Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL 48 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 7/10618 din 02.05.2006 pentru terenul cu destinația Extindere la parterul blocului, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Ședința de constituire a CL

Conform Ordinului Nr. 205 din data de 21 iunie 2016, al Prefectului Județului Cluj se convocă pentru data de 22 iunie 2016, ora 14.00, în Sala festivă a Primăriei Municipiului Dej, ședința de constituire a Consiliului Local al Municipiului Dej, în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, cu următoarea ordine de zi:

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 58 din 26 mai 2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Dej și serviciile subordonate, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Birou Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Aviz de mediu

Municipiul Dej, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru "PUD - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din pădurea Bungăr, municipiul Dej", situat în județul Cluj, localitatea Dej, str. Crângului fn. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului proiectului, strada 1 Mai nr. 2, din data de 08.06.2016 între orele 8-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 26.06.2016, la APM Cluj, Cluj Napoca, str. Dorobanților nr. 99, cod 400609, fax. 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.