Ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134,  alin. (4)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, va avea loc şedinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej, 

în data  de  5  ianuarie  2022, ora 13 00

      Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej-Activitate economică.  

Materialul prezentat pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic, prin e-mail, către consilieri, în data de 4 ianuarie   2022 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectul  de hotărâre a fost trimis pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Primar,

Morar Costan