Anunțuri

Dezbatere publică in data de 05.11.2021
Dezbatere publică in data de 05.11.2021

Continuă lucrările de modernizare  pe străzile Unirii și Dobrogeanu Gherea, lucrări care impun restricții de circulație
Continuă lucrările de modernizare  pe străzile Unirii și Dobrogeanu Gherea, lucrări care impun restricții de circulație

Primăria Municipiului Dej anunță continuarea lucrărilor de modernizare  pe străzile Unirii și Dobrogeanu Gherea, lucrări care vor impune restricții de circulație

În cursul nopții de 26 ocombrie,  cu începere de la ora 20:00, se va turna ultimul strat de asfalt pe strada Unirii, zona sensului giratoriu Carrefour.

În cursul nopții de 27 octombrie, cu începere de la ora 20:00, se va turna ultimul strat de asfalt pe strada Dobrogeanu Gherea.

Pentru derularea în condiții optime și de siguranță a intervențiilor, circulația va fi închisă în zona lucrărilor.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să aleagă străzile adiacente celor cu lucrări și să nu își lase autoturismele parcate în aceste zone restricționate.

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană, reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și str. Gh. Șincai) strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada G. Coșbuc și strada I.P. Reteganul) strada Crângului”, finanțat prin Programul Operațional Regional – REGIO ( 2014-2020 ).

 

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  28 octombrie 2021, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de acceptare a ofertei de donație a unui teren în suprafață de 1.767 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Bucovinei Nr. 7, înscris în C.F. Nr. 60522 Dej, Nr. cadastral Nr. 60522 și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilului, conform Anexei (Școala Viile Dejului).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilului, conform Anexei (Școala Șomcutu Mic).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de sortare, operare T.M.B. R.A.D.P. Cluj – Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la C.M.I.D. Cluj.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA ”VIITORUL COPIILOR” RAMSAU - DEJ.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul ”Agro – Transilvania” Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru  executarea lucrărilor de construire   REMIZĂ MAȘINI AGRICOLE ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ, generat de  imobilul situat  în Municipiul  Dej, Strada Dumbrava Rosie, Nr. 9 , inscris în C.F. Nr. 56193, Nr. cad. 56193.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești, Nr. 2, Bl. J, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului – Spațiu comercial”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate Municipiul Dej, Strada Valea Codorului Nr. 72.

    10.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.90 din 26 august 2021.

   11.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.27 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2021.

    12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej și bugetul Spitalului Municipal Dej.

   13.Proiect de hotărâre privind cumpărarea bunurilor de preluare realizate de Societatea “ AGRO 33”SRL pe terenul concesionat în suprafață de 3183 mp situat în Dej, str.Nicolae Titulescu nr.16, județul Cluj în baza contractului de concesiune nr.35/2005 cu actele adiționale ulterioare și pe terenul concesionat în suprafață de 1097 mp situat în Dej, str.Fragilor nr.6, județul Cluj în baza contractului de concesiune nr.17/29572/2007 cu actele adiționale ulterioare.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 octombrie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134,  alin. (4)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  21 octombrie   2021, ora 15 00

 

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI

      1. Proiect de hotărâre  privind  predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “  C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Municipiul Dej, strada Fericirii, nr. 2,județul Cluj și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CRESA MICĂ

Anunt ajutoare incalzire sezonul rece 2021-2022
Anunt ajutoare incalzire sezonul rece 2021-2022

Primăria Municipiului Dej informează că, începând cu data de 14 octombrie 2021, persoanele interesate pot prelua cerere- declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022, de la sediul Primăriei Municipiului Dej (str.1 Mai, nr.2), Serviciul Prestații Sociale, Autoritate Tutelara sau le pot descarcă de pe site-ul primăriei www.primariadej.ro, Informații publice- Acte necesare- Acte necesare asistență socială.

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Primăriei Municipiului Dej, Serviciul Prestații Sociale, Autoritate Tutelara de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.

 În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

    a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

    b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

 

ART. 7 Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

    (1) Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

    a) în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

    b) în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;

    c) în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;

    d) în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;

    e) în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;

    f) în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;

    g) în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;

    h) în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;

    i) în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

    j) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;

    k) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

    (2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

    (3) Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de:

    a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

    b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;

    c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

 

ART. 25 Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

    (1) Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută la art. 7 alin. (2) beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

    a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

    b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

    c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

    d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

 

 

                                                           PRIMAR

                                                  Ing. Morar Costan

Sedinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej din data de 13.10.2021
Sedinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej din data de 13.10.2021

În data  de 13 octombrie   2021, ora 15 00  va avea loc ședinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

 

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI:

 

 

      1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Municipiul Dej, Strada Fericirii Nr. 2.

