Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


           În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţa rdinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc
în data  de 31 ianuarie   2019,  ora 15,00
în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea


ORDINE DE ZI:


              1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pentru anul școlar 2019 -2020.
              2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea majorării capitalului social al  societății TETAROM S.A., prin aport în natură.
              3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” -  S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire sală de sport școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Avram Iancu corp B, Strada Aurora Nr. 5, Municipiul Dej, județul Cluj”.
              4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local Nr. 195/ 2018  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dej şi serviciile subordonate.
              5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism pentru executarea lucrărilor de  Construire bază de agrement și terenuri pentru sport, generat de imobilul situat în Dej, Strada Horticultorilor  Nr. 24, CF 55512, cad.55512.
              6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism pentru executarea lucrărilor de: Construire locuință, generat de imobilul situate în Dej, Strada Frunzișului Nr. 11, CF 60013, cad 60013.
              7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețea de comunicații electronice pe proprietatea publică și private a Municipiului Dej.
              8. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale S.C.Transurb S.A. Dej pentru anumite categorii de personae cu domiciliul pe raza Municipiului Dej, respectiv pensionari și persoane care au vîrsta legală de pensionare și nu realizează venituri.
              9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și finanțarea de la bugetul local, actualizate după încheierea Contractelor de achiziție publică, pentru proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic ”Someș” Dej, Municipiul Dej, Județul Cluj”.
            10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și finanțarea de la bugetul local, actualizate după încheierea Contractelor de achiziție publică, pentru proiectul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit  ”Arlechino”, Municipiul Dej”.
            11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.        

 Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  23 ianuarie 2019.
 


Primar,
ing. Morar Costan