Scutire la majorări și penalități pentru cei care își plătesc integral impozitele și taxele locale

Scutire la majorări și penalități pentru cei care își plătesc integral impozitele și taxele locale


Dejenii, persoane fizice și juridice, care își plătesc până în 30 noiembrie integral impozitele și taxele locale pot beneficia de scutire de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, si alte obligații datorate bugetului local, conform HCL 73/2023 și HCL 74/2023.

Pentru a beneficia de scutire contribuabilii persoane fizice și juridice trebuie să depună până în data de 30 noiembrie 2023, o cerere în acest sens la Registratura Primăriei Municipiului Dej și să achite integral sumele datorate  bugetului local.

Cererile pot fi pot ridicate de la Casieria Primăriei Municipiului Dej, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00 sau pot fi descărcate accesând link-ul: Cereri scutire 2023

sau pe cele de mai jos:

Pentru persoanele fizice cererea trebuie însoțită de actul de identitate.

 Pentru persoanele juridice cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

    - codul unic de înregistrare fiscală;

    - actul de constituire;

    - statutul societății;

    - situațiile financiare pentru perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori)

    - documente justificative care să ateste achitarea obligațiilor de plată principale;

    - o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea comercială/cooperatista nu se află în stare de insolvență, lichidare, sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 -  o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/furnizor de ajutor/instanță de judecată de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperata;

- o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă, nici ca sector de activitate principal și nici ca sector de activitate secundar;

- o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori).