Angajări

CONCURS în data de 23.01.2018 ora 10,00, respectiv ora 13,00, pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 30603 din 22.12.2017                                                                        

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 23.01.2018 ora 10,00, respectiv ora 13,00,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a

 16 posturi contractuale vacante

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Denumirea posturilor:- 16 posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

-2 posturi asistent medical principal la Serviciul Social de asistență medicală;

Condiţii specifice de participare la concurs:- studii postliceale de asistent medical generalist, avizul anual de exercitare a  profesiei de asistent medical principal eliberat de OAMGMAMR, minim 5 ani vechime în specialitate;

- 1 post asistent/tehnician veterinar la Formația animale fără stăpân;

Condiţii specifice de participare la concurs:- studii liceale sau postliceale de asistent veterinar sau curs de calificare tehnician veterinar, permis de conducere categoria B, minim 1 an vechime în specialitate;

- 1 post șofer I;

Condiţii specifice de participare la concurs:- minim studii gimnaziale, permis de conducere categoria B, C, E, minim 9 ani vechime în muncă;

- 12 posturi muncitor, din care:

          - 1 post muncitor I- Formația Asigurare Utilități- Condiţii specifice de participare la concurs:calificare instalator-cunoștințe dovedite cu diplomă/certificat/adeverință, vechime în muncă minim 9 ani și minim studii gimnaziale;

            - 1 post muncitor I – Formația Deservire, întreținere și reparații- Condiţii specifice de participare la concurs:calificare sudor electric și autogen -cunoștințe dovedite cu diplomă/certificat/adeverință, vechime în muncă minim 9 ani și minim studii gimnaziale;

            - 1 post muncitor I – Formația Seră, pepinieră- Condiţii specifice de participare la concurs:vechime în muncă minim 9 ani și minim studii gimnaziale;

            - 3 posturi muncitor II – 1 post la Formația Seră, pepinieră și 2 posturi la Formația întreținere zone verzi și cimitire- Condiţii specifice de participare la concurs:vechime în muncă minim 6 ani și minim studii gimnaziale;

            - 1 post muncitor III –Formația administrare piețe și cimitire-  Condiţii specifice de participare la concurs:vechime în muncă minim 2 ani și minim studii gimnaziale;

            - 5 posturi muncitor IV - la Formația întreținere zone verzi și cimitire- Condiţii specifice de participare la concurs: minim studii gimnaziale, nu se solicită vechime în muncă;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
    b) proba scrisă - pentru posturile de asistent medical principal și asistent veterinar – 23 ianuarie 2018, ora 10,00, la sediul instituției- str.1 Mai nr.2;

 - pentru posturile șofer, muncitor (instalator) -23 ianuarie 2018, ora 13,00, la sediul SADP, str. Crângului fn;

     c) proba practică- în data de 25.01.2018, ora 10,00 sau se va stabili o dată anunțată ulterioar;

     d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, la o data anunțată ulterior.
    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

BIBLIOGRAFIE:

- pt. posturile de asistent medical principal:

            I. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE de Lucretia Titirca/ Editura medicala Bucuresti 2004

                            - Urgentele aparatului respirator

                            - Intoxicatiile acute exogene

                            - Urgentele otorinolaringologice

                            - Traumatismele

                            - Socurile

                             - Urgentele in pediatrie 

             II. TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI de Carol Mozes/Editura medicala Bucuresti 1999

                            -1- Asistenta medicala si locul ei de munca

                                        - dezinfectia, dezinsectia, deratizarea

                            -2-Tehnica tratamentelor

                                        - administrarea medicamentelor

                            -3-Asistenta de urgenta a accidentatilor

                            -4-Ingrijiri speciale ale unor categorii de bolnavi                                        -

                                        -ingrijirea bolnavilor cu convulsii

                                        -particularitati de ingrijire a copilului sanatos si bolnav

 

            III. GHID DE NURSING de Lucretia Titirca editura Viata Medicala Romaneasca 1996

                            -Cele 14 nevoi fundamentale ale fiintei umane

 

            IV. ORDINE SI LEGI

                            - Ordinul Nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia,prelucrarea,depozitarea, pastrarea , transportul si desfacerea alimentelor

                            - Ordinul Nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii su adolescenti

 

 

 • Pt. postul de asistent/tehnician veterinar:
 1. Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 2. Ordinul presedintelui A.N.S.V.S.A. nr.1/2014;
 3. Ghidul pentru eutanasierea animalelor – Hotarârea nr.19/01.07.2011;
 4. Hotărârea nr.24 din 03.12.2011- Lista bolilor incurabile.

 

 • Pt.postul de șofer:
 1. Lege   Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. O.U.G. nr.195/2022, republicata, privind circulaţia pe drumurile publice.

   

 • Pt. postul de muncitor (instalator):
 1. Lege   Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare – Editura Tehnică 1998.

 

 

P R I M A R,

Morar Costan

 

Rezultate

PV selectie dosare, 
PV selectie dosar,
PV selectie dosare asistent medical principal,
PV selectie dosare muncitor III, Rezultat final
PV muncitor I

Rezultate asistent: 1, 2, 3.

Rezultate veterinar: 1, 2, 3.

Rezultate șofer: 1

Rezultate muncitor I: 1, 2, 3, 4.

Rezultate muncitor SADP: 1, 2, 3.

Rezultate concurs muncitor II Formatia  Animale fara stapan: 1