Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț privind selecția de membrii în consiliul de administrație al societății TRANSURB SA

 

ANUNȚ

privind recrutarea/selecția a 5 (cinci) poziții de membru în consiliul de administrație  al societății TRANSURB SA

 

Consiliul Local al municipiului Dej, în calitate de Autoritatea Publică Tutelară prin Comisia de Selecție, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății TRANSURB S.A.

Procesul de selecție se organizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanața de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Procesul de selectie va cuprinde următoarele etape:

            Ø Depunerea candidaturilor – termen 18.05.2017, ora 16,00

            Ø Evaluarea candidaturilor  - termen 19.05.2017

Ø Interviul (candidați rămași în lista lungă), după caz - 25.05.2017

Ø Depunerea declarației de intenție de către candidații din lista scurtă – 29.05.2017, ora 16.00

Ø Interviul (candidați rămași în lista scurtă), după caz -  30.05.2017

Ø Intocmirea raportului final și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară

Reguli generale obligatorii ale procesului de selecție privind componența Consiliului de Administrație al Societății TRANSURB S.A.:

I.   Cel putin 2(doi) dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

II.  Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie sa aiba experienta relevanta in domeniul transportului si in service si mentenanta autovehiculelor;

III. Nu poate fi mai mult de 1(un) membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;

IV. Majoritatea membrilor consiliul de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

V.  Sa nu faca parte din mai mult de 2(doua) consilii de administratie ale unor intreprinderi publice asa cum sunt definite de OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, la data depunerii candidaturii;

VI. Să nu se afle în conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Condiții generale și specifice care vor fi îndeplinte de către candidați:

  1. cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
  3. capacitate deplina de exercitiu;
  4. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de document medical;
  5. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
  6. un numar de 4(patru) membri vor avea studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, iar 1(un) membru va avea cel putin studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
  7. experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus,
  8. minim 5 ani experiență profesională;
  9. sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului in ultimii 5 ani;
  10. persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

 

 

Competențe evaluate:

- cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul transportului public de calatori;

- experienta relevanta in domeniul transportului si in service si mentenanta auto;

- viziune si planificare strategica;

- capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia;

- marketing strategic;

- managementul riscului;

- legislatie;

- finante si contabilitate;

- se va avea in vedere cunoasterea de bune practici si principii de guvernanta corporativa, politicile guvernamentale referitoare la guvernanta corporativa, intelegerea importantei gestionarii resurselor publice intr-o maniera transparenta si eficace;

-Se va evalua experienta candidatilor in domeniul finantelor intreprinderii, procedurilor de control al afacerilor, al automatizarii proceselor administrative si al guvernantei corporative,  precum si experienta in managementul resurselor umane;

-abilitati de comunicare si negociere;

-initiativa, capacitatea de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele;

-capacitatea de analiza si sinteza;

-abilitati de relationare bine dezvoltate;

-abilitati manageriale;

-capacitati strategice excelente si de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea si partile interesate ale acesteia;

-se va avea in vedere participarea candidatilor in organizatii internationale/europene constituite in domeniul mentenantei autovehilulelor sau alte domenii relevante, urmarirea si cunoasterea reglementarilor legale si evolutiilor la nivel european/international, cunostinte in noile tehnologii relevante pentru sectorul transport la nivel international.

Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;

 2. CV format Europass 

 3. Cazier judiciar;

 4. Cazier fiscal;

 5. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 6. Copie act identitate;

7. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care l-au administrat sau condus, după caz;

 8. Documente care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;

 9. Adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare;

 10.   Scrisoare de recomandare (cel putin una)

 11. Declaraţii pe proprie răspundere a candidatului că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

 12. Declaratie pe proprie răspundere a candidatului că la data depunerii candidaturii, nu face parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

 13. Declaratie pe proprie răspundere a candidatului că face parte/nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 14. Declaratie pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Modul de transmitere a dosarului de candidatură:

Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi depuse/expediate prin curier/poștă cu confirmare de primire până cel târziu în data de 18 mai 2017, ora 16.00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va meționa:” Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății TRANSURB S.A.”

Dosarul de candidatura se depune la registratura Autorității Publice Tutelare  - Primăria municipiului Dej, Centrul de Informare al Cetățenilor, str. 1 Mai, nr. 2, Dej.

            Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunț, este obligatorie. Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare și selecție.

 

Comisia de selectie