Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Proces verbal

Nr. 8200 din 13.03.2017

PROCES VERBAL

încheiat azi, 13 aprilie 2017

        Subsemnata Pop Cristina, secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi data mai sus menționată, la afișarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Dej din data de 31.05. 2017.

        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în conformitate cu prevederile Legii Nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.

 

Secretar,

Pop Cristina