Concursuri angajari posturi vacante

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 11453/216 din 03.05.2018                                                                                        

 

A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS în data de 30.05.2018, ora 1000,

  în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de

muncitor I din cadrul Formaţiei întreținere zone verzi și cimitire

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pri- vind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză-tor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat su- perioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea jus- tiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:
-  minim studii gimnaziale;
-  vechime în muncă: minim 9 ani.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE  la concurs se vor depune, în perioada:   04.05.2018 – 17.05.2018,  de luni până vineri între orele 08 -15.30, la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organiza- toare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sani- tare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi ca- litatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării con- formităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 18.05.2018 - 21.05.2018;
    b) proba practică, la sediul S.A.D.P., str. Crângului f.n., în data de 30.05.2018, ora 1000  ;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor .
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă;  proba interviului poate fi susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba practică cu un punctaj de  minimum de 50 puncte.

 

 

 

P R I M A R

Morar Costan

 

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba

Rezultate interviu

Rezultate finale

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.   5960 din 07.03.2018                                                                       

 

 

A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS în data de 29.03.2018 ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de

                          muncitor III din cadrul Formației Administrare piețe și cimitire

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
          a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
          b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
          d) are capacitate deplină de exercițiu;
          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
          f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

  - minim studii gimnaziale; 

  - cazier fiscal;

  - vechime în muncă: minim 4 ani.   

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada: 08.03.2018 - 21.03.2018,                                          de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ:  
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 22.03.2018-23.03.2018,
    b) proba practică, la sediul instituției, str. 1 Mai nr.2, în data de 29.03.2018, ora 10.00;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut  doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

P R I M A R,

Morar Costan