Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  28 octombrie 2021, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de acceptare a ofertei de donație a unui teren în suprafață de 1.767 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Bucovinei Nr. 7, înscris în C.F. Nr. 60522 Dej, Nr. cadastral Nr. 60522 și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilului, conform Anexei (Școala Viile Dejului).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilului, conform Anexei (Școala Șomcutu Mic).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de sortare, operare T.M.B. R.A.D.P. Cluj – Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la C.M.I.D. Cluj.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA ”VIITORUL COPIILOR” RAMSAU - DEJ.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul ”Agro – Transilvania” Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru  executarea lucrărilor de construire   REMIZĂ MAȘINI AGRICOLE ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ, generat de  imobilul situat  în Municipiul  Dej, Strada Dumbrava Rosie, Nr. 9 , inscris în C.F. Nr. 56193, Nr. cad. 56193.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești, Nr. 2, Bl. J, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului – Spațiu comercial”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate Municipiul Dej, Strada Valea Codorului Nr. 72.

    10.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.90 din 26 august 2021.

   11.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.27 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2021.

    12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej și bugetul Spitalului Municipal Dej.

   13.Proiect de hotărâre privind cumpărarea bunurilor de preluare realizate de Societatea “ AGRO 33”SRL pe terenul concesionat în suprafață de 3183 mp situat în Dej, str.Nicolae Titulescu nr.16, județul Cluj în baza contractului de concesiune nr.35/2005 cu actele adiționale ulterioare și pe terenul concesionat în suprafață de 1097 mp situat în Dej, str.Fragilor nr.6, județul Cluj în baza contractului de concesiune nr.17/29572/2007 cu actele adiționale ulterioare.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 octombrie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.