Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Plan de selecție - componenta inițială - pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea "TRANSURB" SA

PLAN DE SELECŢIE

COMPONENTA INIŢIALĂ

pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea „TRANSURB” S.A.

 

Preambul

 

            Procedura de selctie este dezvoltata in acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

 

            Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea consiliilor de administratie, potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

 

            In vederea indeplinirii acestui deziderat, Comisia de selectie propune prezenta Componenta Initiala a Planului de selectie, pe care o supune consultarii, cu scopul de a se formula propuneri in vederea definitivarii acestuia.

 

 1. Scopul si domeniul de aplicare al Planului de selectie – componenta initiala

  Componenta initiala – document de lucru (proiect) elaborat in vederea transmiterii pentru consultare.

   

  Prezenta componenta initiala a Planului de selectie este intocmita cu scopul recrutarii si selectiei a unui numar de 5 (cinci) administratori ai Societatii TRANSURB S.A., PENTRU PERIOADA PREVAZUTA IN Actul Constitutiv al societatii, dar fara a depasi 4(patru) ani, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

   

  Componenta initiala este elaborata cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrala a planului de selectie.

   

  Planul de selectie in integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selectie, reflectand principalele activitati si decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, partile implicate, precum si documentele de lucru. Planul de selectie in integralitatea lui va fi realizat de Autoritatea Publica Tutelara, prin Comisia de selectie numita prin HCL.

   

 2. Principii

  Intocmirea componentei initiale se realizeaza cu claritate pentru a fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selectie, in concordanta cu prevederile OUG 109/2011  privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

   

  Planul de selectie este astfel intocmit, incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

   

 3. Modalitati ale procedurii de selectie

   

  Prin Hotarare a Consiliului Local, s-a aprobat ca selectia sa se efectueze de catre Autoritatea Publica Tutelara printr-o Comisie de selectie numita prin HCL.

   

 4. Roluri si responsabilitati

   

  Prezenta sectiune defineste principalele activitati pe care partile implicate in procesul de recrutare si selectie trebuie sa le indeplineasca in scopul unei bune gestionari a procesului de recrutare si selectie.

   

 1. Autoritatea publica-tutelara indeplineste urmatoarele atributii principale in procesul de recrutare si selectie a administratorilor, dar fara a se limita la acestea si in conditiile legii:
 1. Sa intocmeasca scrisoarea de asteptari si sa o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luata la cunostinta de candidatii  la postul de administrator inscrisi pe lista scurta;
 2. Elaboreaza si aproba profilul consiliului de administratie in mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu si, respectiv celor mai buni candidati pentru consiliu;
 3. Elaboreaza si aproba profilul candidatului;

   

   

 1. Comisia de selectie indeplineste urmatoarele atributii principale in procesul de recrutare si selectie a administratorilor, dar fara a se limita la acestea si in conditiile legii:
 1. Elaboreaza Planul initial de selectie;
 2. Efectueaza selectia prealabila a candidatilor pentru functiile de membri ai CA;
 3. Verifica dosarele de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie in vederea alcatuirii Listei lungi de candidaturi;
 4. Daca informatiile din dosar nu sunt concludente in ceea ce priveste intrunirea minimului de criterii stabilite pentru selectia candidatilor, solicita clarificari suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
 5. Informeaza in scris candidatii respinsi de pe lista lunga despre aceasta decizie;
 6. Verifica informatiile din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabileste punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei si profilului pentru fiecare candidat;
 7. Efectueaza analiza comparativa prin raportare la profilul consiliului;
 8. Solicita informatii suplimentare candidatilor din lista lunga daca este cazul, pentru acuratetea punctajului; organizeaza interviuri directe cu candidatii, conform planului de selectie;
 9. Elaboreaza Proiectul matricei profilului consiliului societatii si il supune spre aprobare/avizare autoritatii publice tutelare (Consiliului Local);
 10. Elaboreaza Lista scurta conform normelor metodologice, aprobate prin HG nr.722/2016;
 11. Analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei in matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizeaza in functie de matricea profilului;
 12. Dupa finalizarea interviurilor, intocmeste raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia si il transmite la conducatorul autoritatii publice tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor autoritatii publice in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu. 

   

 1. Adunarea Generala a Actionarilor:

  Numeste administratorii din lista scurta, intocmita conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

   

   

 1. Procesul de recrutare si selectie

  Prezenta sectiune defineste etapele procesului de recrutare si selectie, termenele limita, documentele necesare, precum si partile implicate. Tabelul de mai jos rezuma aceste elemente:

   

Nr.

crt.

Etapa

Termen

Responsabil

Document

1.

Declansarea procedurii

07.04.2016

 

 

2.

Elaborarea componentei initiale a planului de selectie si publicarea pe site-ul autoritatii publice tutelare

 

 

11.04.2017

Comisia de selectie

Plan de selectie – Componenta initiala

3.

Formularea de propuneri referitoare la componenta initiala

14.04.2017

Autoritatea publica tutelara

Propuneri

4.

Definitivarea componentei initiale

14.04.2017

Comisia de selectie

Plan de selectie

- Componenta initiala

5.

Definitivarea componentei integrale a planului de selectie

14.04.2017

Comisia de selectie

Plan de selectie – Componenta integrala

6.

Publicarea anuntului de selectie

    18.04.2017

Comisia de selectie

Anunt de selectie

7.

Depunerea candidaturilor

In termen de 30 zile de la publicare anunt

18.05.2017

 

Candidatii

Dosar de candidatura

8.

Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii

19.05.2017

Comisia de selectie

Lista lunga cu candidaturile eligibile

9.

Solicitare de clarificari privitoare la candidatura

22.05.2017

Comisia de selectie

Formular solicitari

10.

Transmiterea raspunsului catre candidati

23.05.2017

Comisia de selectie

Formular raspuns

11.

Interviu candidati ramasi in lista lunga

 

25.05.2017

Comisia de selectie

Plan de interviu

12.

Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

25.05.2017

Comisia de selectie

Matricea de evaluare Lista scurta

13.

Cerere de clarificari suplimentare

25.05.2017

Comisia de selectie

Formular pentru solicitare clarificari

14.

Definitivare Lista scurta si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta

26.05.2017

Comisia de selectie

 

Lista scurta

15.

Depunerea declaratiei de intentie

29.05.2017

Candidati din lista scurta

Declaratie de intentie

16.

Analiza declaratiei de intentie si integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat

29.05.2017

 

Comisia de selectie

Formular de analiza a declaratiei de intentie cu Matricea profilului de candidat

17.

Selectie finala pe baza de interviu

30.05.2017

Comisia de selectie

Plan de interviu

18.

Intocmirea raportului pentru numirile finale

    30.05.2017

Comisia de selectie

Proiect Raport clasificare si motivare

19.

Transmiterea raportului catre Autoritatea Publica Tutelara – Consiliul Local

30.05.2017

Comisia de selectie

Raport final

 

 

 1. Reguli pentru alcatuirea consiliului de administratie

   

 1. Cel putin 2(doi) dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
 2. Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie sa aiba experienta relevanta in domeniul transportului si in service si mentenanta autovehiculelor;
 3. nu poate fi mai mult de 1(un) membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
 4. majoritatea membrilor consiliul de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. sa nu faca parte din mai mult de 2(doua) consilii de administratie ale unor intreprinderi publice asa cum sunt definite de OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, la data depunerii candidaturii;
 6. evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

  Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii Consiliului sunt urmatoarele:

 1. un numar de 4(patru) membri vor avea studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, iar 1(un) membru va avea cel putin studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 2.  cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
 3. capacitate deplina de exercitiu;
 4. sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 5. experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau institutiilor pe care le-au administrat sau condus;
 6. minim 5(cinci) ani experienta profesionala;
 7. sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului in ultimii 5 ani;
 8. persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

   

 1. Actiuni viitoare in vederea definitivarii planului de selectie

   

  In vederea definitivarii planului de selectie, Comisia de selectie va intreprinde activitatile necesare pentru conformarea la OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice aprobate prin HG 722/2016.

   

  In acest sens, Comisia de selectie, va intocmi, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele documente necesare in procesul de recrutare si selectie:

  -anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si online;

  -materiale referitoare la declaratia de intentie;

  -fisa de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;

  -plan de interviu;

  -formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;

  -recomandari de nominalizare;

  -proiectul contractului de mandat;

  -formulare de confidentialitate;

  -formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;

  -lista elementelor confidentiale si a celor ce pot fi facute publice;

  -lista detaliata a documentelor necsare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice si persoane juridice, in functie de etapele procedurii de selectie;

  -lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati in lista scurta.

   

  Dupa finalizarea interviurilor, Comisia de selectie intocmeste raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia si transmite raportul pentru numirile finale catre Autoritatea publica tutelara si catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru numirea membrilor in Consiliul de administratie.