Concursuri angajari posturi vacante

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.  13.333/316 din 17.05.2021                                                                                       

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 11.06.2021, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

de muncitor calificat IV (cu atribuții de casier-încasator) în cadrul

Serviciului de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire, parcări

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

 • - studii gimnaziale;
 • - vechime în muncă: minim 6 luni.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 02.06.2021- 03.06.2021;
    b) proba scrisă în data de 11.06.2021 ora 10, la sediu, str. 1 Mai nr.2,

și

        proba practică în data de 11.06.2021 ora 13, la sediu, str. 1 Mai nr.2;

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂNr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

(extras)

PARTEA a VI-a-    TITLUL I-    ART. 365- ART. 368,

TITLUL III- CAPITOLUL I- ART. 538-    ART. 543,

CAPITOLUL III,

CAPITOLUL IV,

CAPITOLUL V,

PARTEA a VII-a.

 

 

 1. Legea nr.22/1969 privind privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

pv proba scrisa

pv proba practica

pv interviu

pv rez finale

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

Nr.7341  din  12.03.2021                 

 

                                                                   

 

 

A N U N Ţ

 


Municipiul Dej organizează concurs de recrutare

 în vederea ocupării  pe perioadă nedeterminată a postului vacant de medic primar, post cu normă întreagă, specialitatea medicină generală/medicină de familie din cadrul Serviciului social de asistență medicală, Dispensar școlar II

 

 

 Concursul se organizează  în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu completările și modificările ulterioare.

             Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

     a) cerere de participare la concurs;

     b) copia de pe diploma de licență și certificatul de medic primar;

     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  e)  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

     f)  cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

     h) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

    Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.           

    Pentru documentele solicitate în copie candidații trebuie să prezinte și actele originale, care vor fi verificate pentru conformitate de către personalul Biroului RUSPM, desemnat pentru înscrierea candidaților la concurs.

    Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postate pe site-ul Ministerului Sănătății.

     Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

     Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Dej, str. 1Mai, nr.2, sau la tel.: 0264.211790, int. 135 – Biroul RUSPM.

 

 

 

 

 

 

P R I M A R

Morar Costan

 

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

Nr. 3066   din  03.02.2021               

 

                                                                   

 

 

A N U N Ţ

 


Municipiul Dej organizează concurs de recrutare

 în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior-2 posturi din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni

 

 

 

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 09 martie 2021, ora 11. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

            Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

    a) are cetățenia română și domiciliul în România;

     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

     c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

     d) are capacitate deplină de exercițiu;

     e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

    f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

    g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Condiții specifice:

- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale, ramura științe economice,

- minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,

- cunoștințe de operare pe calculator de nivel mediu dovedite cu diplomă/ certificat,

           

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 03.02.2021-22.02.2021 la sediul Municipiului Dej, Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii, cam.9-10, persoană de contact Olar Ioana, consilier, tel.0264211790, email.ioana.olar@dej.ro    .

 

              Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

            - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată (se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro) ;

            - curriculum vitae, model comun european;

            - copia actului de identitate;
            - copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
            - copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

            - copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății).

            - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).

            - declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică .

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă  însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. LEGEA Nr. 82/1991 a contabilității (**republicată**)(*actualizată*);
 2. LEGEA   Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;
 3. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor de organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice, modificat ;
 4. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 5. OMFP nr.2861/2009 - Normele privind organizarea și efectuarea inventarului elementelor de activ și pasiv ;
 6. Titlurile I și II din partea a-VI-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI Nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ;
 7. Constituția României, republicată;
 8. ORDONANŢA GUVERNULUI Nr.137/2000 din 31 august 2000  privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 9. LEGEA   Nr. 202/2002  privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordin nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, actualizat;

ATRIBUȚII STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI

 

 1. Din punct de vedere al Contabilității
 •  Conduce contabilitatea terților, asigurând evidența datoriilor și creanțelor în relațiile cu furnizorii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, diverși debitori și creditori și alte persoane fizice sau juridice.
 • Efectuează operațiunile bancare (plăți furnizori, plăți drepturi salariale etc) și întocmește documentele necesare  pentru ridicările de numerar în lei;
 • Înscrie în registre operațiunile efectuate (ordonanțări de plată și ordine de plată);
 • Ține legătura cu băncile și furnizorii interni, în ceea ce privește atribuțiile ce-i revin;
 • Conduce contabilitatea sintetică și analitică a mijloacelor bănești aflate în casieria organizată  și a mișcării acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate în numerar – cu respectarea operațiunilor de casă.
 • Conduce evidența sintetică și analitică a avansurilor de trezorerie, reprezentând sumele în numerar puse la dispoziția personalului, în vederea efectuării unor plăți, cu respectarea regulamentului operațiunilor de casă.
 • Verifică și centralizează documentele de la extrasele de cont și registrul de casă, întocmește notele contabile și le înregistrează în fișele sintetice;
 • Ține evidența tuturor notelor contabile în registrul jurnal, prin înregistrarea acestora în ordine cronologică;
 • Verifică rulajele debitoare, creditoare și soldurile din fișele analitice deschise în cadrul fiecărui cont sintetic, pe elemente de cheltuieli;
 • Conduce evidența sintetică si analitică a cheltuielilor efectuate din surse bugetare;
 • Întocmește balanța de verificare analitică și sintetică, termen de finalizare a balanței de verificare analitică și sintetică fiind data de 15 a lunii următoare pentru luna curentă;
 • Participă la întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale anuale.

 

 1. Din punct de vedere al Bugetului

- Urmărește execuția bugetară și face propuneri în scris privind rectificarea bugetelor acestora prin virări de credite, suplimentări de credite sau retrageri de credite.

- Întocmește la început de an, iar ulterior trimestrial sau ori de câte ori este nevoie următoarele documente: nota justificativă, cererea de deschidere de credite, dispozițiile de deschidere de credite respectiv de retragere de credite, nota explicativă pentru capitolele menționate mai sus,

- Operează rectificările  de buget în SICO conform prevederilor dispoziției de primar sau HCL aprobate.

- Efectuează operațiuni în sistemul FOREXEBUG de genul :  înregistrare angajamente legale, înregistrare recepții, verificare disponibilitate credite pe articol, alineat, salvare și listare extrase de cont ;

 

 1. Alte sarcini

     - Întocmește lunar până în data de 6 a lunii curente pentru luna trecută, situația plăților    restante centralizând toate plățile raportate atât de la colegii din instituție cât și cele de la școli și Spitalul municipal Dej.

   - Întocmește contul de execuție lunar și participă la elaborarea dărilor de seamă trimestriale și anuale, urmărind încadrarea în prevederile aprobate pe capitole bugetare, titluri, articole bugetare.

- Participă la întocmirea materialelor, informărilor, analizelor, rapoartelorce vizează activitatea pe care o desfășoară

 -  Studiază și aplică prevederile legale în vigoare în domeniul său de activitate

  -  Răspunde de arhivarea documentelor elaborate în cadrul capitolelor mai sus menționate,                          întocmirea dosarelor pentru arhiva.

- Execută orice alte atribuții, sarcini și lucrări prevăzute de legislația în vigoare și dispuse de șeful de serviciu și conducerea unității.

- Va respecta toate prevederile Regulamentului de ordine interioară a Primăriei Municipiului Dej

- Respectă prevederile legale cu privire la protecția muncii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I M A R

Morar Costan

formular inscriere

Pv selectie dosare

PV rezultate proba scrisa

PV rezultate interviu

Pv rezultate finale

Nr. 4376 din 16.02.2021

 

 

A N U N Ț

 

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ,

FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

 

În conformitate cu prevederile art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și art.1 din Hotărârea Guvernului nr.35/2021 din 10.02.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

 

MUNICIPIUL DEJ

 

demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru următoarele posturi vacante:

 

1 post asistent medical principal – la Serviciul social de asistenţă medicală

 

Documente necesare pentru înscriere:

1.cererea de înscriere;

2.declarație pe proprie răspundere privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

3.copia actului de identitate

4.copia certificatului de căsătorie, după caz;

5.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat si diploma de școală post liceală sanitară pentru postul de asistent medical);

6.copia certificatului liberă practică (OAMGMAMR) ;

7.copia Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei

8.copia carnet de muncă/adeverinta vechime;

9.cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

11.curriculum vitae;

12.declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu;

13.declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifica;

 

Actele prevazute la punctele 3,4,5,6,7,8 vor fi prezentate in original in vederea conformitatii copiilor cu acestea la data semnarii contractului de munca.

