Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect hotărâre CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transport public local de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze, însoțit de Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, Primarul municipiului Dej, Nota informativă a secretarului municipiului Dej și de Raportul de specialitate, întocmit de Compartimentul Juridic pregătire documente consiliu local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect hotărâre CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizionala în administrația publica, republicata, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Liceului Constantin Brâncuși a bunurilor imobile, proprietate publică a Municipiului Dej, în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar, însoțit de Raportul compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre a Primarului municipiului Dej, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Dej.

Anunț proiect CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizionala în administrația publica, republicata, Primarul Municipiului Dej. propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru instituire zonă SP -Complexe și Baze Sportive și de Agrement, însoțit de Raportul compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre a Primarului municipiului Dej , proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Dej.

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 25 martie 2016, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi: