Informații COVID 19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art.1 - (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea

Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(4) Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.

(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 - (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.

Art.3 - (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii

COVID-19.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4 - (1) Se prelungește, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță militară, pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară - totală sau parțială - a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I

Art.5 - (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.

(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.

(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu,

Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.

(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la

alin.(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.

(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu

carantinarea lor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.6 - (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.7 - (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță

militară.

(2) Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă

pe perioada stării de urgență.

(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din listaprevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.

(4 ) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.8 - (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista

prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului

că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui

comunitar, iar nu exportului.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 - (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea

activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a

persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără

dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor

prevăzute la alin.(1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților

legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii

temporare a acestora.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 - (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare

preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane

din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o

perioada de 14 zile.

(2) Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare

preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.

(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei

ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul

personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de

asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura

direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în

subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al

furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care

personalul prevăzut la alin.(3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații

speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în

vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului serviciului.

(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor

prevăzute la art.9 alin.(1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai

beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art.9 alin.(1) este interzis.

(8) Măsura prevăzută la alin.(7) se aplică începând cu data publicării prezentei

ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11 - (1) În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii

de cazare pentru aplicarea prevederilor art.10 alin.(2), autoritățile administrației

publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute la art.9 alin.(1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.

Art.12 - (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art.9 alin.(1) i se

asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de

protecție necesare.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.13 - (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art.9 alin.(1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.14 - (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul

manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.15 - (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/ cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu

decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.16 - Se recomandă autorităților administrației publice locale și

proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții

dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să

dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul

acestor imobile.

Art.17 - În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători

pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

Art.18 - (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr.1/2020

privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și

circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art.5, pe lângă sancțiunea

contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror

transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”

(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.

Art.19 - (1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr.5/2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Măsura prevăzută la alin.(2) se aplică și după durata pentru care este

instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.20 - (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284

din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu

următorul cuprins:

„(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) se aplică și după durata pentru care

este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători

de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.”

3. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară

proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din

sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.21 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor

prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile

prevăzute la art.1 și 3;

b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura

prevăzută la art.2;

c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de

Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art.4

- 6;

d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la

art.7 și 8;

e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate

sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și

conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.9 – 14;

f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura

prevăzută la art.15;

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările

ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.22 - Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri

de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art.23 - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.

Art.24 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Începând din data de 6 aprilie 2020, plata amenzilor pentru încălcarea prevederilor ordonanțelor militare poate fi făcută și online, pe ghiseul.ro.
Plata se poate efectua prin parcurgerea următorilor pași:

1. Accesează pagina www.ghiseul.ro

2. Selectează secțiunea 'Plătește Amenzi Ordonanțe Militare';

3. Completează formularul online cu datele solicitate;

4. Efectuează plata prin completarea datelor cardului în pagina securizată a procesatorului de plăți.

Instituția Prefectului- Județul Cluj

Informare de presă

Prin ordinul emis în 04.04.2020 de comandantul acțiunii – șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, s-a aprobat repartiția, în vederea achiziționării de la Compania Națională Unifarm SA, a unui număr de 200.000 măști FFP2, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de protecție a personalului medical și nemedical și a personalului structurilor vitale pentru funcționarea statului, în contextul evoluției epidemiologice din România. Echipamentele vor fi distribuite prin intermediul mijloacelor de transport asigurate de către CN Unifarm SA.

În anexa ordinului sunt incluse următoarele instituții și autorități din județul Cluj:

- Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj - 800 buc;

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
- UPU - 400 buc;
- ISU - SMURD - 400 buc;

- Spitalul Municipal Dej - 50 buc;

- Spitalul Municipal Turda - 50 buc;

- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
- 100 buc;

- Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu” Cluj - 50 buc;

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - 4. 000 buc;

- Spitalul „Leon Daniello” de Pneumologie Cluj-Napoca - 1.000 buc;

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - 2.000 buc;

- Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj - 300 buc.