Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 28 ianuarie  2021, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pentru anul școlar 2021 – 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantrului Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Tetarom S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Centrul Agro – Transilvania S.A. Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. 1, Capitolul IV, art. 470, alin. (5), la HCL 131/22.12.2020 privind aprobarea taxelor locale pe autovehicule de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al Municipiului Dej, de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, conform prevederilor Legii Nr. 416/2001, pe anul 2021.

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren aflat în proprietatea domnului Todica Alexandru Florin și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Dej.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, str.Mărășești, nr.9, Bl.F2, parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

8.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea Funciară nr.63657 Dej.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea Funciară nr.52244  Dej.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrii imobilului situat în Municipiul Dej, str.Mircea cel Bătrân, înscris În cf Dej 60087 cu număr cadastral 60087.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2021.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Spitalului Municipal Dej în anul 2021.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Construire pod peste valea Jichis(Salca) pe strada Slatinei, in Municipiul Dej”

14.Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 ianuarie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.