Angajări

Concurs promovare

Municipiul Dej organizează concurs de promovare în funcția publică de șef serviciu din cadrul Serviciului Cultură

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

b) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

c) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

d) să aibă vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 2 ani;

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 01 februarie 2017, ora 11 iar interviul în data de 03 februarie 2017, la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecţia Muncii, la sediul Municipiului Dej.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta, în scopul certificării autenticităţii lor, însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

 

BIBLIOGRAFIE:

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată( r2), cu modificările şi completările ulterioare;

2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. LEGEA nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 / 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

5. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI *** Republicată;

6.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. LEGEA nr. 311 / 2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. LEGEA nr. 26 / 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.