Anunțuri

Anunț
Anunț

Municipiul Dej, Str. 1 MaI nr.2, cod 4349179, judetul Cluj , telefon 0264/221790, email primaria@dej.ro aduce la cunoştinţa publicului interesat anularea  licitaţiei  publice cu strigare privind VÂNZARE IMOBIL STR. CRÂNGULUI NR.1 (BL.V03) CU TERENUL AFERENT, având in vedere ca s-a înaintat spre aprobarea Consiliului Local Dej completarea caietului de sarcini.

Licitația va fi reluata după ședința Consiliului Local.

 

PRIMAR

Ing. MORAR COSTAN

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej în data  de 28 februarie  2019,  ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

              1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

               2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei Rus Claudia la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A.Dej din data de 15 martie 2019, ora 13,00;

               3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți proiectului” Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej” SMIS 112513.              

                4.Proiect de hotărîre privind Introducerea în Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej însușit prin H.C.L.64/2001, atestat prin H.G.969/2002 și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului “Teren str.Crângului nr.23”,conform Anexă.

                5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L.nr.62 din 27 aprilie 2017.

                6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pe str.Liviu Rebreanu, nr.68A.

                7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pe str.Țibleșului, nr.91.

                8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism- Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism pentru : Construire Service și spălătorie auto, generat de imobilul situat în Dej, str.Bistriței,nr.16,CF 61497,cadastral 61497.

                9.Proiect de hotărâre privind  rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6081/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 14, în suprafață de 300 mp, către Frenț Gavril Dorel.

               10.Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6076/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 16, în suprafață de 300 mp, către Păltinean Raul Claudiu.

              11.Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6080/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 18, în suprafață de 300 mp, către Georgiu Ioan Cornel.

                12.Proiect de hotărâre  privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.148/16.01.2019 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 20, în suprafață de 300 mp, către Sabadîş Ioan.

                13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții “ Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Dej”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, apel de proiecte POCA/471/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

              14. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.       

 Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  22  februarie 2019.

Primar,

ing. Morar Costan

 

Anunț licitație bloc Vo3
Anunț licitație bloc Vo3

Municipiului Dej, aduce la cunoștința celor interesați că organizează licitaţie  publică cu strigare pentru VÂNZARE IMOBIL STR. CRÂNGULUI NR.1 (BL.V03) CU TERENUL AFERENT

Denumirea și sediul vânzătorului – Municipiului Dej, județul Cluj, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

Obiectul, locul unde se află imobilul ce urmează a fi vândut: 

   

  • Imobil (bl.V03) cu terenul aferent în suprafață de 3540 mp, situat în Dej, str. Crângului nr.1

 

Locul unde poate fi studiată documentația pentru licitație – sediul Primăriei Dej, camera nr. 25.

 

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației – de la camera nr. 25 (persoană de contact – ec. Lazar Mihaela), începând cu data de 22.02.2019.

 

Documentele de capabilitate și participare la licitație

1). Pentru persoanele juridice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată vizat de bancă ori scrisoarea de garanție bancară, reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie după cartea de identitate;

-           Certificatul de  înmatriculare a ofertantului în Registrul Comerțului;

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare

fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Ultimul bilanț contabil depus, înregistrat și vizat la organul competent;

-           Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

            2). Pentru persoanele fizice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie de pe actul de identitate

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

Data și locul de primire al documentelor – Documentele se primesc până la data de 12.03.2019, ora 1000  la Registratura  Primăriei municipiului Dej.

 

 

Data, ora și locul licitației – Licitația publică cu strigare va avea loc în data de 13.03.2019, ora 1100 sediul Primăriei Dej, camera 41.

 

 

 

P R I M A R,

Ing. Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.02.2019 -28.02.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.02.2019 -28.02.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 22.02.2019 -28.02.2019.

VINERI- 22.02.2019

ORA 16:00     CONFERINȚĂ  AVON

SÂMBĂTĂ - 23.02.2019

ORA 11:00     AVIOANE, DIN LUNEA DE DEASUPRA ( ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 88 MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

ORA 16:00  TERMINATOR GENISIS (ACTION / SCI/FI ,3D ,N.-15 ANI, 126 MIN. )

MARȚI - 26.02.2019

ORA 16:00 DRIVE HARD  (” ȘOFERUL” COMEDY/DRAMA, N.-15.ANI,  116 MIN.)

