Comunicate, Anunțuri

Licitație publică vânzare teren

Primăria municipiului Dej, aduce la cunoștința celor interesați că organizează licitație publică vânzare teren.

Denumirea şi sediul concedentului/vânzătorului – Primăria municipiului Dej, judeţul Cluj, municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

Obiectul, locul unde se află terenul ce urmează a fi vândut:

  • parcela în suprafață de 82 mp, situat în Dej, str. Narcisei nr. 20
  • parcela în suprafață de 40 mp, situat în Dej, str. Narcisei nr. 20

Locul unde poate fi studiată documentaţia pentru licitaţie – sediul Primăriei Dej, camera nr. 25.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei – de la camera nr. 25 (persoană de contact – ec. Danciu Nicoleta), începând cu data de 18.01.2018.

Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor

Pentru persoane juridice:

-    Copie xerox după Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, Certificat de înregistrare fiscală

-    Ultimul bilanţ contabil vizat de Administraţia Finanţelor Publice Dej, raportarea semestrială şi ultima balanţă de verificare

-    Certificate fiscale prin care să se ateste că nu are datorii bugetare faţă de A.F.P. Dej şi faţă de Primăria mun. Dej (în original)

-     Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment

-    Chitanţele care atestă plata Caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie.

Pentru persoane fizice:

-    Copie xerox după actul de identitate

-    Adeverinţă de salarizare

-    Chitanţele care atestă plata Caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie.

-    Certificat fiscal prin care să ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de Primăria mun. Dej (în original).

Data şi locul de primire al ofertelor – Ofertele se primesc până la data de 26.01.2018, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Dej, camera nr. 25.

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor – 3 luni.

Data, ora şi locul licitaţiei – Licitaţia publică deschisă va avea loc în data de 26.01.2018, ora 1100 sediul Primăriei Dej, camera 25.