Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Proces Verbal acte normative

Subsemnata, Pop Cristina secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi, 01.06.2016, la afișarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Dej din data de 28 iulie 2016.

Licitație închiriere spațiu

Primăria Municipiului Dej organizează licitație publică privind închirierea spațiului situat în Dej, strada 1 Mai, Nr. 3, in suprafață de 60,42 m.p., cu destinația vânzare de carte.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului situat in mun. Dej, str. Regina Maria, nr. 21, in suprafata de 62 mp, inscris in CF Dej nr. 55162 cu nr. topo 95/1/1/2, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului situat in mun. Dej, str. Tiblesului, nr. 100, in suprafata de 500 mp, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.