparțin Spațiului Economic European și domiciliului în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) are o stare de sănătate complementare posturilor pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicament de familie sau de unități sanitare abilitate;
            f) îndeplinește condiții de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de ocupare a postului sunt:

         - minim studii gimnaziale;

          - vechime în muncă: minim 9 ani.  

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30 , sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecție muncii, și vor conține informații documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresat conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care au atestat nivelul studiilor și ale altor acte care au atestat unele specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinesc condițiile specifice;
5. copia carnetului de muncă , conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă , în meserie și / sau în specialitatea studiilor;
6. Cazierul judiciar;
7 .
8 . alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă zona de sănătate conține, în clar, numărul, datele, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard de stabilitate la Ministerul Sănătății.
    Actele arată la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive , după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 12.07.2021- 13.07.2021;
    b) proba scrisă în data de 21.07.2021 ora 10, sediul Bazei sportive, str. N. Titulescu nr.16A,

si

        proba practică în data de 23.07.2021 ora 10, sediul Bazei sportive, str. N. Titulescu nr.16A

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților, date și acum se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și probă practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(în plus)

PARTEA a VI-a- TITLUL I- ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538- ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

 

 

 1. Legea nr.22 / 1969 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspundere în legătura cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice

 

 

PRIMAR,

Morar Costan

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                 

Nr.13678 / 366 din 19.05.2021                                                                                          

 

ANUN Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 15.06.2021, ora 10 00 ,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcționalității contractuale de conducere vacante

de șef serviciu - Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public

 

Condiții generale ce trebuie să îndeplinească pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant complementar funcționale contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparțin Spațiului Economic European și domiciliului în România;

            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) are o stare de sănătate complementare posturilor pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicament de familie sau de unități sanitare abilitate;
            f) îndeplinește condiții de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de ocupare a postului sunt:

            - studii universitare de licență absolvită cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul științelor inginerești, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă;

            - minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

            - experiență profesională în servicii de utilități publice - minim 1 an;

- cunoștințe de operare pe calculator - nivel mediu (dovedite cu diplomă / certificat / atestat).

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30 , sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecție muncii, și vor conține informații documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresat conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz;
3. copiile documentelor care au atestat nivelul studiilor și ale altor acte care au făcut unele specializări, precum șicopiile documentelor care atestă îndeplinesc condițiile specifice ale postului solicitate de autoritate sau instituție publică ;
4 . carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibile cu funcții pentru care candidează;
6 .
7 curriculum vitae .

 

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă zona de sănătate conține, în clar, numărul, datele, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard de stabilitate la Ministerul Sănătății.
    În cazul documentului prevăzut la punctul 5), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

    Actele arată la punctele 2), 3) și 4) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive , după cum urmează:

 a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 04.06.2021- 07.06.2021

 b) proba scrisă -15.06.2021, ora 10,00;

 c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților, date și acum se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 70 puncte.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1.  ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare: Extras: ART. 154- ART. 158, CAPITOLUL VIII / ART. 195- ART. 200, ART. 240, PARTEA a VI-a- TITLUL I- ART. 365- ART. 368, TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538- ART. 543, CAPITOLUL III, CAPITOLUL IV, CAPITOLUL V, PARTEA a VII-a, PARTEA a VIII-a, Și ANEXA 4;
 2. ORDONANȚA Nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificări și completări ulterioare;
 3. LEGEA Nr. 53/2003 republicată, Codul muncii, cu modificări și completări ulterioare;
 4. ORDONANȚA Nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificări și completări ulterioare;
 5. LEGEA Nr. 51/2006 republicată, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificări și completări ulterioare;
 6. LEGEA Nr. 24/2007 republicată, privind reglementările și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității, cu modificări și completări ulterioare;

 

PRIMAR,

Morar Costan

selectie dosare

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.13334/317  din 17.05.2021                                                                                         

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 11.06.2021, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă determinată de 3 luni a funcţiilor contractuale vacante

de muncitori calificati IV la Serviciul de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire, parcări - 6 posturi contractuale vacante, din care: 4 posturi cu atribuții de ajutor lucrător comercial și

2 posturi cu atribuții de salvator ștrand

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

- studii gimnaziale;

- vechime în muncă: minim 6 luni,

iar pentru cele 2 posturi cu atribuții de salvator ștrand,

și atestat de salvamar.