 

 

 

 

Materialul prezentat pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic, prin e-mail, către consilieri, în data de august 13 octombrie   2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectul  de hotărâre a fost trimis pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

 

 

Primar,

Morar Costan

 

 

Dezbatere publică in data de 27.10.2021
Dezbatere publică in data de 27.10.2021

LICITATIE PUBLICA  Privind inchirierea parcarilor situate in cartier Dl. Florilor
LICITATIE PUBLICA Privind inchirierea parcarilor situate in cartier Dl. Florilor

PRIMĂRIA DEJ

ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ

Privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor

(LOCURI RAMASE LIBERE DUPĂ LICITAȚIILE ANTERIOARE)

 

          Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei Dej -Serviciul Tehnic, începând cu data de 11 octombrie 2021.

          Data limită de depunere a ofertelor este 15 octombrie 2021, ora 10,00.

          Evaluarea ofertelor se va face în data de 18 octombrie 2021, ora 11,00.

Primar

Ing. Morar Costan

ANUNT PUBLIC
ANUNT PUBLIC

MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 2, județul Cluj anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL DEJ - punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej” Cod SMIS: 123525”, propus a fi realizat în Municipiul Dej, str. Alecu Russo și Văii, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, și la sediul Municipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2 în zilele de:  luni- vineri între orele 900-1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-vineri între orele 9.00-13.00.

 

PRIMAR

ING. MORAR COSTAN

Apel umanitar
Apel umanitar

Pentru a veni în sprijinul  celor opt familii de pe strada Sărata de Jos nr. 2 afectate după ce imobilul în care locuiau a fost distrus de un incendiu violent, Primăria Municipiului Dej face un apel umanitar către populația care are posibilitatea de a dona:

  • aparatura de uz casnic (frigider, plită electrică, etc.)
  • mobilier
  • articole de îmbrăcăminte si încălțăminte adulți si copii

Ajutoarele  se pot dona în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 9-14  la punct de colectare - depozitul situat la subsolul pieței Agroalimentare din zona centrală.

Sedinta ordinara  a Consiliului Local al Municipiului Dej 30 septembrie 2021
Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Dej 30 septembrie 2021

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoaca  şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  30 septembrie  2021, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a parcelei de teren situată în Municipiul Dej, Strada Țibleșului  F.N., în suprafață de 332 m.p.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 434 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Andrei Mureșanu, Nr.10, către Cremene Claudiu și soția Cremene Petruța Andrada.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 289 m.p.,situat în Municipiul Dej, Strada George Mânzat Nr. 11, către Bujor Marius Stelian și soția Bujor Anamaria.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Țibleșului, Nr.76, către Buda Silviu Ovidiu și soția Buda Valina Mariana.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 69 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Nichita Stănescu, Nr. 36, înscris în C.F. Nr. 63682 Dej, Nr. cadastral 63682.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 289 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Fântânilor, Nr. 28, către Moldovan Alin-Valentin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 1.700 m.p., situat în Municipiul Dej, la intersecția străzilor Baia Mare cu Bistriței, înscris în C.F. Nr. 64182, Nr. cadastral 64182.

    8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Municipiul Dej, Strada Fericirii Nr. 2.

    9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.   

    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilelor, conform Anexei.

     11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 6/12023 din data de 12 iunie 2020.

     12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești Nr. 22, Bl. D, parter pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

     13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire – Clădire mixtă S+P+2E+Er, amenajări teren, organizare de șantier, branșamente utilități, în Municipiul Dej, Strada Mircea cel Bătrân Nr. 2/A.

     14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire Hală servicii – colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, împrejmuire și branșamente utilități, în Municipiul Dej, Strada Libertății Nr. 4.

     15. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării indicatorilor economici necesari realizării proiectului ”Construirea unei clădiri cu destinație școală clasele V – a –VIII-a, pentru Școala Gimnazială Nr. 1 Dej.

     16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej.

      17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma aplicării prevederilor OG 15/2021 pentru obiectivul de investiții: "Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, str. Înfrățiri nr. 30, Municipiul Dej, județul Cluj”,  finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2022, conform contract de finanțare    nr. 3464 / 11.05.2018 și act adițional nr. 1 /4868/ 26.11.2020  la contractul de finanțare;

       18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma aplicării prevederilor OG 15/2021 pentru obiectivul de investiții: " Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, Strada Regina Maria nr. 19, județul Cluj" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2022, conform contract de finanțare    nr. 3462/11.05.2018 și act adițional nr. 1 /4866/ 26.11.2020  la contractul de finanțare;

        19. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de august 24 septembrie  2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Primar,

Morar Costan

 

Sedinta de indata  a Consiliului Local al Municipiului Dej 27 septembrie 2021
Sedinta de indata a Consiliului Local al Municipiului Dej 27 septembrie 2021

    

 

  În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134,  alin. (4)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoaca  şedinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 27 septembrie  2021, ora 1400

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici la faza Proiect Tehnic ; Devizului General și a Cererii de Finanțare pentru investiția  ”Modernizare străzi în Municipiul Dej – 49 străzi”, județul Cluj.

