Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 30   iulie   2020, ora 13:00.

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință , cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.34/10.03.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr.59888.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.10/30.01.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF Dej NR.51440 și concesionarea fără licitație publică pentru extindere construcție a suprafeței de 104 mp.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.50/14160 din 13.09.2004.

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuit asupra terenului și redistribuirea lotului situat în Dej, strada Andrei Mureșanu, nr.25, conform Legii nr.15/2003, republicată.

5.  Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej însușit prin H.C.L.64/2001, atestat prin H.G.969/2002, înscriere în CF  a imobilului „ Sală de educație fizică școlară” în cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuși”, str.Nicolae Iorga, nr.5 și darea în administrarea Liceului Tehnologic” Constantin Brâncuși” a  acestui imobil .

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii material strecurate în H.C.L.nr.25/28.02.2019.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Dej.

8. Soluționarea unor problem ale adminsitarției publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 24 iulie  2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură.

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.