        

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 02.06.2021- 03.06.2021;
    b) proba scrisă în data de 11.06.2021 ora 10, la sediu, str. 1 Mai nr.2,

și

        proba practică în data de 11.06.2021 ora 13, la sediu, str. 1 Mai nr.2;

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂNr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(extras)

PARTEA a VI-a-    TITLUL I-    ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538-    ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

 

P R I M A R,

Morar Costan

Pv selectie dosare

Pv proba scrisa

Pv proba practica

Pv interviu

pv final

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.  13.333/316 din 17.05.2021                                                                                       

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 11.06.2021, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

de muncitor calificat IV (cu atribuții de casier-încasator) în cadrul

Serviciului de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire, parcări

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

 • - studii gimnaziale;
 • - vechime în muncă: minim 6 luni.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 02.06.2021- 03.06.2021;
    b) proba scrisă în data de 11.06.2021 ora 10, la sediu, str. 1 Mai nr.2,

și

        proba practică în data de 11.06.2021 ora 13, la sediu, str. 1 Mai nr.2;

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂNr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(extras)

PARTEA a VI-a-    TITLUL I-    ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538-    ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

 

 

 1. Legea nr.22/1969 privind privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

pv proba scrisa

pv proba practica

pv interviu

pv rez finale

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

Nr.7341  din  12.03.2021                 

 

                                                                   

 

 

A N U N Ţ

 


Municipiul Dej organizează concurs de recrutare

 în vederea ocupării  pe perioadă nedeterminată a postului vacant de medic primar, post cu normă întreagă, specialitatea medicină generală/medicină de familie din cadrul Serviciului social de asistență medicală, Dispensar școlar II

 

 

 Concursul se organizează  în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu completările și modificările ulterioare.

             Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere de participare la concurs;

     b) copia de pe diploma de licență și certificatul de medic primar;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  e)  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

     f)  cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

    Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.           

    Pentru documentele solicitate în copie candidații trebuie să prezinte și actele originale, care vor fi verificate pentru conformitate de către personalul Biroului RUSPM, desemnat pentru înscrierea candidaților la concurs.

    Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postate pe site-ul Ministerului Sănătății.

     Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

     Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Dej, str. 1Mai, nr.2, sau la tel.: 0264.211790, int. 135 – Biroul RUSPM.

 

 

 

 

 

 

P R I M A R

Morar Costan

 

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

Nr. 3066   din  03.02.2021               

 

                                                                   

 

 

A N U N Ţ

 


Municipiul Dej organizează concurs de recrutare

 în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior-2 posturi din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni

 

 

 

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 09 martie 2021, ora 11. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

            Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

    a) are cetățenia română și domiciliul în România;

     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

     c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

     d) are capacitate deplină de exercițiu;

     e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

    f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

    g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Condiții specifice:

- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale, ramura științe economice,

- minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

           

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 03.02.2021-22.02.2021 la sediul Municipiului Dej, Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii, cam.9-10, persoană de contact Olar Ioana, consilier, tel.0264211790, email.ioana.olar@dej.ro    .

 

              Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

            - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată (se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro) ;

            - curriculum vitae, model comun european;

            - copia actului de identitate;
            - copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
            - copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

            - copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății).

            - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).

            - declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică .

