Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej


DISPOZIŢIE

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej pentru organizarea și desfășurarea alegerilor  autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020.

               Primarul Municipiului Dej, județul Cluj;

              Având în vedere temeiourile juridice prevăzute de dispozițiile:

              art.79 alin(1) din Legea nr.115/2015,  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali ;

             pct.59 din HOTĂRÂRE  Nr. 576/2020 din iulie2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 ;

               art.155 alin(1) lit.a și alin(2) lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.                                          

            În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.                                          

D I S P U N E:

            Art. 1.    Se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej pentru  ,  organizarea și desfășurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020  ,pe panouri electorale care vor fi amplasate, după cum urmează:

            Piața Bobâlna, (în parcarea stației de taximetrie);

            Strada Unirii, (în parcarea unității comerciale Carrefour, Dealul Florilor);

            Sat Șomcut, (centru, în zona Magazinului Mixt);

            Sat Pintic, (centru, în zona Magazinului Mixt);

            Cartier Ocna Dej, (centru, zona stație autobuz);

            Cartier Viile Dejului, (centru, zona Magazinului Mixt);

            Cartier Dej – Triaj, (zona stație de autobuz);

.            Art.2.Afișarea se va face pe panouri montate în locurile stabilite la art.1 din prezenta dispoziție și vor fi folosite de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, organizațiile minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independenți.

  Art.3.  Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

           Art.4.Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăși dimensiunea de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

            Art. 5.(1) În alte locuri decât cele stabilite conform art.1, afișajul este interzis.

        (2) Acesta este permis în alte locuri, numai cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor  

            Art. 6.   Poliţia  locală  asigură integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locurile autorizate prevăzute la art.1 din prezenta dispozitie.

          Art.7. Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul Secretarului General al Municipiului Dej, în termenul prevăzut de lege,  Instituției Prefectului Județul Cluj, Serviciului public de administrare a domeniului public, Serviciul Polițe Locală în vederea ducerii la îndeplinire.