Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 24 septembrie  2020, ora 1400

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  validării mandatului de consilier local al doamnei TĂMAȘ MIHAELA ADRIANA.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării mandatului de consilier local al domnului RADU EMILIAN IOAN.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților consiliului local Dej în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de delegare a Serviciului de Alimentare cu apă și canalizare.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ” Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație în Municipiul Dej”.

6. Proiect de hotărâre privind preluarea temporară de către Municipiul Dej a dreptului de folosință gratuită pentru imobilul "Creșă si grădiniță 3 grupe cu program prelungit", imobil care aparține Eparhiei Reformate din Ardeal în parteneriat cu Parohia Reformata Dej.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății” Transurb” S.A. Dej din data de 25 septembrie 2020.

 8. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 18 septembrie 2020 și pe suport de hârtie către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.