MIERCURI -27.02.2019

ORA 16:00 HOW TO BE SINGLE (”CUM SĂ FII SINGUR ȘI FERICIT ”, ROMANCE/COMEDY, A.G., 105 MIN.)

 JOI-  28.02.2019

ORA 16:00  CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (” ÎNTÂLNIRE DE GRADUL TREI”, SCI/FI/DRAMA, N.-15., ANI., 132MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

 

 

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019
ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019

Primăria municipiului Dej  organizează în data de 26 februarie  2019, ora 12:00,  în Sala de consiliu a Primăriei Municipiului Dej o dezbatere publică privind proiectul de buget local pe anul 2019.

 

       În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Dej  supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019.

-iniţiator Primar: Morar Costan

 

Proiectul de hotărâre iniţiat, expunerea de motive, precum şi rapoartul compartimentului de specialitate, sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Dej  și pe site-ul primăriei Municipiului Dej şi pot fi consultate de persoanele interesate.

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 26.02.2019 , pe adresa Primăria Municipiului Dej, str. 1 Mai nr.2,jud.Cluj  sau la adresa de e-mail: primaria@ dej.ro.

 

 Pentru vizualizarea documentelor accesați următoarele link-uri:

Buget propus la parte de VENITURI 2019

Buget propus la parte de Cheltuieli 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de dezvoltare 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de functionare 2019

Expunere de motive

Proiect de hotarare de aprobare a bugetului pe anul 2019

Propuneri lista de investitii pe anul 2019

Raport de specialitate

 

                                               P R I M A R

                                        MORAR COSTAN

Se distribuie laptele praf gratuit
Se distribuie laptele praf gratuit

Primăria Municipiului Dej informează că a reluat distribuirea laptelui praf gratuit repartizat de Direcţia de Sănătate Publică, pentru copii cu vârsta până la 1 an.

Distribuirea laptelui se realizează zilnic între orele 8:00- 16:00, la Cantina de Ajutor Social situată în Piața Bobâlna.

Laptele praf formulă pentru sugari se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie.  

 

 

Primar

Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 15.02.2019 -21.02.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 15.02.2019 -21.02.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 15.02.2019 -21.02.2019.

                             VINERI- 15.02.2019

ORA 16:00  FANTASTIC 4 ( CEI PATRU FANTASTICI, ADVENTURE/ACTION, A.G., 96 MIN)

 

                             SÂMBĂTĂ - 16.02.2019

ORA 11:00          TROLLS ( ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A. G., 88 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR. 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00  JOHN WICH 2( CRIME / THRILLER, N.-15 ANI, 117 MIN. )

 

MARȚI - 19.02.2019

 

ORA 16:00    THE INTERN  (” INTERNUL”, COMEDY/DRAMA, A.G.,

 116 MIN.)

 

                               MIERCURI -20.01.2019

ORA 16:00  KINDERGARDEN COP 2 (”POLIȚIST DE GRĂDINIȚĂ 2”, ACTION/COMEDY, A.G., 96 MIN.)

 

 

 JOI-  21.01.2019

ORA 16:00   DON ’T BREATHE (” OMUL DIN ÎNTUNERIC”, HORROR, N.-15., ANI., 85 MIN.)

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Anunt pentru agenții economici
Anunt pentru agenții economici

În conformitate cu prevederile legale privind desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață, Primăria Municipiului Dej informează că:

Toţi agenţii economici, persoane fizice şi juridice, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Dej au obligaţia de a obţine acordul de funcţionare care se emite de către Primarul Municipiului Dej.

Pentru agenţii economici autorizaţi prelungirea termenului de valabilitate a acordului de funcţionare se face până la data de 31 martie a fiecărui an.

 Încălcarea acestor prevederi constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor legale.

Documentaţia necesară emiterii acordului şi a fişei de valabilitate se depune la camera 12.

 De asemenea, agenții economici care au depus documentațiile sunt invitați să își ridice de la camera 12 acordurile de funcționare și/sau fișele de valabilitate emise.       

                                                                 PRIMAR ,                                                                   

 Morar Costan

Licitație parcări
Licitație parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor (locuri rămase libere după licitaţii).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 12 FEBRUARIE 2019.

Data limită de depunere a ofertelor: 21 FEBRUARIE 2019, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 22 FEBRUARIE 2019, ora 1100.

