Concursuri angajari posturi vacante

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 26290 din 19.10.2018                                                                                    

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 12.11.2018, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

de muncitor calificat II din cadrul Formației Animale fără stăpân

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

 • studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 6 ani.
   

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada: 22.10.2018 - 02.11.2018,  de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10,

Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 •  

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 05.11.2018 - 06.11.2018;
    b) proba practică în data de 12.11.2018 ora 10, la sediul S.A.D.P, str. Crângului f.n.;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut  doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

 

P R I M A R

Morar Costan

selectie dosare

rez.finale

rez pr.practica

rez.interviu

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 19421 din 02.08.2016                

        

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice:

 

 • funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă;
 • funcţia publică temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

                       

                        Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare iar ca şi condiţii specifice:

 

            I. pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea construcții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri sau instalații pentru construcții;

           

II. pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului:

            - să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare de lungă durată, în domeniul științelor inginerești, specializarea peisagistică sau în domeniul științe umaniste și arte, specializarea arhitectura peisajului;
            - să aibă cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/ certificat, nivel mediu;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

 

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Probele de concurs se vor desfășura, după cum urmează:

 

I. pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă:

Proba scrisă va avea loc la sediul instituţiei în data de 3 septembrie 2018, ora 11 iar interviul în data de 5 septembrie 2018, ora se va stabili ulterior.

Dosarele de inscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile calendaristice de la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial(22.08.2018 până la ora 15,30). Selectia dosarelor va avea loc în perioada: 23.08.-29.08.2018.

 Date de contact: d-na Ioana Elena Olar, consilier, e-mail:ioana.olar@dej.ro,

tel.0264211790/135, Birou Resurse Umane, S.P.M..

                       

II. pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului:

Proba scrisă va avea loc la sediul instituţiei în data de 17 august 2018, ora 11 iar interviul în data de 20 august 2018, ora se va stabili ulterior.

Dosarele de inscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  8 de zile calendaristice de la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial(10.08.2018, până la ora 15,30). Selectia dosarelor va avea loc în data de 13.08.2018.

Date contact: d-na Carmen Adina Pop, consilier, e-mail:adina.pop@dej.ro,

tel.0264211790/135, Birou Resurse Umane, S.P.M..

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă:

 

1. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2 ), cu modificările şi completările ulterioare;

            2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            3. Legea 215/2001, administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.10/1995 privind calitate în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind  aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

6. Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr.57/2018 privid stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igiena, protecția mediului și înfrumusețare a Municipiului Dej;

7. Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr.19/2016 privind aprobarea Normelor privind condițiile de execuțiea lucrărilor aferente rețelelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al Municipiului Dej;

8. Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

II. pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului:

 

1. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2 ), cu modificările şi completările ulterioare

            2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

            3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordin 839/2009 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare  a legii 50/1991 republicata – privind autorizarea lucrărilor de construcții

5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 24/2007 – privind reglementarea ți administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

8. Ordinul  1466/2010 – pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi;

9. Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

          

P R I M A R

Morar Costan

REZULTATE FINALE FP TEMPORAR VACANTA

PV REZULTATE INTERVIU

PV REZULTATE PROBA SCRISA

PV selectie dosare

Atributii FP vacant

Atributii FP temporar vacant

PV selectie dosare post vacant

Rez.proba scrisa post vacant

Rez. interviu post vacant.

REZULTATE FINALE POST VACANT

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.17416 din 10.07.2018                                                                                     

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 01.08.2018, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

de muncitor calificat II din cadrul Formației Animale fără stăpân

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

 • studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 6 ani.
   

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada: 11.07.2018 - 24.07.2018,                                          de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 •  

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 25.07.2018 - 26.07.2018;
    b) proba practică în data de 01.08.2018 ora 10, la sediul S.A.D.P, str. Crângului f.n.;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut  doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

 

P R I M A R

Morar Costan

Rezultate selectie dosare

rezultate proba practica

rezultate interviu

rezultate finale

 

 

 

 

 

 

 

           

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 11453/216 din 03.05.2018                                                                                        

 

A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS în data de 30.05.2018, ora 1000,

  în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de

muncitor I din cadrul Formaţiei întreținere zone verzi și cimitire

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pri- vind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză-tor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat su- perioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea jus- tiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:
-  minim studii gimnaziale;
-  vechime în muncă: minim 9 ani.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE  la concurs se vor depune, în perioada:   04.05.2018 – 17.05.2018,  de luni până vineri între orele 08 -15.30, la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organiza- toare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sani- tare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi ca- litatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării con- formităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 18.05.2018 - 21.05.2018;
    b) proba practică, la sediul S.A.D.P., str. Crângului f.n., în data de 30.05.2018, ora 1000  ;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor .
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă;  proba interviului poate fi susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba practică cu un punctaj de  minimum de 50 puncte.

 

 

 

P R I M A R

Morar Costan

 

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba

Rezultate interviu

Rezultate finale

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.   5960 din 07.03.2018                                                                       

 

 

A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS în data de 29.03.2018 ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de

                          muncitor III din cadrul Formației Administrare piețe și cimitire

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
          a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
          b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
          d) are capacitate deplină de exercițiu;
          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
          f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

  - minim studii gimnaziale; 

  - cazier fiscal;

  - vechime în muncă: minim 4 ani.   

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada: 08.03.2018 - 21.03.2018,                                          de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ:  
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 22.03.2018-23.03.2018,
    b) proba practică, la sediul instituției, str. 1 Mai nr.2, în data de 29.03.2018, ora 10.00;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut  doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

P R I M A R,

Morar Costan