Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 20 aprilie  2021, ora 1300

  Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2021 al Municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții pe anul 2021.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar al Municipiului Dej-Activitate economică.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției: ”Proiectare și execuție lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală necesare obiectivului de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Cluj, Municipiul Dej, Strada Fericirii, Nr. 1”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și finanțarea multianuală pentru obiectivul de investiții: “Parcare subterană pe două nivele clădire CT 8, Strada Ecaterina Teodoroiu,  Bl. R 4”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțăriii multianuale pentru obiectivul de investiții: ”Străzi și rețele de utilități Parc Industrial (Străzile Leon Birbaum și Henri Coandă).

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Dej, în anul școlar 2020-2021.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 8 și pct.1.5 al Cap.1 din Anexa Nr.  1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 132/2017 privind aprobarea Regulamentului - cadru, Caietul de sarcini, modelul de contract de închiriere, modelul de contract de utilizare temporară și a listelor de tarife, în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor și terenurilor de sport din unitățile de învățământ preuniversitar aflate pe raza Municipiului Dej.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special la adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul ”Agro Transilvania” Cluj S.A, în vederea exercitării dreptului de acționar.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ”Tetarom” S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

    11. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dej.

    12. Proiect de hotărâre privind  acordarea mandatului special  în Adunarea Generală  Ordinară a Acționarilor Societății  Transurb  S.A. Dej din data de 21 aprilie 2021.

13. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  14 aprilie  2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport .