Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

Având în vedere prevederile art. 39’, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor ‚art. 68’, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art.1. Se convocă Ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej pentru data de joi, 21 noiembrie 2013, ora 15 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Dej la data de 31 octombrie 2013.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Dej.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30 septembrie 2013.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli şi virarea de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare pe anul 2013.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Dej şi serviciile subordonate.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu Nr. 20 – 22, conform documentaţiei cadastrale avizată.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării categoriei de folosinţă a terenului înscris în C.F. Dej Nr. 50676 şi dezmembrarea în vederea înscrierii în C.F. a drepturilor de concesiune.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei situate în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu Nr. 20 – 22, judeţul Cluj.

 9. Soluţionarea unor probleme ale administraţiei publice locale.

  Sentinţa civilă Nr. 13226/10 decembrie 2012 a Tribunalului Cluj, Secţia Mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

          Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul Municipiului Dej.