Angajări

Concurs posturi contractuale vacante Muzeul municipal- consilier I- 2 posturi

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ

Nr. 27329 din 20.11.2017                                                                         

 

 

A N U N Ţ Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează

CONCURS în data de 14.12.2017 ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante :

consilier gradul I (bibliotecar) și consilier gradul I (muzeograf)

din cadrul Muzeului Municipal Dej

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:           a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;           b) cunoaște limba română, scris și vorbit;           c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;           d) are capacitate deplină de exercițiu;           e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;           f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;           g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

 - pentru postul vacant de consilier I- bibliotecar:

1) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul filologie –Facultatea de litere-limba română;

2) Vechimea in specialitatea studiilor: minim 5 ani;

3) Cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/certificat/adeverință;

 

- pentru postul vacant de consilier I- muzeograf:

1) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul istoriei, muzeologiei sau istoria artei;

2) Vechimea in specialitatea studiilor: minim 5 ani;

3) Cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/certificat/adeverință;

 

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada :  21.11.2017-06.12.2017, de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, și vor conține următoarele documente: 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 3. curriculum vitae; 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 6. cazierul judiciar; 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ:      Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.     Actele prevăzute la punctele 2), 4) și 8) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:     a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 07.12.2017-08.12.2017,     b) proba scrisă, la sediul instituției, în data de 14.12.2017, ora 10.00;     c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fii susținut  doar de acei candidați decalați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

BIBLIOGRAFIE:

- pentru postul de consilier I- bibliotecar:

  1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  3. Legea nr.334/2002, republicată, Legea Bibliotecilor;
  4. Biblioteconomie : Manual, București: ABBPR, 1994;
  5. Ordonanța de urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale , cu modificările și completările ulterioare.

     

- pentru postul de consilier I- muzeograf:

  1.  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         2.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

         3. Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          4. Legea nr.26/ 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;

           5. Ordonanța de urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

P R I M A R, Morar Costan

 

Rezultate: