Angajări

CONCURS în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr.  11000 din 23.05.2017                                                                       

 

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 16.06.2017 ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată

 a 2 (două) posturi contractuale vacante

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
            c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            d) are capacitate deplină de exerciţiu;
            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
            g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor sunt:

1) pt. postul de  kinetoterapeut

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată specializarea kinetoterapie si minim 1 an vechime în specialitate;

2) pt. postul de asistent medical principal

- studii postliceale de asistent medical generalist si avizul de exercitare a  profesiei de asistent medical principal eliberat de OAMGMAMR;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 24.05.2017 – 09.06.2017 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. curriculum vitae;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ: 
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 12.06. - 13.06.2017;
    b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 16.06.2017, ora 10;
    c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, în data de 20.06.2017.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

BIBLIOGRAFIE:

I. Pt. postul de kinetoterapeut:

 1. Arseni C., Oprescu I., Panoza G., Stanciu M., Tudor I. – Recuperarea medicala a bolnavilor cu afectiuni neurologice, in “Tratat de neurologie”(sub red. Arseni C.), vol. V, Edit. Medicala, Bucuresti, 1979
 2. Baciu Cl. – Anatomia functionala si biomecanica aparatului locomotor, Edit. Sport-Turism,         Bucuresti, 1977
 3. Bratu I. – Gimnastica pentru prevenirea si corectarea deficientelor fizice, Edit. Educatie Fizica si Sport, Bucuresti, 1976
 4. Campeanu M. – Kinetoterapia deficientelor fizice, Edit. Napoca Star, Cluj, 2005
 5. Dumitru D. – Ghid de reeducare functionala, Edit. Sport-Turism, Bucuresti, 1981
 6. Ionescu A. – Gimnastica articulara, Edit. Cultura Fizica si Sport, Bucuresti, 1954
 7. Ioescu A. – Gimnastica medicala, Edit. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1964
 8. Nicu A., Onac I., Pop L., Ungur R., Irsay L., Pop L. – Evaluare clinica articulara si muscular, Edit. Medicala  Universitara “Iuliu Hatieganu”, Cluj, 2002
 9. Obrascu C. – Recuperarea bolnavilor cardiovasculari prin exercitii fizice, Edit. Medicala, Bucuresti, 1986
 10. Sbenghe T. – Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Edit. Medicala, Bucuresti, 1981
 11. Sbenghe T. – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Edit. Medicala, Bucuresti, 1987
 12. Sdic L. – Kinetoterapia in recuperarea algiilor si a tulburarilor de statica vertebrala, Edit. Medicala, Bucuresti, 1982
 13. Stroescu I. – Recuperarea functionala in practica reumatologica, Edit. Medicala, Bucuresti, 1979
 14. Vlaicu R. – Reabilitarea precoce a bolnavilor de infarct miocardic, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1983

 

Tematica:

 1. Examinarea pacientului in recuperarea medicala
 2. Evaluarea clinica musculo-articulara, bilant articular si muscular
 3. Recuperarea neuromotorie prin mijloace fizical-kinetice
 4. Kinetoterapia in recuperarea afectiunilor aparatului locomotor
 5. Recuperarea functionala in afectiunile reumatologice (artroze)
 6. Recuperarea medicala in afectiuni neurologice (Boala Parkinson, Scleroza Multipla)
 7. Refacerea mobilitatii in afectiuni posttraumatice ale membrelor, reeducarea flexie-extensie, abductie-adductie, rotatii
 8. Exercitii pentru cresterea mobilitatii in procesele inflamatorii articulare
 9. Mentinerea si corectarea posturilor si aliniamentului corpului
 10. Tratamentul bolnavului hemiplegic, importanta reeducarii precoce
 11. Reeducarea postoperatorie
 12. Recuperarea medicala in geriatrie

II. Pt. postul de asistent medical principal:

 1. O.U.G NR 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților medicali din România, cu modificările și completările ulterioare;  
 2. Ordinul nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști;
 3. Legea nr.215/2001, actualizată, legea administraţiei publice locale;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

Rezultate:

PV selecție dosare,
Rezultate proba scrisa concurs kinetoterapeut si asistent medical
Borderou rezultate interviu-examen kinetoterapeut

Rezultat final kinetoterapeut