Comunicate, Anunțuri

Selecție publică de proiecte în domeniul sportului

Primăria Municipiului Dej organizează selecție publică de proiecte pentru acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor sau fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfășoară activități în domeniul sportului.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Dej și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar - Gestiuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului  Dej.

Acțiune integrată în municipiul Dej

În cursul zilei de astăzi, 24 august, Poliția Municipiului Dej, Inspectoratul Județean de Jandarmi Cluj în colaborare cu de Primăria Municipiului Dej, prin Poliția Locală și Serviciul de Evidența a Persoanelor, au organizat o acțiune integrată, în mai multe zone ale municipiului.

Licitație parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor (locuri ramase libere după licitatii).

SELECȚIE PUBLICĂ DE PROIECTE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ ORGANIZEAZĂ SELECȚIE PUBLICĂ DE PROIECTE pentru acordarea de FINANȚARE NERAMBURSABILĂ asociațiilor sau fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfășoară activități în domeniul sportului.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotararePrivind aprobarea Regulamentului –Cadru , Caietului de sarcini, modelului de contract de inchiriere , modelului de contract de utilizare temporara si listelor de tarife , in vederea inchirierii si utilizarii temporare a spatiilor si terenurilor de sport din unitatiile de invatamant preuniversitar aflate pe raza Municipiului Dej., însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Informația privind scabia la Dej este eronată

Primăria Municipiului Dej transmite că informația privind scabia la Dej este eronată. La Dej sunt 9 cazuri izolate de scabie și nu 300 așa cum s-a vehiculat în presă, iar zonele cu populație romă au fost și sunt monitorizate din punct de vedere medical.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere teren din extravilan în intravilan – strada Pinticului ( zona drum sitată între Ocna Dej și sat Pintic ) generat de imobilul situat in UAT Dej, str. Pinticului, CF 61462, cad 61462,, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.II la H.C.L. nr.79/29 iunie 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.