Bibliografia se primeste la înscriere. Înscrierile se fac până la data de 17.02.2021 , ora 15.00, la registratura instituției din Dej, Str. 1Mai, nr.2, jud.Cluj.

 

Condiții generale de participare :

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitatea deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI www.primariadej.ro, si LA POARTA PRINCIPALA A INSTITUȚIEI, în data de 18.02.2021 ora 15.00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii, telefon 0264/211790 int.135.

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data semnării contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

 

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art.27, alin.(1) din Legea nr.55/2020, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

 

 

 

P R I M A R,

Ing. Morar Costan

Rezultate selectie dosare

 

Nr. 3500 din 08.02.2021

 

 

A N U N Ț

 

ANGAJARE  PERSONAL  CONTRACTUAL  PE PERIOADĂ  DETERMINATĂ,

FĂRĂ CONCURS,   PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

 

            În conformitate cu prevederile art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și art.1 din Hotărârea Guvernului nr.3/2021 din 12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

MUNICIPIUL  DEJ

 

demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru următoarele posturi vacante:

 

                     2 posturi asistent medical principal – la Serviciul social de asistenţă medicală

 

Documente necesare pentru înscriere:

1.cererea de înscriere;

2.declarație pe proprie răspundere privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

3.copia actului de identitate

4.copia certificatului de căsătorie, după caz;

5.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diploma de bacalaureat si diploma de școală post liceală sanitară pentru postul de asistent medical);

6.copia certificatului liberă practică (OAMGMAMR) ;

7.copia Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei

8.copia carnet de muncă/adeverinta vechime;

9.cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

11.curriculum vitae;

12.declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu;

13.declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifica;

 

Actele prevazute la punctele 3,4,5,6,7,8 vor fi prezentate in original in vederea conformitatii copiilor cu acestea la data semnarii contractului de munca.

Bibliografia se primeste la înscriere. Înscrierile se fac până la data de 09.02.2021 , ora 15.00, la registratura instituției din Dej, Str. 1Mai, nr.2, jud.Cluj.

 

Condiții generale de participare :

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi  domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI www.primariadej.ro, si LA POARTA PRINCIPALA A INSTITUȚIEI, în data de 10.02.2021 ora 15.00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii, telefon 0264/211790 int.135.

            În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data semnării contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

 

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art.27, alin.(1) din Legea nr.55/2020, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

                                                                                

 

 

P R I M A R,

Ing. Morar Costan

 

Rezultate selectie dosare

Rezultate interviu

Rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 25741 din 26.11.2020                                                                                    

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 22.12.2020, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

de muncitor calificat I în cadrul Serviciului creșa săptămânală

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

 • studii medii, curs de bucătar (acreditat de MMPS) și vechime în muncă minimum 9 ani.
   

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucratoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 15.12.2020- 16.12.2020;
    b) proba scrisă în data de 22.12.2020 ora 10, la sediu, str. 1 Mai nr.2,

și

        proba practică în data de 23.12.2020 ora 13, la sediu, str. 1 Mai nr.2;

   c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

1. Codul etic și de integritate al personalului din cadrul Primariei municipiului Dej;

2. Programul national de pregatire a infirmiereleor – Ordinul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistentților din Romania, Editura Alma Mater, 2012:

Extras:

- Dezinfecția (pag.142-148)

- Spălatul mâinilor(pag.162-163)

- Purtarea echipamentului de protecție(pag.164-165);

   3. Ordin nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor- Capitolul 3;

   4. Ordin nr.1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate prescolarilor și scolarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

PV selectie dosare

PV proba scrisa

PV proba practica

PV interviu

PV rezultate finale

 

 

 

 

 

 

           

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 16541 din 07.08.2020                                                                        

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de  03.09.2020 ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată

 a 2(două) posturi contractuale vacante

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor sunt:

 

I. Pt. postul de asistent (tehnician) veterinar- Formația Animale fără stapân

-  studii medii sau postliceale în specialitate sau curs de tehnician veterinar;

-  vechimea in specialitate: minim 1 an;

- permis de conducere categoria B.   

