Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț concurs posturi contractuale vacante

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
Nr. 1898 din 08.03.2017                                                                          

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează

   CONCURS în data de 30.03.2017 ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată

 a 4 (patru) posturi vacante contractuale

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor sunt:

I. Pt. postul de consilier gradul II  la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej

            -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            -  absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu Certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.

            - vechimea in specialitate: minim 1 an.         

            -  atestat de competenta lingvistica (citit, vorbit, scris): limba engleză si limba franceză;

II. Pt. postul de referent tr. IA (expert local pentru problemele romilor) la Serviciul Public Asistență Socială;

 • studii medii;
 • apartenență la minoritatea romă dovedită printr-o declaraţie notarială, pe proprie răspundere, a candidatului că aparţine minorităţii rome şi/sau prezentarea unei scrisori de recomandare acordată de o organizaţie neguvernamentală reprezentativă a romilor, legal constituită, care cunoaşte solicitantul şi implicarea sa în viaţa comunităţii rome;
 • vechimea în specialitate: minim 9 ani;

 

III. Pt. postul de îngrijitoare la Cresa saptamânală
             
-     studii generale;

 • vechime în muncă minimum 6 luni;

      Pt. postul de infirmieră la Cresa saptamânală

 -     studii generale;

 • vechime în muncă minimum 6 luni;
 • curs de infirmiere organizat de ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 09.03.2017 – 22.03.2017 de luni până vineri între orele 8-1530, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 23.03. - 24.03.2017;
    b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 30.03.2017, ora 10;
    c) proba practica(numai pt. postul de referent IA), în data de 30.03.2017, ora 13;

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

BIBLIOGRAFIE:

I. Pt. postul de consilier gradul II  la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;
 4. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism;

5.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din    autorităţile si instituţiile publice.

 

II. Pt. postul de referent tr. IA (expert local pentru problemele romilor) la Serviciul Public Asistență Socială

1.Hotărârea de Guvern nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015- 2020;

 2. Hotărârea de Guvern nr. 767/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea de Guvern nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015- 2020;

 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

4. Capitolul IV (Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

III. Pt. postul de îngrijitoare la Cresa saptamânală

1.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din    autorităţile si instituţiile publice.

2. Manual – Programul național de pregătire a infirmierelor- Ordinul asistenților medicali generalisti, moașelor și asistenților medicali din România- Editura Alma Mater 2012

EXTRAS:

- Curățenia (pag. 140-142)

- Dezinfecția (pag. 142-148)

- Circuitul lenjeriei (pag. 158-159)

- Spălatul mâinilor (pag. 162-163)

- Purtarea echipamentului de protecție (pag. 164-165)

 

      Pt. postul de infirmieră la Cresa saptamânală

 1. Manual – Programul național de pregătire a infirmierelor- Ordinul asistenților medicali generalisti, moașelor și asistenților medicali din România- Editura Alma Mater 2012

EXTRAS:

-Curățenia (pag. 140-142)

- Dezinfecția (pag. 142-148)

- Curățenia și dezinfecția în unitățile sanitate (pag. 149-153)

- Circuitul lenjeriei (pag. 158-159)

- Spălatul mâinilor (pag. 162-163)

- Purtarea echipamentului de protecție (pag. 164-165)

- Notiuni de prim ajutor (pag. 62-72)

- Îngrijiri specifice pacienților din secțiile de pediatrie (pag. 115-121)

 2. Legea nr.477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

PV 1
PV 2
PV 3

Rezultate pentru postul de referent IA din cadrul SPAS: 1, 2, 3, 4.

Rezultate pentru postul de consilier gradul II  la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej: 1, 2, 3.

Rezultate pentru postul de îngrijitoare la Creșa săptămânală: 1, 2, 3.