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă  însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. LEGEA Nr. 82/1991 a contabilității (**republicată**)(*actualizată*);
 2. LEGEA   Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;
 3. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor de organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice, modificat ;
 4. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 5. OMFP nr.2861/2009 - Normele privind organizarea și efectuarea inventarului elementelor de activ și pasiv ;
 6. Titlurile I și II din partea a-VI-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI Nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ;
 7. Constituția României, republicată;
 8. ORDONANŢA GUVERNULUI Nr.137/2000 din 31 august 2000  privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 9. LEGEA   Nr. 202/2002  privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordin nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, actualizat;

ATRIBUȚII STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI

 

 1. Din punct de vedere al Contabilității
 •  Conduce contabilitatea terților, asigurând evidența datoriilor și creanțelor în relațiile cu furnizorii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, diverși debitori și creditori și alte persoane fizice sau juridice.
 • Efectuează operațiunile bancare (plăți furnizori, plăți drepturi salariale etc) și întocmește documentele necesare  pentru ridicările de numerar în lei;
 • Înscrie în registre operațiunile efectuate (ordonanțări de plată și ordine de plată);
 • Ține legătura cu băncile și furnizorii interni, în ceea ce privește atribuțiile ce-i revin;
 • Conduce contabilitatea sintetică și analitică a mijloacelor bănești aflate în casieria organizată  și a mișcării acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate în numerar – cu respectarea operațiunilor de casă.
 • Conduce evidența sintetică și analitică a avansurilor de trezorerie, reprezentând sumele în numerar puse la dispoziția personalului, în vederea efectuării unor plăți, cu respectarea regulamentului operațiunilor de casă.
 • Verifică și centralizează documentele de la extrasele de cont și registrul de casă, întocmește notele contabile și le înregistrează în fișele sintetice;
 • Ține evidența tuturor notelor contabile în registrul jurnal, prin înregistrarea acestora în ordine cronologică;
 • Verifică rulajele debitoare, creditoare și soldurile din fișele analitice deschise în cadrul fiecărui cont sintetic, pe elemente de cheltuieli;
 • Conduce evidența sintetică si analitică a cheltuielilor efectuate din surse bugetare;
 • Întocmește balanța de verificare analitică și sintetică, termen de finalizare a balanței de verificare analitică și sintetică fiind data de 15 a lunii următoare pentru luna curentă;
 • Participă la întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale anuale.

 

 1. Din punct de vedere al Bugetului

- Urmărește execuția bugetară și face propuneri în scris privind rectificarea bugetelor acestora prin virări de credite, suplimentări de credite sau retrageri de credite.

- Întocmește la început de an, iar ulterior trimestrial sau ori de câte ori este nevoie următoarele documente: nota justificativă, cererea de deschidere de credite, dispozițiile de deschidere de credite respectiv de retragere de credite, nota explicativă pentru capitolele menționate mai sus,

- Operează rectificările  de buget în SICO conform prevederilor dispoziției de primar sau HCL aprobate.

- Efectuează operațiuni în sistemul FOREXEBUG de genul :  înregistrare angajamente legale, înregistrare recepții, verificare disponibilitate credite pe articol, alineat, salvare și listare extrase de cont ;

 

 1. Alte sarcini

     - Întocmește lunar până în data de 6 a lunii curente pentru luna trecută, situația plăților    restante centralizând toate plățile raportate atât de la colegii din instituție cât și cele de la școli și Spitalul municipal Dej.

   - Întocmește contul de execuție lunar și participă la elaborarea dărilor de seamă trimestriale și anuale, urmărind încadrarea în prevederile aprobate pe capitole bugetare, titluri, articole bugetare.

- Participă la întocmirea materialelor, informărilor, analizelor, rapoartelorce vizează activitatea pe care o desfășoară

 -  Studiază și aplică prevederile legale în vigoare în domeniul său de activitate

  -  Răspunde de arhivarea documentelor elaborate în cadrul capitolelor mai sus menționate,                          întocmirea dosarelor pentru arhiva.

- Execută orice alte atribuții, sarcini și lucrări prevăzute de legislația în vigoare și dispuse de șeful de serviciu și conducerea unității.

- Va respecta toate prevederile Regulamentului de ordine interioară a Primăriei Municipiului Dej

- Respectă prevederile legale cu privire la protecția muncii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I M A R

Morar Costan

formular inscriere

Pv selectie dosare

PV rezultate proba scrisa

PV rezultate interviu

Pv rezultate finale