Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  26  noiembrie  2021, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești Nr. 9, Bl F 2, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan cel Mare Nr. 1 – 2, Bl. B 1, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”, (Ap. 29).

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan cel Mare Nr. 1 – 2, Bl. B 1, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”, (Ap. 30).

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Înfrățirii  Nr. 5, Bl. B 7, parter, Ap. 39, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”.

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada 22 Decembrie 1989  Nr. 6/A, parter, (Ap. 1), pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului”.

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 5 la Contractul de concesiune Nr. 41 din data de 1 august 1999.

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Constantin Dobrogeanu Gherea Nr. 8.

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Podgorenilor Nr. 19.

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire Locuință P + E în Municipiul Dej, Strada Iazului Nr. 22/D.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de Carte funciară a imobilului Parc Municipal.

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a unor bunuri mobile către Inspectoratul pentru Situații de urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj, Detașamentul de Pompieri Cluj.

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea modului de folosință a imobilului – teren în suprafață de 22.553 m.p. și a bunurilor rezultate ca urmare a lucrărilor executate la Depozitul neconform de deșeuri urbane Dej – închis, din cadrul obiectivului de investiții ”Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Cluj – Dej” din proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor  în Județul Cluj” conform Anexei.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilelor, conform Anexei.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul III al anului 2021.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Dej, în anul școlar 2021-2022.

18. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 19 noiembrie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.