II. Pt. postul de muncitor II- Formația Animale fără stapân

 • studii medii/scoala profesională;
 • vechimea în muncă: minim 6 ani.

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 10.08.2020 – 21.08.2020 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 24.08. - 25.08.2020;
    b) proba scrisă,(NUMAI PENTRU POSTUL de Asistent(tehnician) veterinar), la sediul instituţiei, în data de 03.09.2020, ora 10;
    c) proba practica în data de 4.09.2020, ora 13;

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

BIBLIOGRAFIE:

I. Pt. postul de asistent (tehnician) veterinar- Formația Animale fără stapân

 1. O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completarile ulterioare;
 2. Ordin Președintelui A.N.S.V.S.A.nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 24/2011 – Lista bolilor incurabile;

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

Pv selectie dosar

Pv prob. practica

Pv rez. interviu

Pv rez finale

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 1/1 din  06.01.2020                                                                            

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 29.01.2020 ora 10:00,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 4 posturi contractuale

 

Denumirea posturilor- posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

- muncitor I la Formația Administrare și întretinere baze sportive-bazin de înot didactic-1 post;

- șofer la Formatia Mecanizare-1 post;

- muncitor IV la Formația Întreținere, curațenie căi publice- 1 post;

- muncitor II la Formația Administrare și întreținere drumuri- 1 post;

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 - minim studii gimnaziale- pentru toate posturile;

 - permis de conducere categoria B,C, E și minim 9 ani vechime în muncă - pt. șofer;     

 - calificare- instalator, atestat salvator strand/salva- bazin și minim 9 ani vechime în muncă - pt. muncitor I;

 - calificare- asfaltator/pavator și minim 6 ani vechime în muncă- pt. muncitor II;

 - minim 6 luni vechime în muncă- pt. muncitor IV;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 

NOTĂ: 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la pct.6, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 5) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
    b) proba scrisă – 29 ianuarie 2020, ora 10:00, la sediul instituției- str.1 Mai nr.2 - pt. postul de șofer;

    c) proba practica - 29 ianuarie 2020, ora 12:00, la sediul instituției- str.1 Mai nr.2;

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, la o data anunțată ulterior.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. OUG nr.195/2002, republicată;
 2. OUG nr.57/2019 – extras Titlul I, art.365 -368.

 

P R I M A R,

Morar Costan

proces verbal selectie dosare muncitor I

Proces verbal selectie dosare post sofer

rezultate proba scrisa post sofer

proces verbal proba practica muncitor I

proces verbal interviu muncitor I

rezultate finale muncitor I

pv proba practica sofer

pv interviu sofer

pv rezultate finale sofer

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 28835 din  26.11.2019                                                                       

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 18.12.2019 ora 10:00,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de

 îngrijitoare la Serviciul creșa săptămânală(1 post)

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii gimnaziale, curs de igienă, minim 6 luni vechime în muncă;

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
NOTĂ: 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la pct.6, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 5) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
    b) proba scrisă – 18 decembrie 2019, ora 10:00, la sediul instituției- str.1 Mai nr.2;

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, la o data anunțată ulterior.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Tematica(art.)- art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

                       -art. 97, 98 , 99, 100, 101;

                       - art. 368, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 560, 561, 562.

 1. Programul național de pregătire a infirmierelor – Ordinul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, Editura Alma Mater, 2012.

