Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de  11  noiembrie  2022, ora 1300

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea multianuală pentru obiectivul de investiții: “Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, județul Cluj”.

2. Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 55 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

 

3.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 56 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

4.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 57 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

5.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 58 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

6.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare forțată a imobilului înscris în CF nr.50687 Dej, CFnr.52809 Dej, CF nr.51440 Dej, CF nr.59888 Dej cuprins la poziția 55, poziția 56, poziția 57, poziția 58 din Inventarul bunurilor care aparțin domneiului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 10  noiembrie  2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.