Primar

Morar Costan

Expoziție la Galeria de Artă Dej
Expoziție la Galeria de Artă Dej

Galeria de Artă Dej găzduiește joi, 14 februarie, ora 17:00, vernisajul expoziției de artă textilă "ARTA PENTRU COMUNITATE". Expoziția cu vânzare cuprinde lucrări realizate de Smaranda Popescu și are scop caritabil.

Expoziția va putea fi vizitată la Galeria de Artă Dej în perioada 14 februarie- 8 martie, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00. 

Primăria Municipiului Dej modernizează 29 de străzi din oraș
Primăria Municipiului Dej modernizează 29 de străzi din oraș

Primăria Municipiului Dej derulează lucrări de modernizare pentru următoarele 29 de străzi din municipiu: Fântânilor, Narcisei, Căprioarei, Pajiștei, Salbelor, Porumbeilor, Turturelelor, Vânătorilor, Rândunicii, Mierlei, Cireșului, Fazanilor, Veveriței, Ciocârliei, Livezii, Mușcatelor, Văii, Lebedelor, Plopilor, Căpșunilor, Sălciilor, Canalului, Câmpului, Busuiocului, Măcieșului, Someșului, Fundătura, Cărămidarilor, Pescarilor.

Lucrările fac parte din proiectul ”Îmbunătățirea  transportului public și nemotorizat în municipiul Dej”,  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional.

Pe străzile Fântânilor, Narcisei, Câmpului, Cărămidarilor, Văii, Plopilor, Salbelor, Porumbeilor, Fazanilor,  Vânătorilor, Plopilor și Veveriței s-au executat sau sunt în curs de execuție lucrări la rețeaua de canalizare pluvială și construirea de ziduri de sprijin acolo unde e cazul. Ulterior finalizării acestora conform graficului de execuție vor demara lucrările de realizare a fundației drumului, asfaltare și realizarea acceselor la fiecare proprietate.

Lucrări similare vor fi demarate, în perioada următoare și pe străzile Căprioarei, Pajiștei Turturelelor, Lebedelor, Căpșunilor, Sălciilor, Canalului, Busuiocului, Măcieșului, Someșului, Fundătura, Pescarilor.

Precizăm că  lucrările de realizare a fundației drumului, asfaltare și realizarea acceselor la fiecare proprietate pe străzile Sălciilor, Rândunicii, Ciocârliei, Vânătorilor, Plopilor, Lebedelor, Căprioarei, Canalului, Fazanilor, Cireșului din proiectul Primărie Municipiului Dej vor trebui corelate cu lucrările la rețeaua de apă și canalizare din cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2, derulat de Compania de Apă Someș Tisa.

 ”Pe parcursul intervențiilor se creează disconfort locuitorilor fiind afectată și circulația din aceste zone, însă am solicitat firmei care execută lucrările să le realizeze într-un timp cât mai scurt și cu mare responsabilitate, astfel încât pe parcursul derulării lucrărilor locuitorii să fie cât mai puțin afectați.”

 

 

Primar

Morar Costan

Spectacol de teatru la Centrul Cultural ”Arta”
Spectacol de teatru la Centrul Cultural ”Arta”

Primăria Municipiului Dej organizează în data de 26 februarie, la Centrul Cultural ”Arta” spectacolul de teatru ”Cine spală oala de mămăligă când sunt trei?”. Comedia jucată de  Elena Ivanca și Ioan Isaiu, regizată de Camelia Hâncu, va fi acompaniată live de Edith Toth și va începe la ora 18:00.

Biletele pot fi cumpărate de la Centrul Cultural” Arta”, de luni până vineri între orele 08:00- 16:00, începând cu data de  7 februarie, până în ziua spectacolului. Prețul unui bilet este de 15 lei.

Se distribuie biletele gratuite pe mijloacele de transport în comun
Se distribuie biletele gratuite pe mijloacele de transport în comun

Primăria Municipiului Dej informează că s-a demarat distribuirea biletelor gratuite  de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale S.C. Transurb S.A. Dej, pentru anul 2019.

 Categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport in comun sunt următoarele:

  1. persoane care au vârsta legală de pensionare și nu beneficiază de pensie  precum și pensionarii care realizează venituri de pana la 900 lei/ lună,  beneficiază de  20 calatorii/lună (10 bilete dus-întors);
  2. pensionarii care realizează venituri cuprinse între 901 și 1300 lei/ lună, beneficiază de 16 călătorii/lună (8 bilete dus-întors);
  3. pensionarii care realizează venituri cuprinse între 1301 și 1800 lei/ lună beneficiază de 12 călătorii/lună (6 bilete dus-întors);

Eliberarea biletelor de călătorie se realizează de către Primăria Municipiului Dej prinServiciul Public de Asistență Socială.

