Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 2 august 2017, ora 15,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

    

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dej și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în contractul de delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare.

3. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. în Municipiul Dej , str. Ștefan Odobleja.

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea doamnei Rus Claudia ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății " Transurb" S.A. pentru negocierea și aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al Consiliului de administrație.

5. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 26 iulie 2017, după ora 16,00.