Sedinta ordinara  a Consiliului Local al Municipiului Dej 30 septembrie 2021

Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Dej 30 septembrie 2021


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoaca  şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  30 septembrie  2021, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a parcelei de teren situată în Municipiul Dej, Strada Țibleșului  F.N., în suprafață de 332 m.p.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 434 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Andrei Mureșanu, Nr.10, către Cremene Claudiu și soția Cremene Petruța Andrada.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 289 m.p.,situat în Municipiul Dej, Strada George Mânzat Nr. 11, către Bujor Marius Stelian și soția Bujor Anamaria.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Țibleșului, Nr.76, către Buda Silviu Ovidiu și soția Buda Valina Mariana.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 69 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Nichita Stănescu, Nr. 36, înscris în C.F. Nr. 63682 Dej, Nr. cadastral 63682.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 289 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Fântânilor, Nr. 28, către Moldovan Alin-Valentin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 1.700 m.p., situat în Municipiul Dej, la intersecția străzilor Baia Mare cu Bistriței, înscris în C.F. Nr. 64182, Nr. cadastral 64182.

    8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Municipiul Dej, Strada Fericirii Nr. 2.

    9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.   

    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002 și înscrierea în C.F. a imobilelor, conform Anexei.

     11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 6/12023 din data de 12 iunie 2020.

     12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mărășești Nr. 22, Bl. D, parter pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

     13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire – Clădire mixtă S+P+2E+Er, amenajări teren, organizare de șantier, branșamente utilități, în Municipiul Dej, Strada Mircea cel Bătrân Nr. 2/A.

     14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire Hală servicii – colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, împrejmuire și branșamente utilități, în Municipiul Dej, Strada Libertății Nr. 4.

     15. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării indicatorilor economici necesari realizării proiectului ”Construirea unei clădiri cu destinație școală clasele V – a –VIII-a, pentru Școala Gimnazială Nr. 1 Dej.

     16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej.

      17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma aplicării prevederilor OG 15/2021 pentru obiectivul de investiții: "Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, str. Înfrățiri nr. 30, Municipiul Dej, județul Cluj”,  finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2022, conform contract de finanțare    nr. 3464 / 11.05.2018 și act adițional nr. 1 /4868/ 26.11.2020  la contractul de finanțare;

       18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma aplicării prevederilor OG 15/2021 pentru obiectivul de investiții: " Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, Strada Regina Maria nr. 19, județul Cluj" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2022, conform contract de finanțare    nr. 3462/11.05.2018 și act adițional nr. 1 /4866/ 26.11.2020  la contractul de finanțare;

        19. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de august 24 septembrie  2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Primar,

Morar Costan