Tematica:

- Curățenia (pag. 140-142)

- Dezinfecția (pag.142-148)

- Circuitul lenjeriei( pag.158-159)

- Spălatul mâinilor (pag. 162-163)

- Purtarea echipamentului de protecție (pag. 164-165)

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

Proces verbal selectie dosare

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 19553/282 din  06.08.2019                                                                           

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 29.08.2019 ora 10:00,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de  - 1 post asistent(tehnician) veterinar la Formația animale fără stăpân;

 

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:- studii liceale sau postliceale de asistent veterinar sau curs de calificare tehnician veterinar, permis de conducere categoria B, minim 1 an vechime în munca;

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 

NOTĂ: 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la pct.6, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 5) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
    b) proba scrisă – 29 august 2019, ora 10:00, la sediul instituției- str.1 Mai nr.2;

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, la o data anunțată ulterior.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 2. Ordinul presedintelui A.N.S.V.S.A. nr.1/2014;
 3. Ghidul pentru eutanasierea animalelor – Hotarârea nr.19/01.07.2011;
 4. Hotărârea nr.24 din 03.12.2011- Lista bolilor incurabile.

 

 

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

Pv rezultate selectie dosare

Pv rezultate proba scrisa

Pv rezultate interviu

Pv rezultate finale

Nr.833 din 15.01.2019                                                                              

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 08.02.2019 ora 1000, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată

 a postului contractual vacant de conducere de șef centru

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

- absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
    b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 08.02.2019, ora 10;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea  nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,  cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor –cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordin nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;
 7. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;
 9. Legea nr. 319/2006 Legea a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICĂ:

 1. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual
 2. Organizarea și administrarea serviciilor sociale
 3. Standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale adresate vârstnicilor
 4. Finanțarea asistenței sociale pentru persoane vârstnice
 5. Autoritățile administrației publice locale
 6. Acreditarea serviciilor sociale
 7. Răspunderea disciplinară
 8. Clasificarea serviciilor sociale
 9. Standarde de cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice
 10. Instruirea lucrătorilor privind sănătatea și securitatea în muncă.

 

P R I M A R,

Morar Costan

PV selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

PV rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.   32061  din  19.12.2018                                                                                            

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 17.01.2019, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

de muncitor calificat I din cadrul Formației Administrare și întretinere baze sportive

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

 • studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 9 ani.
   

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: 2 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere;
    b) proba practică în data de 17.01.2019, ora 10, la Baza sportivă, str. N.Titulescu nr.16A;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut  doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

 

P R I M A R

Morar Costan

 

PV selectie dosare

PVproba practica

PVinterviu

PROCES VERBAL FINAL

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

Nr. 30013 /606 /27.11.2016

 

 

A N U N Ț

 

Municipiul  Dej,cu sediul in Dej,str.1 Mai nr.2 organizează

EXAMEN în data de 13.12.2018

pentru promovarea  în grade/trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 

 Compartiment CIC, registratură, curierat, arhivă:

1 post inspector de specialitate gradul I – care prin promovare/transformare va fi inspector de specialitate gradul IA;

     Biroul programe dezvoltare:

   1 post consilier gradul I – care prin promovare/transformare va fi consilier   gradul IA;

     Formația recuperare, reciclare deșeuri:

1 post inspector de specialitate gradul I – care prin promovare/transformare va fi inspector de specialitate gradul IA ;

     Unitatea de asistență medico-socială

  1 post kinetoterapeut – care prin promovare/transformare va fi kinetoterapeut principal;

      Formatia Animale fără stăpân:

    1 post  muncitor  IV –care prin  promovare/transformare va fi muncitor III;

     Formația administrare și întreținere drumuri:

     2 posturi muncitor II, care prin promovare/transformare vor fi muncitor I;

    

Examenul va consta în:

 1. Probă scrisă pentru posturile de inspector/consilier, la sediul unității, ora 10 în data de 13.12.2018.
 2. Probă practică pentru posturile de muncitori, la sediul SADP, ora 10 în data de 13.12.2018.

 

BIBLIOGARFIE:

Compartiment CIC, registratură, curierat, arhivă:

1.Ordonanța 27/2002 –privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

2.Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

3.Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale,  actualizată.

