Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 28 iulie  2022, ora 1300

 Lucrările se vor desfășura on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al Municipiului Dej pentru perioada de programare 2021 – 2027, elaborat în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității administrative prin adoptarea de instrumente ale planificării strategice pentru buna gestiune financiară a proceselor dezvoltării locale în Municipiul Dej, cod SIPOCA 774/MySMIS 2014 135879.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cantității de 799,36 m.c. masă lemnoasă, lemn de foc pe anul 2022, din proprietatea publică a Municipiului Dej, pădurea Cetan.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 409 m.p., înscris în C.F. Nr. 59711 Dej, Nr. cadastral 59711, situat în Municipiul  Dej, Strada Andrei Mureșanu Nr. 27, către doamna Ciungan Anda Petronela.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  finanțării multianuale a investiției: ”Elaborarea actualizării Plan urbanistic General, Memoriul General, Regulamentul Local al Municipiului Dej”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Podgorenilor Nr. 21.
 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Burebista Nr. 7/A.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu Nr. 40, Bloc R 6, Parter, Ap. 1 pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale întocmită de către Comisia mixtă constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 39 din data de 14 aprilie 2022.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației acordată de Municipiul Dej echipei de fotbal F.C.Unirea Dej.
 11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 21 iulie  2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, - financiare și agricultură,

     Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport