Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al Proiect de hotărâre privind introducerea in Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare, însoțit de Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Dej, Nota informativă a secretarului Municipiului Dej și de Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect hotărâre CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 13/11950 din 05.06.2006 pentru terenul cu destinatia Extindere la parterul blocului, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului  Dej.

Anunț proiect hotărâre CL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional la Contractul de concesiune nr. 3/5098 din 01.04.2016, însoțit de Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Dej, Nota informativă a secretarului Municipiului Dej și de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Raport final proiecte sportive

Primăria Municipiului Dej anunță rezultatele sesiunii de finanțare nerambursabilă pentru proiectele sportive acordată Asociațiilor sau Fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfășoară activități în domeniul sportului.

Raport final proiecte culturale

Primăria Municipiului Dej anunță raportul final a rezultatelor sesiunii de finanțare nerambursabilă acordată Asociațiilor sau Fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfășoară activități în domeniul culturii.