 

Biroul programe dezvoltare:

1.Legea 215/2001  Legea administraţiei publice locale, actualizată,

2.Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,

3.Legea  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,

4.Hotărârea  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

5.Hotărârea  Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

 

Formația recuperare, reciclare deșeuri:

1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,

2. Legea 215/2001 republicata- Legea Administratiei publice locale,

3. Legea Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată,

4. Legea  Nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011, Republicată privind regimul deşeurilor,

5. Legea  Nr. 319/2006 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Unitatea de asistență medico-socială:

 1. Dumitru D. – Ghid de reeducare functionala, Edit. Sport-Turism, Bucuresti, 1981,
 2. Sbenghe T. – Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Edit. Medicala, Bucuresti, 1981,
 3. Sbenghe T. – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Edit. Medicala, Bucuresti, 1987
 4. Stroescu I. – Recuperarea functionala in practica reumatologica, Edit. Medicala, Bucuresti, 1979,
 5. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,

 

 

 

 

Primar,

ing. Morar Costan

 

 

rezultate proba scrisa examen promovare

rezultate proba practica examen promovare

 

     

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 26290 din 19.10.2018                                                                                    

 

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 12.11.2018, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante

de muncitor calificat II din cadrul Formației Animale fără stăpân

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

 • studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 6 ani.
   

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada: 22.10.2018 - 02.11.2018,  de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10,

Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 •  

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 05.11.2018 - 06.11.2018;
    b) proba practică în data de 12.11.2018 ora 10, la sediul S.A.D.P, str. Crângului f.n.;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut  doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

 

P R I M A R

Morar Costan

selectie dosare

rez.finale

rez pr.practica

rez.interviu

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 19421 din 02.08.2016                

        

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice:

 

 • funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă;
 • funcţia publică temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

                       

                        Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare iar ca şi condiţii specifice:

 

            I. pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea construcții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri sau instalații pentru construcții;

           

II. pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului:

            - să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare de lungă durată, în domeniul științelor inginerești, specializarea peisagistică sau în domeniul științe umaniste și arte, specializarea arhitectura peisajului;
            - să aibă cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/ certificat, nivel mediu;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

 

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Probele de concurs se vor desfășura, după cum urmează:

 

I. pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă:

Proba scrisă va avea loc la sediul instituţiei în data de 3 septembrie 2018, ora 11 iar interviul în data de 5 septembrie 2018, ora se va stabili ulterior.

Dosarele de inscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile calendaristice de la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial(22.08.2018 până la ora 15,30). Selectia dosarelor va avea loc în perioada: 23.08.-29.08.2018.

 Date de contact: d-na Ioana Elena Olar, consilier, e-mail:ioana.olar@dej.ro,

tel.0264211790/135, Birou Resurse Umane, S.P.M..

                       

II. pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului:

Proba scrisă va avea loc la sediul instituţiei în data de 17 august 2018, ora 11 iar interviul în data de 20 august 2018, ora se va stabili ulterior.

Dosarele de inscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  8 de zile calendaristice de la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial(10.08.2018, până la ora 15,30). Selectia dosarelor va avea loc în data de 13.08.2018.

Date contact: d-na Carmen Adina Pop, consilier, e-mail:adina.pop@dej.ro,

tel.0264211790/135, Birou Resurse Umane, S.P.M..

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Tehnic, Gospodărie Comunală, Protecție Civilă:

 

1. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2 ), cu modificările şi completările ulterioare;

            2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            3. Legea 215/2001, administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.10/1995 privind calitate în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind  aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

6. Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr.57/2018 privid stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igiena, protecția mediului și înfrumusețare a Municipiului Dej;

7. Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr.19/2016 privind aprobarea Normelor privind condițiile de execuțiea lucrărilor aferente rețelelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al Municipiului Dej;

8. Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

II. pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului:

 

1. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2 ), cu modificările şi completările ulterioare

            2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

            3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordin 839/2009 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare  a legii 50/1991 republicata – privind autorizarea lucrărilor de construcții

5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 24/2007 – privind reglementarea ți administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

8. Ordinul  1466/2010 – pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi;

9. Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

          

P R I M A R

Morar Costan

REZULTATE FINALE FP TEMPORAR VACANTA

PV REZULTATE INTERVIU

PV REZULTATE PROBA SCRISA

PV selectie dosare

Atributii FP vacant

Atributii FP temporar vacant

PV selectie dosare post vacant

Rez.proba scrisa post vacant

Rez. interviu post vacant.

REZULTATE FINALE POST VACANT