Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


Nr. 10.024 din data de  22 martie  2024

 

  În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  ședința ordinară a  Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data de  28 martie  2024, ora 1300   

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Sabadâș Marin Gabriel, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu pe Strada Podgorenilor, Nr. 23.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare  Plan Urbanistic Zonal, pe Strada Podgorenilor, Nr. 12.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Nr. 145 din 28 septembrie 2023.

 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței și dezmembrarea imobilului situat în Dej, Județul Cluj, înscris în Cartea Funciară Nr. 65180 Dej, cu Nr. Cadastral 65180.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej, Județul Cluj, înscris în Cartea Funciară Nr. 65135 Dej.

 

7. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Dej, Strada Aurora, Nr. 3 -5, înscrise în Cartea Funciară Nr. 61433 Dej cu Nr. Cadastral 61433 și în Cartea Funciară Nr. 61442 Dej cu Nr. Cadastral 61442.

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 2//3371 din 7 februarie 2020.

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada I.C. Brătianu, Nr. 4, Bloc T, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 2).

 

10. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul local al Municipiului Dej, Județul Cluj,  a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile aflate în proprietatea privată a Municipiului Dej, Județul Cluj, aparţinând Municipiului Dej şi afectate de construcţia lucrării de utilitate publică „Amenajare parcare Strada Carpați în Municipiul Dej, Județul Cluj”

 

11. Proiect de hotărâre privind acordul executării de lucrări subterane ce se vor executa pe domeniul public al Municipiului Dej,  pentru obiectivul de investiție ”Rețea fibră optică pentru servicii de comunicații electronice în Unitățile Administrativ Teritoriale: Iclod, Gherla, Fizeșu Gherlii, Mintiu Gherlii, Dej"

 

12. Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparţin  domeniului public al Municipiului Dej a  obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de delegare a Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, administrare și funcționare a Parcului ”Pădurea Bungăr”.

 

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de contestații în vederea analizării dosarelor privind închirierea locuințelor A.N.L.

 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației acordată de Municipiul Dej în calitate de membru asociat, echipei de fotbal F.C. UNIREA DEJ.

 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public din Municipiul Dej Nr. 8985 din 29 aprilie 2020 cu S. C. Invest Servicii Comerciale S.R.L. pe surata derulării contractului 2020 – 2025.

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Primăria Municipiului Dej și Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj în vederea depunerii proiectului ”ClujDigitalHub@BibliotecaTa” finanțat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul Nr. 2.

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a cantității estimate de 929 m.c. masă lemnoasă lemn de foc pe anul 2024 din trupul de pădure Cetan.

 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 186 din 28 noiembrie 2023 de aprobare a etapizării și prelungirea proiectului care nu se finalizează la 31 decembrie 2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul: ”Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada 1 Mai (tronson 1 Mai – intersecție Strada I. P. Reteganu), Strada I. P. Reteganu – Pod Someș – Strada Libertății – Strada Bistriței până la limita administrativ teritorială a Municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej și modernizare Autobaza TRANSURB S.A.”- Cod SMIS 118104.

 

 

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 martie 2024 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism, protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

 

Primar,

Morar Costan