 

Materialul prezentat pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de august 24 septembrie  2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectul  de hotărâre a fost trimis pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

 

Primar,

Morar Costan

Primăria Municipiului Dej anunță demararea procesului de distribuire a pachetelor cu produse de igienă în cadrul  Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Primăria Municipiului Dej anunță demararea procesului de distribuire a pachetelor cu produse de igienă în cadrul  Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Primăria Municipiului Dej anunță demararea procesului de distribuire a pachetelor cu produse de igienă în cadrul  Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate- POAD-2014-2020  –  pe liste suplimentare, începând cu data de 27 septembrie 2021.

Produsele vor fi distribuite către categoriile de persoane defavorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, astfel:

  1. persoanele dependente cu HANDICAP GRAV FĂRĂ ASISTENT PERSONAL în baza certificatului de încadrare în grad de handicap valabil
  2. persoanele dependente cu HANDICAP ACCENTUAT în baza certificatului de încadrare în grad de handicap valabil

          Pachetele se eliberează beneficiarilor, in limita stocului disponibil,  pe baza documentului de identitate şi pot fi ridicate de la depozitul situat la subsolul pieței Agroalimentare din zona centrală, zilnic de luni până vineri, între orele 09:00-14:00.

Fiecare beneficiar primește o cutie care conține următoarele produse: periuță de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șampon copii, șampon adulți, detergent pentru rufe colorate și pentru rufe albe.

Se distribuie pachete cu produse alimentare de la Uniunea Europeană
Se distribuie pachete cu produse alimentare de la Uniunea Europeană

Primăria Municipiului Dej anunţă demararea procesului de distribuire a ajutoarelor alimentare în cadrul  Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate- POAD-2014-2020.

Produsele vor fi distribuite către categoriile de persoane defavorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, astfel:

1. membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. membrii familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Pachetele se eliberează beneficiarilor, pe baza documentului de identitate şi pot fi ridicate de la depozitul situat la subsolul pieței Agroalimentare din zona centrală, zilnic de luni până vineri, între orele 09:00-14:00.

Fiecare beneficiar primește o cutie care conține următoarele produse alimentare: 5 kg făină albă de grâu, 4 kg făină de mălai, 2 pungi de 400 de grame de paste făinoase, 4 litri de ulei, 2 kg de zahăr, 4 kg de orez, 5 cutii de 300 de grame de conservă carne de vită şi 3 cutii de 300 de grame de conservă carne de porc, 5 cutii de 200 de grame de pateu de ficat de porc, 2 borcane de 720 ml de compot de fructe, 1 borcan de 360 de grame de gem de fructe și 1 borcan de 360 de grame gem de fructe dietetic

Vernisajul expoziției itinerante DRUMUL NICIODATĂ ÎNSTRĂINAT, Mona M. Ciciovan
Vernisajul expoziției itinerante DRUMUL NICIODATĂ ÎNSTRĂINAT, Mona M. Ciciovan

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej organizează în data de 24 septembrie 2021, între orele 18:00 și 20:00, în cadrul sălii de conferință a Muzeului Municipal Dej, vernisajul expoziției itinerante DRUMUL NICIODATĂ ÎNSTRĂINAT, sub semnătura artistei consacrate la nivel internațional Mona Mariana Ciciovan.

Născută în 1970, în Pintic, (cartier al Mun. Dej), Mona Mariana Ciciovan a desenat și pictat din copilărie. După 1989, a plecat în Canada/Montreal pentru a urma o carieră artistică. A studiat Artele Plastice la Universitatea din Montreal și devine licențiată în Arte Vizuale și Media (BFA) la Universitatea Quebec din Montreal (UQAM). Timp de peste 20 ani, Mona Mariana Ciciovan s-a dedicat în totalitate creației artistice, fiind una din personalitățile de frunte ale artei contemporane canadiene. A organizat și participat la peste 30 de expoziții personale și de grup.

Pot spune că una din temele preferate, vizibilă în pictura mea, este legată de memorie. Mai precis, de “jocurile memoriei”, de amintirile prin care retrăim anumite stări, sentimente sau prin care idealizăm oameni și locuri, spune chiar artista.

Iată că, după doi ani de la acestea și aproape 25 de ani de când artista a luat calea nordului, drumul acesteia duce acasă: la Dej, unde s-a născut și a copilărit, precizează și Loredana Gheorghiu, comisarul expoziției.

Vernisajul va avea loc la data de 24 septembrie 2021, între orele 18:00 și 20:00, în cadrul sălii de conferință a Muzeului Municipal Dej, Str. 1 Mai, nr. 3. În deschidere va vorbi director prof. Albinetz Constantin, urmat de un moment instrumental la pian susținut de către Lascu Fineas Nathan. Expoziția itinerantă poate fi vizitată în perioada 15-30 septembrie 2021.