Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convocă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 25 martie 2016, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Dej. propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publica a spațiului in suprafața de 60,42 mp din imobilul situat in Dej, str.1 Mai nr.3, aparținând domeniului public al Municipiului Dej, cu destinația vânzare de carte ,însoţit de Raportul compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre a Primarului municipiului Dej , proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Dej.

Concurs infirmieră

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 2 organizează concurs în data de 04.04.2016, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de infirmieră în cadrul Creșei Săptămânale.

Acord de funcționare

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.25/24.02.2005 modificată prin H.C.L. nr.21/29.01.2016 privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață Primăria Municipiului Dej vă informează că:

Anunț proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicata, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al proiectului de hotărâre privind achiziționarea terenului în suprafață de 4300 mp situat în DEJ pentru extindere cimitir Dealul Florilor, însoțit de Raportul compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre a Primarului municipiului Dej , proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Dej.