Biletele de călătorie vor putea fi utilizate și de către terțe persoane în baza dovezii eliberate de Primăria Municipiului Dej prin Serviciul Public de Asistență Socială.

De asemenea la fel ca în anii anteriori, elevii care au domiciliul în Dej și frecventează unitățile de învățământ din oraș, beneficiază de abonamente cu 50% reducere. Abonamentele se distribuie de către S.C. Transurb S.A. Dej, la punctele de distribuire a biletelor ( Dealul Florilor- zona Dallas și centru- zona Gilaura) sau la sediul societății, pe baza adeverinței care atestă statutul de elev, emisă de unitatea de învățământ.

” Am solicitat modificarea  plafoanelor privind  acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale S.C. TRANSURB S.A. Dej, pentru indexarea lor cu valoarea indicelui prețurilor de consum, solicitare care a fost aprobată prin HCL nr. 8 din 31 ianuarie 2019.”

Primar

Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.02.2019 -15.02.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.02.2019 -15.02.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 08.02.2019 -15.02.2019.

VINERI- 08.02.2019

ORA 12:00    CROODS (ANIMAȚIE, 3D, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A.G.98 MIN)

 

ORA 16:00     JUMANJI, WELCOM TO THE JUNGLE( 3D COMEDY/ACTION, A.P.-12ANI., 120 MIN)

 

SÂMBĂTĂ - 09.02.2019

 

ORA 11:00          AVIOANE, ECHIPA DE INTERVENȚIE (ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 88 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00  FATHER FIGURES (BASTARZII COMEDY/ ADVENTURE , A.P.-12 ANI, 113 MIN. )

MARȚI - 12.02.2019

 

ORA 16:00  BREAKFAST AT TIFFANY,S (”MIC DEJUN LA TIFFANY” COMEDY, A.G., 110 MIN.)

 

MIERCURI -13.02.2019

ORA 16:00  FIFTY SHADES OF GREY (” CELE 50 DE UMBRE ALE LUI GREI” ROMANCE /THRILLER, N.-15., ANI., 120 MIN.)

 

 

 JOI-  14.02.2019

ORA 16:00  FIFTY SHADES DARKER (”  50 DE UMBRE ÎNTUNECATE” ROMANCE /THRILLER, N.-15., ANI., 126 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 01.02.2019 -07.02.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 01.02.2019 -07.02.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 01.02.2019 -07.02.2019.

                            VINERI- 01.02.2019

ORA 16:00  STAR WARS ULTIMII JEDI (SCI-FI/ACTION/DRAMA, A.P.-12.ANI, 151 MIN)

 

                            SÂMBĂTĂ - 02.02.2019

ORA 11:00          CAPTURE THE FLAG ( ”FURĂ STEAGUL SALVEAZĂ LUNA”, ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 91 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTIMEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00  NOCTURNAL ANIMALS( ”ANIMALE DE NOAPTE” DRAMA/CRIME   N. -15. ANI, 112 MIN. )

MARȚI - 05.02.2019

ORA 12:00  ICE AGE 3 (” EPOCA DE GHEAȚĂ 3” DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 3D, 94 MIN)

 

ORA 16:00  MONY MONSTER (”MAȘINA DE BANI„ CRIME /ACTION/THRILLER, A.P.-12. ANI., 100 MIN.)

 

                               MIERCURI -06.02.2019

ORA 12:00  ICE AGE 4 ( ”EPOCA DE GHEAȚĂ 4” DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 3D, 94 MIN)

 

ORA 16:00  DADDY,S HOME 2 ( ”TATA ÎN RĂZBOI CU TATA 2” COMEDY,, A.P.-12 ANI , 100 MIN.)

 

JOI-  07.02.2019

ORA 12:00  ICE AGE 5 ( ”EPOCA DE GHEAȚĂ 5” DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 3D, 94 MIN)

 

ORA 16:00  NOW YOU SEE ME, (”JAFUL PERFECT 2”, ACTION /COMEDY, A.P.-12 ANI, 124 MIN.

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!